Jak wygląda proces budowy przyłącza wodnego

Lokalne sieci wodociągowe są najczęściej własnością organów gminnych. To właśnie tam rozpoczynamy przygotowania, zmierzające do wykonania przyłącza wodnego. Na wstępie należy złożyć wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Jest to podstawowy dokument, bez którego nie przystąpimy do dalszych etapów prac. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • mapę do celów projektowych, zawierającą plan przyszłego przyłącza (wykona ją uprawniony geodeta)
 • deklarację o przybliżonym zużyciu wody oraz liczbie mieszkańców budynku

Po przedłożeniu wniosku czekamy na wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodnego. Sieć wodociągowa musi uwzględnić w nim lokalizację przyłącza, warunki techniczne oraz ewentualną konieczność rozbudowy sieci wodociągowej. W oparciu o powyższą dokumentację wykonuje się projekt techniczny. Pamiętajmy, że projekt techniczny musi zostać wykonany przez projektanta, który posiada stosowne uprawnienia oraz certyfikaty. Do obowiązków projektanta należy też uzgodnienie projektu z zakładem wodno- kanalizacyjnym. Zaakceptowany projekt budowy przyłącza wodnego jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu projekt jest uważany za nieaktualny i trzeba wykonać go ponownie.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych musimy wystosować specjalne zawiadomienie o budowie. Należy przedłożyć je do Starostwa Powiatowego. Po upływie 30 dni od złożenia wniosku możemy rozpocząć prace (początek prac musimy zgłosić w zakładzie wodociągowym). Wykonawcą przyłącza musi być firma posiadająca uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.

Gotowe przyłącze musimy zgłosić do odbioru i sporządzić wniosek o połączenie go z siecią wodociągową. Pracownicy zakładu powinni przyjechać na naszą posesję, zaplombować wodomierz, wykonać połączenie z siecią i dokonać odbioru całego przyłącza. Warto w tym miejscu pamiętać o konieczności wykonania powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji przewodów. Na koniec możemy już zakopać wykopy (pamiętajmy, że to wykonawca przyłącza jest zobowiązany do przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego).

Ostatnim krokiem budowy przyłącza wodnego jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę. Od tego czasu stajemy się pełnoprawnymi właścicielami aktywnego przyłącza (do wodomierza). Przyłącze znajdujące się za wodomierzem staje się własnością zakładu wodociągowego, i to ono będzie od tej pory odpowiedzialne za jego sprawność.

Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej - rurki w niebieskiem kolorzez zaworami widoczne nad kostką brukową, z zielenią w tle
Ile kosztuje przyłącze gazowe i przyłącze wodociągowe do działki budowlanej?

Koszty budowy przyłącza wodnego

Oszacowanie jednoznacznych kosztów budowy przyłącza wodnego jest bardzo trudne. Poszczególne wydatki zależą od stawek ustalanych przez lokalne władze. Pamiętajmy, że jednostki samorządu terytorialnego działają niezależnie od siebie, a ich stawki mogą być bardzo zróżnicowane.

Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!
 • Możemy przyjąć, iż orientacyjne koszty prezentują się następująco:
 • Wydanie przez samorząd warunków zaopatrzenia w wodę to 100-150 zł.
 • Projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania przestrzennego posesji 1.000-2.700 zł.
 • Uzgodnienie projektu z zakładem wodno–kanalizacyjnym, czyli 20-50 zł.
 • Projekt zmian w organizacji ruchu (w sytuacji, jeśli budowa przyłącza wymaga odłączenia jednego pasa drogi) - 400-600zł.
 • Opłaty geodezyjne (obejmującą geodezyjne wytyczenie przyłącza, wykonanie mapy oraz inwentaryzację podwykonawczą) - 1.000-2.000 zł.
 • Opłata za podłączenie przyłącza do sieci wodociągowej to około 1.300-2.000zł.
 • Odbiór przyłącza wodnego 100-150 zł.

Najważniejszym kosztem będzie sama budowa przyłącza wodnego. Cena zależy od długości i typu przyłącza, a także od rodzaju gleby. Możemy przyjąć, iż wykonanie 10m przyłącza na suchym terenie będzie wydatkiem rzędu 3.000-4.000 zł. Owa suma obejmuje zakup niezbędnych materiałów budowlanych oraz instalację studzienki na licznik.

Uwaga! Inwestor najczęściej pokrywa koszty wykonania przyłącza, z kolei organy gminne płacą za rozbudowę sieci. Niestety, w niektórych regionach naszego kraju wprowadza się tzw. opłatę adiacencką. Oznacza to, że inwestor musi pokryć część kosztów związanych z rozbudową infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka najczęściej wynosi równowartość 50% wzrostu wartości nieruchomości, która nastąpiła w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i stworzenia warunków podłączenia mediów do danej posesji. Wartość opłaty adiacenckiej może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy zł.

Piece gazowe w promocyjnych cenach - sprawdź!

Jak wygląda proces budowy przyłącza gazowego?

Proces budowy przyłącza gazowego wygląda podobnie jak budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Na wstępie musimy ustalić czy istnieje możliwość doprowadzenia sieci gazowej do granic naszej posesji. Takie informacje otrzymamy w miejscowym zakładzie gazowniczym. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, wówczas występujemy z wnioskiem o wydanie warunków o zapotrzebowanie na gaz. Do wniosku należy dołączyć:

Przyłącze gazowe do działki budowlanej zakładane przez robotnika w rękawiczkach roboczych - manipulacja przy rurkach miedzianych i zaworach
Ile kosztuje przyłącze gazowe i przyłącze wodociągowe do działki budowlanej?

 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • plan zabudowy
 • deklarację o szacunkowym zużyciu gazu. W deklaracji widnieje podział na dwie grupy. Do grupy I zaliczają się użytkownicy, których zużycie gazu nie przekroczy 10 m3 na godzinę. W II grupie przeliczeniowej będą inwestorzy, którzy zadeklarują wyższe zużycie. Jest to dość ważna informacja, bowiem inwestorzy z II grupy przeliczeniowej będą zobowiązani do dostarczenia szeregu kolejnych dokumentów.
 • dokumentację dodatkową wynikającą z przepisów prawa lokalnego.

Po przedłożeniu wniosku musimy odczekać na odpowiedź do 30 dni (w przypadku I grupy przeliczeniowej) lub 60 dni (w przypadku II grupy przeliczeniowej). Pamiętajmy, że warunki przyłączeń gazowych są ważne jedynie przez rok. W tym czasie musimy doprowadzić gaz do naszej posesji.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy przyłączeniowej pomiędzy inwestorem, a zakładem gazowniczym. Przed rozpoczęciem prac musimy jeszcze zamówić projekt budowy przyłącza. Może go wykonać jedynie projektant, który posiada stosowne uprawnienia i certyfikaty.  Budowa przyłącza gazowego może być wykonana przez firmę zatrudnioną przez zakład gazowniczy bądź inwestora. Ta druga opcja jest z reguły droższa, jednak przyłącze jest wykonane w szybszym terminie. Gotowe przyłącze gazowe musimy zgłosić do odbioru w zakładzie gazowniczym. Pamiętajmy, że warunkiem odbioru przyłącza gazowego jest posiadanie odpowiedniego protokołu kominiarskiego (potwierdzającego sprawność oraz szczelność instalacji domowych). Po zakończeniu odbioru możemy już podpisać umowę kupna gazu.

Koszty budowy przyłącza gazowego

Koszt budowy przyłącza gazowego zależy od jego specyfiki oraz długości. Na koszty sumaryczne składa się:

 • Wydanie warunków technicznych zapotrzebowania na gaz. W niektórych regionach naszego kraju nie pobiera się opłat za wydanie tego dokumentu. Jednak przeważnie cena wynosi od 50 do 150zł.
 • Projekt budowy przyłącza gazowego - 1.000-2.500 zł.
 • Projekt zmian w organizacji ruchu (w sytuacji jeśli budowa przyłącza wymaga odłączenia jednego pasa drogi) - 400-600 zł.
 • Opłaty geodezyjne (obejmującą geodezyjne wytyczenie przyłącza, wykonanie mapy oraz inwentaryzację powykonawczą) - 1.000-2.000 zł.
 • Opłata przyłączeniowa - 1.400-2.000 zł.
 • Montaż szafki gazowej - 300-600 zł.
 • Odbiór przyłącza gazowego - 100-150 zł.

W kosztach całkowitych musimy też uwzględnić cenę materiałów budowlanych i właściwej budowy przyłącza. Możemy przyjąć, że budowa 15 metrowego przyłącza gazowego będzie wydatkiem rzędu 1.500-2.500 zł.

Wnioski końcowe

Proces budowy przyłączy wodnych i gazowych wygląda bardzo podobnie. Oba podlegają szeregom przepisów prawnych i wymagają wypełnienia niezbędnej dokumentacji. Koszt budowy przyłącza wodnego jest wydatkiem oscylującym pomiędzy 5.600, a 9.650 zł. Zauważmy, że większość kosztów pochłonie wykonanie dokumentacji. Sam proces budowy przyłącza pochłonie maksymalnie połowę kosztów całkowitych. Dodatkową niedogodnością jest możliwość nałożenia na inwestora kosztów adiacenckich. Na szczęście, większość jednostek samorządu terytorialnego nie stosuje takiego rozwiązania.

Etapy budowy przyłącza gazowego wyglądają niemal identycznie jak etapy budowy przyłącza wodnego. Sumaryczne koszty także są bardzo zbliżone. Orientacyjny koszt budowy 15 metrowego przyłącza gazowego będzie wydatkiem rzędu 6.700-7.850 zł.

Zauważmy, iż budowa obu powyższych przyłączy wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu tych samych dokumentów. Należy do nich projekt zmian w organizacji ruchu, projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania przestrzennego posesji. Dobrym pomysłem będzie zatem wykonanie przyłącza gazowego i wodnego w podobnym czasie. Dzięki temu nie będziemy musieli dwukrotnie płacić za te same dokumenty, co może nam pomóc w obniżeniu kosztów.

ikona podziel się Przekaż dalej