Infrastruktura informacji przestrzennej

Mapki geodezyjne dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywane w procesie budowlanym. Pierwszym rodzajem są mapy geodezyjne zasadnicze (o tym jak je uzyskać piszemy w dalszej części opracowania). Są to mapy ogólne, z których dowiemy się jakie są granice działek i media na danym obszarze. Uzyskuje się je w różnym celu, jednym z nich jest staranie się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Mapki geodezyjne to również mapy do celów projektowych. Ich wykonanie to rola geodety. Mapa do celów projektowych, jak sama nazwa wskazuje potrzebna będzie na etapie projektu oraz do uzyskania pozwolenia na budowę. Geodeta wykonuje mapę zasadniczo w kilku egzemplarzach. Warto zamówić dodatkowy egzemplarz, aby można było nanieść na niego dodatkowe uzgodnienia czy poprawki.

Oprócz map geodezyjnych sensu stricto, istnieje cała plejada innych map, które są wykorzystywane do rozmaitych celów (między innymi mapy tematyczne). Przykładowo mapy hydrograficzne potrzebne są do opracowań kartograficznych a nawet meteorologicznych.

Mapy geodezyjne, mapy topograficzne oraz mapy tematyczne dostępne są obecnie w rejestrach informatycznych. Bazy danych są tworzone przez lub przy udziale urzędów państwowych, organizacji i instytucji administracji publicznej.

Drogę ku informatyzacji dostępu do map różnego typu otworzyło ustawodawstwo, a w szczególności ustawy uchwalone w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jedną z najważniejszych w tym zakresie regulacji jest Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489) z późń. zm.

Ustawa uszczegóławia zasady tworzenia  infrastruktury informacji przestrzennej oraz organy właściwe i odpowiedzialne za ich tworzenie. Reguły tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą w szczególności usług danych przestrzennych, danych przestrzennych sensu stricto oraz wspólnego z nich korzystania. Organy zostały zobligowane ustawowo do współpracy i koordynacji prac w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej .

Przepisy które wprowadziła w życie ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej mają za zadanie wspomóc, ułatwić i uprościć życie inwestorom, którzy zamierzają rozpocząć budowę domu lub planują doprowadzenie kanalizacji do budynku lub budynków. Dodatkowo przepisy tej ustawy uprościły i ułatwiły podział gruntów oraz wyznaczenie terenu pod budowę domu.

Informacje o danych przestrzennych to miedzy innymi granice działek, położenie budynków, sieci wodociągowe czy telekomunikacyjne oraz przykładowo rozmieszczenie ludności.

Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej zobowiązała organy administracji lub instytucje działające w ich imieniu do tworzenia zbiorów danych przestrzennych, ich ciągłego aktualizowania i szerokiego udostępnienia. W załączniku do rzeczonej ustawy znajdują się grupy tematyczne danych przestrzennych które powinny być wyznacznikiem do tworzenia baz danych z tego zakresu.

W załączniku widnieją trzy grupy tematyczne. Pierwsza grupa obejmuje tematy związane między innymi z nazwami geograficznymi, systemami siatek georeferencyjnych, sieciami transportowymi oraz działki ewidencyjne i informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie adresu.

Druga grupa tematyczna dotyczy w szczególności ukształtowania terenu, użytkowania ziemi, ortoobrazów i danych geologicznych. Natomiast w trzeciej grupie mieszczą się zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, budynkami, glebą, demografią, zasobami mineralnymi oraz innymi zagadnieniami.

Do innych ważnych regulacji prawnych w tym zakresie należy również Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565) z późń. zm. Ramy prawne wyznacza również Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) z późń. zm, rozporządzenia wykonawcze sporządzone na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej  oraz w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dzięki wyżej wymienionym ustawom usługi infrastruktur informacji przestrzennej mogły stać się szeroko dostępne przez internet, nie tylko dla jednostek administracji rządowej i samorządowej ale również dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców indywidualnych oraz firm.

Więcej na temat pomiarów geodezyjnych dowiesz się z tego artykułu.

Mapy geodezyjne można znaleźć także w sieci, na przykład na geoportalu. Mapy geodezyjne istnieją także w formie planów i są do odebrania w urzędzie planowania miasta
Gdzie można znaleźć mapy geodezyjne? Przegląd miejsc

Mapy w geoportalu

Obecnie nie wychodząc z domu możemy sprawdzić mapki geodezyjne w serwisach tworzonych dla poszczególnych miast a także w geoportalu - serwisie o zasięgu ogólnopolskim.

Projekt geoportalu został zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Historia powstania geoportalu sięga 2005 roku, czyli jego zalążki istniały już zanim w życie weszła ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej .

Baza danych geoportalu jest źródłem informacji przestrzennej. Znajdziemy tam mapy geodezyjne (mapę zasadniczą kraju), szczegółowe mapy topograficzne, mapy tematyczne oraz między innymi metadane zbiorów i usług.

W serwisie geoportal mapy tematyczne są dostępne w postaci mapy podziału administracyjnego, mapy ogólnogeograficznej, mapy krajobrazowej oraz hydrograficznej. Dostępna jest również mapa sozologiczna.

Dla niezorientowanych - mapa sozologiczna przedstawia obecny stan środowiska przyrodniczego oraz skutki dodatnich i ujemnych przemian środowiskowych, które zachodzą jako wynik najczęściej działalności człowieka. Na stronie geoportalu mapa sozologiczna Polski dostępna jest w skali 1:50 000.

Z kolei w serwisie geoportal mapy geodezyjne obejrzymy lub pobierzemy miedzy innymi jako osnowy podstawowe. Cały czas prowadzone są nowe projekty. Na stronie geoportal mapy mają być oferowane również w formie geodezyjnej kartograficznej sieci uzbrojenia terenu. W toku jest również projekt polegający na stworzeniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Każdy szanujący się geodeta korzysta z zasobów geoportalu w celu wykonywania swojej pracy. Korzystają z niego również przedsiębiorcy oraz inwestorzy indywidualni. Usługi geodezyjne często zawierają również odpowiedni dobór map z danych geoportalu. Geodeta potrafi poruszać się po portalu w sposób fachowy. Należy przyznać, że mimo iż geoportal jest narzędziem wysoce kompletnym, nie należy do intuicyjnych w obsłudze, więc dla laika korzystanie z jego zasobów może stanowić pewien problem.

Na stronie geoportal mapy to nie wszystko co można znaleźć. Geoportal oferuje ponadto usługi dla geodetów. Geodeta może za pomocą serwisu zgłaszać prace geodezyjne oraz przeglądać zgłoszone prace. Na stronie istnieją również formularze i zalecenia dla geodetów.

Gdzie jeszcze można zdobyć mapy geodezyjne?

Mapy geodezyjne dostaniemy również w Wydziałach Geodezji i Kartografii w Starostwach Powiatowych. Inwestor lub zatrudniony przez niego geodeta może zamówić mapę zasadniczą działki po wypełnieniu stosownego wniosku. W większości powiatów pobierana jest opłata za wydanie kopii mapy zasadniczej wynosząca kilkanaście złotych.

Podstawowe mapy geodezyjne (zasadnicze) nie służą do celów projektowych. Mogą się przydać przy wycenie działki, podziału nieruchomości, przy wydaniu warunków zabudowy oraz w kilku innych przypadkach.

Mapę do celów projektowych przygotuje dla nas natomiast geodeta, który musi wykonać stosowne pomiary. Ponadto usługi geodezyjne obejmują sprzedaż projektów typowych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz wytyczenia obiektów budowlanych.

Warto wiedzieć, że geodeta udzieli również porady w zakresie budownictwa oraz nieruchomości. Usługi geodezyjne często wykraczają poza szeroko rozumianą problematykę geodezyjno - kartograficzną.

Gdzie jeszcze można znaleźć mapy geodezyjne? Otóż w Urzędzie Miejskim. Urząd miasta w większych miejscowościach tworzy system informacji przestrzennej.

Przykładem jest Urząd Miasta Wrocławia który stworzył internetowy System Informacji Przestrzennej Wrocławia, gdzie mieszkańcy oraz inwestorzy mogą zdobyć informację na temat danych przestrzennych oraz pobrać stosowne mapy topograficzne geodezyjne.

Kolejna baza danych z tego zakresu to Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) i działający w powiązaniu z Centralnym Ośrodkiem - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla danego województwa.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej są zlokalizowane w miastach wojewódzkich i powiatach. Często posiadają bazy elektroniczne. Bazę elektroniczną posiada również Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do którego głównych zadań należy:

prowadzenie bazy geodezyjnej kartograficznej;

  • tworzenie, obsługa i aktualizacja usług dotyczących danych przestrzennych;
  • utrzymywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających poprawne działanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
  • przeprowadzanie szkoleń użytkowników oraz podmiotów współtworzących tą infrastrukturę.

Baza danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje mapy geodezyjne, mapy topograficzne geodezyjne, zobrazowania lotnicze, numeryczne modele terenu, opracowania tematyczne oraz dużo więcej. Na stronie CODGiK można złożyć wniosek o udostępnienie materiałów zasobów kartograficznego i geodezyjnego. Dane dokumentacji geodezyjnej kartograficznej podlegają opłatom, które jednak nie są znaczne.

Na stronie CODGiK funkcjonuje przydatny kalkulator dzięki któremu zarówno geodeta jak i inwestor jest w stanie obliczyć opłaty za dane geodezyjne.

Dostęp do informacji geodezyjnej kartograficznej w pewnym ograniczonym zakresie odbywa się również bez opłat. W CODGiK udostępnione zostały dane które nie podlegają opłatom, a w tym w szczególności dane dotyczące numerycznego modelu terenu interwale siatki co najmniej 100 m – NMT 100 oraz siatki skorowidzowe do map topograficznych.

Usługi geodezyjne a mapki geodezyjne

Najszybszym sposobem na wyszukanie interesujących nas map i opracowanie szczegółowych jest zatrudnienie geodety.

W serwisie geoportal mapy są dostępne dla każdego, lecz nie będąc specjalistą z tej dziedziny nie zawsze będziemy wiedzieli czego i jak szukać. Ponadto inwestycje budowlane wymagają wykonania map niejednokrotnie bardzo spersonalizowanych.

Mapki geodezyjne oraz mapy do celów projektowych można zamówić w każdym biurze geodezyjnym. Usługi geodezyjne to również, jak wspomnieliśmy uprzednio wytyczanie osi budynków, pomiary oraz badanie przemieszczeń i osiadań.

Geodeta wykona dla nas również mapy inwentaryzacyjne. Mapa inwentaryzacyjna stanowi podsumowanie procesu budowlanego i jest potrzebna do zgłoszenia budynku do użytkowania. Istnieje kilka rodzajów takich map. Są to mapy ogrodzenia posesji, budynku mieszkalnego, jak również mapa przyłączy.

Nie tylko przy inwestycjach budowlanych pomoc geodety może okazać się niezbędna. Z jego usług skorzystamy również w przypadku sporządzania map do celów sądowych. Na przykład będą to mapy do podziału działek, lub do wielu czynności prawnych, miedzy innymi zasiedzenia czy założenia księgi wieczystej.

Firmy geodezyjne aktualizują ponadto zasadnicze mapki geodezyjne. Mapki geologiczne, mapy sytuacyjno - wysokościowe oraz tyczenia do różnych celów nie wyczerpują katalogu usług geodezyjnych oferowanych przez firmy geodezyjne.

Wiele firm zajmuje się dodatkowo prowadzeniem swoich klientów przez mozolny proces uzyskania pozwolenia na budowę. Biura geodezyjne świadczą usługi w zakresie załatwiania formalności okołobudowlanych. Katalog firm geodezyjnych znajdziesz w tym miejscu.

W serwisie geoportal mapy są szeroko dostępne, jednak powinny być traktowane głównie jako pomocnicze (szczególnie w przypadku budowy domu lub czynnościach cywilno - prawnych). Usługi geodezyjne są niezbędne na niemalże każdym etapie inwestycji budowlanej. Zasadnicze mapki geodezyjne uzyskamy z odpowiednich serwisów, jednak mapki geodezyjne do celów projektowych musimy powierzyć do przygotowania geodecie.

Sprawdź także aktualne ceny usług geodezyjnych.

ikona podziel się Przekaż dalej