Projekt budowlany – definicja, podstawa prawna, trzy części dokumentu

Zanim ustalimy, co zawiera prawidłowy projekt budowlany, określimy podstawę prawną. Inwestycje budowlane realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają pod przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682). Najnowsza nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie z początkiem 2023 roku. Aktem prawnym jest tu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane.

Uproszczona definicja projektu budowlanego traktuje, iż jest to dokument formalny, którego celem pozostaje przedstawienie przewidywanych rozwiązań planowanej inwestycji (np. domu lub obiektu użyteczności publicznej). Projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem w przypadku realizacji inwestycji objętych koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Definicja projektu budowlanego nie została dokładnie sprecyzowana, jednak Prawo Budowlane dokładnie określa wszystkie części, zakres oraz wymagania stawiane tej dokumentacji. Według aktualnych zapisów prawnych, zakres projektu budowlanego dzieli się na trzy części. Są nimi:

  • Projekt zagospodarowania działki lut terenu,
  • Projekt architektoniczno-budowlany,
  • Projekt techniczny.

W myśl artykułu 34 paragraf 1 ustawy Prawo Budowlane:

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane”.

Co więcej, artykuł 34 paragraf 2 ustawy Prawo Budowlane traktuje następująco:

„Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Projekt budowlany – co musi zawierać? Zakres, skład i wymagane elementy dokumentacji

Projekt zagospodarowania działki lut terenu – zakres i zawartość

Jak już wspomnieliśmy, Polskie prawo dzieli projekt budowlany na trzy części. Pierwszą z nich jest projekt zagospodarowania działki lub terenu. Co istotne, dokument musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych bądź na jej kopii.

Jaka jest wymagana zawartość i zakres pierwszej części projektu budowlanego? Podstawą jest określenie granic działki lub terenu. W skład dokumentacji muszą wchodzić informacje dotyczące usytuowania, obrysu, układu istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. Wliczamy tu także sieci uzbrojenia terenu i urządzenia budowlane usytuowane poza obiektem budowlanym.

W skład pierwszej części dokumentacji wchodzi także informacja o sposobie odprowadzania bądź oczyszczania ścieków, informacja o układzie komunikacyjnym i układzie zieleni. Należy tu wskazać charakterystyczne elementy, wymiary i wzajemne odległości obiektów w nawiązaniu do (istniejącej bądź dopiero projektowanej) zabudowy terenów sąsiednich. Aktualne wymagania prawne zobowiązują inwestora do umieszczenia informacji o obszarze oddziaływania obiektu. Na tym kończy się zakres pierwszej części projektu. Sprawdź także inne, zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany? Aktualne wymagania i zakres

W skład projektu budowlanego wchodzi projekt architektoniczno-budowlany. Dokument musi zawierać wymagane przez prawo budowlane elementy. Pierwszym z wymienionych jest układ przestrzenny wraz z formą architektoniczną istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych.

W zakres dokumentacji wchodzi także informacja o zamierzonym sposobie użytkowania obiektów budowlanych. Należy tu określić liczbę projektowanych do wydzielenia lokali ze wyszczególnieniem lokali przeznaczonych do zamieszkania.

Wymagania stawiane projektowi architektoniczno-budowlanemu obejmują także informacje o charakterystycznych parametrach technicznych obiektów budowalnych, opinię geotechniczną i informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. W skład wymaganych informacji wchodzą również projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, które mogą mieć w pływ na otoczenie i środowisko naturalne.

W zawartości projektu architektoniczno-budowalnego znajduje się też charakterystyka ekologiczna oraz informacja o wyposażeniu technicznym budynku (obejmująca również projektowane źródła ciepła przeznaczone do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przedostatnią składową jest opis dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Według aktualnego wymagania prawnego, w dokumencie musi znaleźć się również postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w artykule 9 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli zostało ono wydane. W tym miejscu warto przytoczyć wspomniane zapisy artykułu 9:

„1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę”.

Projekt budowlany – co musi zawierać projekt techniczny? Podstawowa zawartość i elementy dokumentacji

Co musi zawierać projekt techniczny, stanowiący trzecią część projektu budowy domu lub innego obiektu?. Pełna zawartość i elementy tej dokumentacji zostały opisane w artykule 34, punkcie 3 ustawy Prawo Budowlane. Według aktualnych zapisów prawnych, na zawartość dokumentacji składają się poniższe elementy:

  • Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu łącznie z wynikami obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych,
  • Charakterystyka energetyczna – dotycz budynków opisanych w Dzienniku Ustaw 34, pozycja 682,
  • Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe,
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska lub dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych (np. domu) – dokument ma zastosowanie w zależności od potrzeb,
  • Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą  publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych – dotyczy dróg krajowych i wojewódzkich. Dokument w zależności od potrzeb,
  • Opinie, pozwolenia, uzgodnienia oraz inne dokumenty wynikające z zapisów artykułu 31 ustęp 2 punkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

Wiemy już, co zawiera typowy projekt budowy domu i innych obiektów. Ustaliliśmy też, jak brzmi uproszczona definicja tego pojęcia. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych informacji, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Być może zainteresuje Cię, co musi zawierać kotłownia gazowa? A może chcesz wiedzieć, jaka jest optymalna temperatura w domu i mieszkaniu?

ikona podziel się Przekaż dalej