Przed zakupem działki sprawdź, ile kosztuje przyłącze kanalizacyjne i elektryczne!

Zakup z pozoru taniej, nieuzbrojonej działki będzie wiązał się z koniecznością wykonania przyłączy, czyli podłączenia działki do sieci wodociągowej oraz energetycznej. Warto zaznajomić się z orientacyjną ceną tego przedsięwzięcia, bowiem wykonanie przyłączy może znacznie podnieść koszty inwestycyjne. W pierwszej kolejności należy udać się do urzędu miasta lub gminy. Znajdziemy tam aktualny wykaz mediów dostępnych na danym terenie. Jeśli na posesji nie znajdują się jeszcze media, będziemy musieli udać się do miejscowych zakładów zarządzania sieciami. W tych miejscach dowiemy się o możliwości wykonania przyłączy oraz o ich orientacyjnym koszcie.

Najkorzystniej byłoby, gdyby nasza działka posiadała już przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe i przyłącze prądu. Uzbrojenie terenu nie powinno też sprawić większego problemu, gdy media znajdują się w niedalekim sąsiedztwie. W tym wypadku inwestor musi jedynie podpisać umowę z dostawcą mediów i uiścić stosowną opłatę. W niektórych regionach naszego kraju będzie też odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z budową przyłączy. Jednak ostateczny koszt całego przedsięwzięcia nie powinien być zbyt wysoki.

Większy problem mają inwestorzy, których działka znajduje się daleko od uzbrojonych terenów. W tym wypadku koszty inwestycji będą znacznie wyższe, a prace bardziej skomplikowane. Dlatego warto zasięgnąć wszelkich informacji jeszcze przed zakupem działki. Czasem okazuje się, że zakup z pozoru taniego, nieuzbrojonego terenu będzie w rzeczywistości mało korzystny finansowo.

Przyłącze prądu

Z punktu widzenia prawa budowlanego przyłącze elektryczne jest najważniejsze. Przed wykonaniem przyłącza należy udać się do miejscowego dostawcy. Jeśli na danym terenie działa kilku dostawców, dobrze będzie porównać ich oferty i sprawdzić, ile kosztuje przyłączenie prądu oraz późniejsza eksploatacja. Po wyborze najkorzystniejszej oferty pozostaje nam tylko złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. Do wniosku trzeba dołączyć załączniki:

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (akt notarialny, akt własności).
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Mapa zasadnicza wskazująca, w jakiej odległości od działki znajduje się najbliższa linia energetyczna.
 • Dodatkowe dokumenty wymagane przez zapisy prawa miejscowego.

Warunki przyłączenia do sieci otrzymamy maksymalnie po 2 tygodniach, a jego ważność wynosi dwa lata. Powyższy dokument staje się podstawą formalną, na mocy której możemy budować przyłącze prądu. Inwestor musi uiścić odpowiednią opłatę przyłączeniową. Dostawca energii zobowiązuje się do wykonania przyłącza i zakończenia go w skrzynką przyłączową ZK (znajdującą się na granicy działki inwestora).  Inwestor musi samodzielnie wykonać pozostałe przyłącze elektryczne,które znajduje się w granicach jego działki. Przyłącze musi być podciągnięte do budynku i zakończone wewnętrzną linią zasilającą.

Przyłącze wodociągowe i przyłącze prądu do działki - koszty i formalności
Przyłączanie prądu w domu wykonywane przez inżyniera w niedokończonym pomieszczeniu w czasie remontu w tle przewody różnego rodzaju

Ile kosztuje przyłączenie prądu?

Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!

Opłaty za przyłącze elektryczne zależą od wielu czynników. Chcąc obliczyć, ile kosztuje przyłącze prądu musimy uwzględnić trzy istotne czynniki:

 • długość przyłącza
 • moc przyłącza
 • rodzaj przyłącza

Opłata za podłączenie prądu do działki jest zryczałtowana i jednorazowa. Przybliżony koszt wykonania przyłącza o długości nieprzekraczającej 200 metrów wynosi:

 • Przyłącza kablowe (podziemne) –koszt 140 do 180 zł za kW mocy.
 • Przyłącza napowietrzne – koszt 100 do 130 zł za kW mocy.

Standardowa moc przyłącza to 15 kW, zatem wykonanie instalacji będzie wydatkiem rzędu 1 500 – 2 700 zł. Ostateczny koszt wykonania przyłącza będzie oszacowany przez dostawcę energii elektrycznej (dostawca może samodzielnie określać swoje stawki). W przypadku przyłączy, których długość przekracza 200 metrów naliczane są dodatkowe opłaty. Ich wysokość to 40 do 70 zł/mb. W niektórych przypadkach dodatkowe opłaty sprawią, że cena inwestycji będzie kilkukrotnie wyższa od standardowej.

W opłacie przyłączeniowej znajdują się niezbędne materiały, projekt przyłącza, skrzynka złączna, skrzynka złącznikowa, a także dokumentacja geodezyjna. Za nadzór nad pracami zazwyczaj odpowiada dostawca prądu, jednak warto dopytać o wszystkie szczegóły. W niektórych regionach naszego kraju za nadzór odpowiada inwestor.

Czas oczekiwania na przyłącze prądu

Czas oczekiwania jest dość istotną kwestią, która wpłynie na możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. Jeśli przyłącze ma być wykonane jedynie na potrzeby budowy, to termin oczekiwania będzie wynosił od 1 do 2 miesięcy. W przypadku przyłączy stałych trzeba czekać około pół roku. W niektórych wypadkach zdarza się nawet, że termin oczekiwania na przyłącze docelowe to niespełna rok.

Przyłącze wodociągowe

Zarówno kanalizacja jak i instalacje wodociągowe są z reguły własnością gminy. Wykonanie tych przyłączy będzie się odbywało na warunkach ustalonych przez dostawcę mediów. Zakład zarządzający siecią pokrywa wydatki związane z jej rozbudową, jednak za koszty budowy przyłącza odpowiada inwestor.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać jest uzyskanie warunków budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (akt notarialny, akt własności).
 • Dwa egzemplarze mapy do celów projektowych (z naniesionymi przyłączami wody).
 • Informacje dotyczące specyfiki przyłączy (orientacyjne zużycie wody, liczba mieszkańców, liczba punktów odbioru wody itp.).
 • Dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wydaje decyzję o warunkach przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak za techniczny projekt przyłącza będzie odpowiadał inwestor. Dokument musi być przedłożony do dostawcy mediów. Konieczne jest jego zatwierdzenie przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Po akceptacji projektu mamy trzy lata na wykonanie przyłączy.

Przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne nie wymagają pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem prac należy jedynie zgłosić zamiar budowy do władz miasta (urząd miasta bądź gminy). Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy żadnego pisma, oznacza to, że urząd udzielił milczącej zgody i możemy rozpocząć budowę.

Przyłącze wodociągowe i przyłącze prądu do działki - koszty i formalności
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do działki przy domu - rury z tworzywa sztucznego na tle wylewki betonowej

Prace nad siecią wodno-kanalizacyjną możemy podzielić na dwa etapy

 • Wykonanie przyłącza od sieci do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na naszej posesji. Na tym etapie montujemy także wodomierz i budujemy ewentualną studzienkę rewizyjną.
 • Wykonanie przyłącza od studzienki kanalizacyjnej do domu.

Rozłożenie prac na dwa etapy stosujemy wtedy, gdy kanalizacja jest wykonywana dla kilku odbiorców, a my sami jeszcze nie rozpoczynamy budowy. Dodatkowa studzienka kanalizacyjna umożliwi nam dokończenie przyłącza w późniejszym terminie, jednak pociągnie za sobą dodatkowe koszty inwestycyjne. Budowa drugiego etapu w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością powtórzenia wielu formalności. Dlatego zaleca się, by przyłącza kanalizacyjne i przyłącze wodny były wykonywane od razu.

Kto będzie właścicielem przyłącza wodnego i kanalizacyjnego?

Warto pamiętać, że instalacja kanalizacyjna i wodociągowa nie należy do inwestora. Po wykonaniu przyłącza wodnego inwestor musi przekazać je dostawcy mediów. Zasady odbioru przyłącza są określone w umowie i nie powinny wiązać się z żadnymi opłatami. Zakład wodno-kanalizacyjny będzie od tej pory odpowiadał za stan i eksploatacje przyłącza (od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem).

Instalacja kanalizacyjna może zostać w posiadaniu inwestora lub zostać przejęta przed zakład wodno-kanalizacyjny. W pierwszym przypadku dostawca mediów podpisuje z inwestorem umowę o użyczeniu przyłącza. Termin obowiązywania umowy jest kwestią indywidualną, ustalaną pomiędzy inwestorem, a zakładem. Warto pamiętać, że kanalizacja będzie konserwowana przez zakład i to on poniesie wszystkie koszty związane z jej eksploatacją i ewentualnym remontem.

Ile kosztuje przyłącze kanalizacyjne i przyłącze wodociągowe?

Koszty mogą się różnić w zależności od regionu naszego kraju i aktualnych stawek wykonawców. Czasem spotkamy się też z sytuacją, że zakład wodno-kanalizacyjny sam podsunie nam projektanta i wykonawców. Będzie to nieco droższe rozwiązanie, jednak warto się na nie zgodzić. Dzięki temu możemy uniknąć wielu problemów związanych z projektem i odbiorem przyłącza. Kanalizacja i przyłącze wodociągowe wymagają dopełnienia wielu kosztownych formalności, które pochłoną większość wydatków. Będą to:

 • Wydanie warunków wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 100 do 150 zł
 • Projekt przyłącza wodnego bądź kanalizacyjnego – 1 200 do 2 500 zł
 • Uzgodnienie projektu (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) – 30 do 60 zł
 • Uzgodnienie projektu (przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne) – 100 do 150 zł
 • Projekt zmian w ruchu drogowym oraz zajęcie pasa – 500 do 900 zł
 • Opłaty geodezyjne (wykonanie map, wytyczenie przebiegu przyłączy) – 800 do 1 200 zł
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 300 do 600 zł
 • Odbiór końcowy przyłącza wody – 100 zł
 • Opłata przyłączeniowa – 1 100 do 2 000 zł

Do kosztów formalnych trzeba jeszcze doliczyć koszty budowy. Orientacyjna cena wynosi

 • Instalacja kanalizacyjna – koszt 60 do 180 zł/mb
 • Instalacja wodociągowa – koszt 60 do 100 zł/mb

Widzimy zatem, że kanalizacja i instalacja wodociągowa będą dość dużym wydatkiem, pociągającym za sobą wiele formalności. W większości przypadków, głównym wydatkiem będą opłaty formalne. Proporcja zmienia się dopiero w sytuacji terenów ulokowanych w większym oddaleniu od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Warto jednak pamiętać, że opłaty związane z formalnościami możemy ograniczyć. Oszczędności na tym etapie poczynimy poprzez wykonanie przyłączy wraz z właścicielami działek sąsiednich.

Warto pamiętać, że firmy budowlane na każdy etap budowy domu możesz znaleźć dzięki naszej usłudze Szukaj wykonawcy. Po wypełnieniu formularza otrzymasz oferty od lokalnych firm - sam będziesz mógł wybrać tę najbardziej atrakcyjną.

ikona podziel się Przekaż dalej