Czym są i do czego służą mapki geodezyjne z podziałem na działki?

Czym jest mapa geodezyjna działki?

Mapa geodezyjna jest dokumentem opracowywanym na podstawie kopii mapy zasadniczej. Znajdują się na niej kluczowe informacje dla zabudowy:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków,
 • informacje o zagospodarowaniu,
 • informacje o uzbrojeniu terenu,
 • informacje dotyczące ukształtowania.

Dopuszcza się dwukrotne powiększenie lub pomniejszenie mapy zasadniczej dla stworzenia mapek geodezyjnych. Niestety, problem w tym, że często mapa zasadnicza nie jest aktualna. Zdarza się, że jest archiwalna, a wówczas nie może być wykorzystywana do celów projektowych, służąc jedynie za dokument poglądowy.

O mapę zasadniczą, a w zasadzie jej kserokopię należy udać się z wnioskiem do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym, co kosztuje kilkadziesiąt złotych. Jest ona niezbędna przy nabywaniu działki, podziale nieruchomości, ale i składaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wśród map geodezyjnych najczęściej wyróżnia się ich dwa rodzaje:

 • mapy zasadnicze,
 • mapy do celów projektowych (mapa sytuacyjno-wysokościowa).

Czym różni się mapa zasadnicza od mapy do celów projektowych?

Mapa zasadnicza określa granice i media znajdujące się na konkretnej działce. Może zawierać w sobie mapy działek budowlanych, ale z uwagi na rzadką aktualizację służy przeważnie do celów informacyjno-poglądowych. Jej uzupełnieniem jest mniej dokładna mapa ewidencyjna (mapa katastralna). Obecnie jednak, po upowszechnieniu stosowania komputerów i rozwoju systemów informatycznych, mapy ewidencyjne przeszły w mapy numeryczne i głównie są mapami cyfrowymi do odebrania drogą elektroniczną. To właśnie mapy ewidencyjne z podziałem działek przedstawiają:

 • granice nieruchomości z numerami,
 • rodzaj i klasę gruntu,
 • dane adresowe budynków,
 • położenie działek i budynków w przestrzeni.

Mapę geodezyjną z numerem działki do celów projektowych, odświeżając informacje zawarte na mapie zasadniczej, sporządza geodeta. Będzie ona niezbędna przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania działki pod budowę domu. Wówczas służy ona do celów projektowych przyszłej inwestycji, będąc mapą działki budowlanej, ale jest też niezbędna np. do przyłącza mediów (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej). Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także ten artykuł z poradami, gdzie można znaleźć mapy geodezyjne.

Mapa geodezyjna działki opracowywana jest w kilku etapach. Geodeta dysponujący właściwymi uprawnieniami zawodowymi musi znać dane dotyczące działki: numer, miejsce położenia oraz obręb ewidencyjny. Później wykonane pomiary aktualizacyjne w terenie porównuje z danymi z mapy zasadniczej. Jeżeli są one od siebie różne, geodeta nanosi zmiany, dodając nowe lub wykreślając nieistniejące elementy.

Zmiany w formie operatu są przedkładane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK). Następnie pozostaje czekać na aktualną mapę z adnotacją "Mapa do celów projektowych", która musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Minimum wymaga się trzech egzemplarzy mapy do celów projektowych, choć dla bezpieczeństwa lepiej zamówić jedną lub nawet dwie kopie więcej.

Inne rodzaje map geodezyjnych

Poza wyżej wymienionymi wyróżnia się jeszcze dwa inne rodzaje map geodezyjnych, choć z powyższych (zasadnicza i do celów projektowych, ewentualnie do celów prawnych - przy zakładaniu księgi wieczystej, podziałowej - przy wydzielaniu mniejszej działki z większej) korzysta się najczęściej. Inne dwie mapy to:

 • Mapy inwentaryzacyjne – mapy działek budowlanych wykonywane już po zakończeniu budowy lub jej poszczególnych etapów. Są niezbędne dla zgłoszenia domu do użytkowania. Wykonuje się je osobno dla domu, ogrodzenia działki i wszystkich przyłączy.
 • Mapy geodezyjne online – mapa zamieszczona on-line (np. na stronie geoportal.gov.pl). Z map multimedialnych online korzysta się przy braku innych map, które dotyczą określonych terenów.

Jakie informacje zawiera mapa geodezyjna i ile kosztuje?

Co zawiera w sobie mapa do celów projektowych z numerami działek?

Bez mapy sytuacyjno-wysokościowej zachodziłoby duże ryzyko, że dom lub inny budynek powstanie niezgodnie z prawem. Dlatego tak ważne jest, aby przygotowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych zlecić renomowanej firmie. Na pewno przy wyborze geodety nie należy kierować się wyłącznie ceną.

Geodeta na placu budowy oraz mapa geodezyjna działki i informacje, co zawiera
Mapa geodezyjna działki jako jedna z formalności przed budową

Mapa geodezyjna działki do celów projektowych, poza treścią mapy zasadniczej, musi wskazywać:

 • granice działki,
 • jej otoczenie w odległości nie mniejszej niż 30 m w każdą stronę,
 • informacje o położeniu przylegających budynków i ich przeznaczeniu,
 • informacje o liniach zabudowy, liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, osiach dróg, ulic oraz usytuowaniu zieleni,
 • informacje o innych obiektach istotnych z punktu widzenia prowadzonej budowy (w tym infrastruktury technicznej).

Poza tym mapa zawiera:

 • dane inwestora,
 • nazwę miejscowości,
 • imię i nazwisko geodety wraz z numerem uprawnień,
 • oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
 • oznaczenie granic aktualizowanego obszaru,
 • skalę mapy,
 • datę jej sporządzenia.

Odnieść się również warto do okresu ważności sporządzonego dokumentu. Otóż mapa geodezyjna do celów projektowych ważna jest do momentu, dopóki nie dojdzie do zmian na danym obszarze. Najlepiej jednak, aby dokument sporządzony był nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. W innym wypadku urząd może, choć nie musi zakwestionować jego ważność.

Ile kosztuje mapa geodezyjna?

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie dotyczące kosztów mapy geodezyjnej. Te nie są stałe i zależne od rodzaju mapy, firmy geodezyjnej, ale i regionu kraju, w którym geodeci świadczą swoje usługi. Poza tym na cenę wpływ mają inne czynniki: wielkość inwestycji oraz stopień skomplikowania budowy, rodzaj i ukształtowanie terenu.

Szacunkowo można przyjąć, że mapa zasadnicza, która jest mapą informacyjną, kosztuje ok. 50 zł. Droższe, w granicach 500-2000 zł są mapy geodezyjne do celów projektowych. Poza tym od 1000 do 1500 zł zapłacić należy za mapę inwentaryzacyjną.

Różny jest też okres otrzymania mapy. O ile mapę zasadniczą w wydziale geodezji i kartografii w starostwie powiatowym otrzymać można od ręki, o tyle przygotowanie mapy do celów projektowych to najczęściej od 4 do 6 tygodni pracy geodety.

Szacunkowa cena map geodezyjnych i średni czas oczekiwania

Rodzaj mapy

Cena mapy

Czas oczekiwania

mapa zasadnicza

50 zł

natychmiast

mapa ewidencyjna

120 zł

do 10 dni

mapa do celów projektowych

od 500 do 2000 zł

od 4 do 6 tygodni

mapa inwentaryzacyjna

od 1000 do 1500 zł

od 1 do 8 tygodni (w zależności od oczekiwania na dokumenty ze starostwa)

mapa multimedialna

darmowa

dostępne na www.geoportal.gov.pl

Poza tym są mapy multimedialne, dostępne on-line, choćby z poziomu portalu www.geoportal.gov.pl. Oczywiście są to mapy poglądowe, które nie mogą być podstawą do wykonania mapy geodezyjnej do celów projektowych, prawnych czy mapy podziałowej. Sam portal jest też mało intuicyjny, a więc może pojawić się problem z jego obsługą.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły