Świadectwo Efektywności Energetycznej – Biały Certyfikat

Białe certyfikaty jako forma wspierania modernizacji energetycznych

Certyfikat unijny występujący pod wymienionymi wyżej nazwami jest dokumentem poświadczającym ilość energii planowanej do zaoszczędzenia. Odbiorcy występujący o białe certyfikaty prowadzą w firmach działania energetyczne, zapewniające większą efektywność energetyczną. Jednostką wartości białego certyfikatu jest 1 toe – tona oleju ekwiwalentnego (1 toe = 41,868 GJ).

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. przez efektywność energetyczną należy rozumieć „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Ta sama ustawa wymienia również rodzaje działań, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Są to między innymi:

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa lub remont budynku,
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia lub urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • odzyskiwanie energii,
 • ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej, w sieciach ciepłowniczych,
 • zastosowanie energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji.

Białe certyfikaty - przesłanki wykluczające wydanie świadectwa efektywności energetycznej

Wspomniana ustawa o efektywności energetycznej określa zarówno przesłanki pozytywne, jak i negatywne dotyczące białych certyfikatów. Artykuł 20. wymienia przypadki, kiedy nie przysługują białe certyfikaty, chociaż realizowane są przedsięwzięcia energetyczne mające na celu poprawę efektywności. Dzieje się tak, kiedy między innymi:

 • została przyznana premia termomodernizacyjna zgodna z ustawą z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • przyznano pomoc inwestycyjną, a przyznanie białego certyfikatu spowoduje przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy społecznej na takie przedsięwzięcie,
 • oszczędność energii w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięcia modernizacyjnego nie osiągnie poziomu 10 toe średnio w ciągu roku.
Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze panele fotowoltaiczne

Planujesz montaż paneli fotowoltaicznych w swoim domu i zastanawiasz się, jakie będą najlepsze? Dobrze trafiłeś! Sprawdź koniecznie najczęściej kupowane panele fotowoltaiczne przez internautów.

Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o odnawialnych źródłach energii.

Procedura uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej

Białe certyfikaty - kto i w jaki sposób może otrzymać biały certyfikat?

Białe certyfikaty mają zastosowanie tylko do projektów na etapie planowania albo jeszcze nierozpoczętych. Modernizacje energetyczne, również takie, gdzie w grę wchodzi zielona energia (farma fotowoltaiczna, farma wiatrowa, energia biomasy), po zakończeniu przedsięwzięcia nie kwalifikują się już do ubiegania o biały certyfikat. Przeszkodą są również wymienione wcześniej negatywne przesłanki dotyczące wydania świadectwa efektywności energetycznej.

Procedura pozyskania białego certyfikatu ma następujący przebieg:

 • Podjęcie decyzji o inwestycji, poprzedzone oceną możliwości poprawy efektywności energetycznej.
 • Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który powinien zawierać analizę techniczno-ekonomiczną, przewidywane oszczędności oraz analizę ryzyka.
 • Złożenie wniosku.
 • Wykonanie przedsięwzięcia i ocena uzyskanych oszczędności.
 • Audyt powykonawczy.
 • Sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Biały certyfikat – korzyści dla firmy wynikające z białych certyfikatów

Audyt efektywności energetycznej, będący ważnym elementem procedury ubiegania się o biały certyfikat, jest opracowaniem zawierającym obiektywną ocenę przedsięwzięcia. Zawiera analizę aktualnego poziomu zużycia energii oraz aktualnego stanu technicznego obiektu ze wskazaniem planowanych działań, które mają poprawić efektywność energetyczną w analizowanym obszarze.

Modernizacja energetyczna finansowana ze środków unijnych w formie białych certyfikatów pozwala na oszczędność energii na potrzeby własne oraz przez odbiorców końcowych oraz redukcję start energii elektrycznej w przemyśle. Świadectwo Efektywności Energetycznej może być łączone z innymi formami pomocy finansowej, o ile ich łączna kwota nie przekroczy określonego maksymalnego progu.

Wartość białych certyfikatów, czyli oszczędności wynikające z planowanego przedsięwzięcia, wylicza się zamieniając te oszczędności na tony oleju ekwiwalentnego. Jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej 10000 kcal/kg. Jednostki używanej w energetyce do opisu dużych wartości. 1 toe = 11630 kWh = 41,868 GJ. Cena 1 toe waha się oczywiście na rynku, ale dla przykładu można przyjąć wartość 1800 zł/1 toe. Jak widać, korzyści dla firmy są wymierne i mogą być znaczną wartość.

Kolorowe certyfikaty na Rynku Praw Majątkowych

Od 28 grudnia 2005 roku funkcjonuje w Polsce Rynek Praw Majątkowych dla odnawialnych źródeł energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia stanowią element systemu wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (zielona energia). System wspiera również kogenerację, czyli łączenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, pozwalającą na lepsze wykorzystanie energii pierwotnej oraz efektywność energetyczną.

Obrót na rynku dotyczy różnych świadectw pochodzenia:

 • „białe certyfikaty” – świadectwa efektywności energetycznej, otrzymywane przez podmioty planujące i realizujące inwestycje związane z oszczędnością zużywanej energii;
 • „zielone certyfikaty” – świadectwa produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (np. farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna);
 • „błękitne certyfikaty” – świadectwa produkcji energii elektrycznej w rolniczych biogazowniach (energia biomasy);
 • „brązowe certyfikaty” – świadectwa produkcji biogazu rolniczego i wprowadzenia go do sieci dystrybucji.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły