Zielona energia i zielony certyfikat energetyczny

Zwiększenie udziału OZE w energetyce krajowej

Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów oraz perspektywa coraz wyższych cen paliw kopalnych o ograniczonych zasobach sprawiają, że wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych staje się koniecznością. Tak zwana zielona energia pochodzi z praktycznie niewyczerpalnych i odnawialnych źródeł, jak siła wiatru, energia płynącej wody, ciepło głębszych warstw gruntu albo biomasa. Przykładowo elektrownia geotermalna albo wiatrowa nie emituje do atmosfery szkodliwych spalin i dwutlenku węgla, nie produkuje też toksycznych pozostałości.

Niektóre źródła zielonej energii elektrycznej charakteryzują się pewną niestabilnością. Moc elektrowni wiatrowej zależy od prędkości wiatru, a elektrownia fotowoltaiczna jest uzależniona od promieniowania słonecznego. Elektrownia geotermalna posiada stabilne źródło energii cieplnej, ale z kolei nie w każdym regionie jest ono dostępne na opłacalnej głębokości. W każdym razie operatorzy sieci i dostawcy energii elektrycznej przesyłają do konsumentów nierozdzieloną energię konwencjonalną szarą i ekologiczną zieloną.

Ustalenia na szczeblu unijnym zobowiązują kraje członkowskie do stopniowego przechodzenia na odnawialne źródła energii. Polskie zakłady energetyczne również muszą wykazać odpowiedni udział zielonej energii w ogólnym bilansie. Jak na razie, poziom 15% ustalony na 2020 rok nie został zrealizowany, niemniej jednak to właśnie zielona energia ma przyszłość.

Zielone certyfikaty w Polsce - znaczenie zielonych certyfikatów

System zielonych certyfikatów, którego podstawą jest wspomniana ustawa o Prawie Energetycznym, polega na wydawaniu przez Urząd Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia każdej jednostki energii, która została wytworzona z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Zielony certyfikat energetyczny staje się prawem majątkowym. Towarowa Giełda Energii umożliwia handel świadectwami, a ich cena podlega prawom rynku.

Aby spełnić zobowiązania co do odpowiedniego wkładu energii odnawialnej w ogólne dostawy, zakłady energetyczne zakupują zieloną energię bezpośrednio u producentów energii odnawialnej albo zaopatrują się w zielone certyfikaty na giełdzie. Niewypełnienie tego obowiązku wiąże się z opłatami zastępczymi, wymuszającymi działania proekologiczne. Giełda i handel certyfikatami wspierają odnawialne źródła energii.

Zielone certyfikaty energetyczne są przyznawane za produkcję energii elektrycznej z takich OZE jak fotowoltaika, wiatr, geotermia, biomasa i energia wodna. Sprzedaż i kupno zielonych certyfikatów odbywa się na Rynku Praw Majątkowych. Prawa Majątkowe dla OZE stanowią odrębną kategorię produktów energetycznych. Aktualna cena wynosi 132,28 PLN/MWh. Pewną wadą jest możliwość korzystania z systemu zielonych certyfikatów tylko w przypadku instalacji OZE, które rozpoczęły produkcję energii przed nowelizacją ustawy w 2015 roku. Pozostali producenci są już objęci systemem aukcyjnym. A może zainteresuje cię także ten artykuł o świadectwie energetycznym budynku?

Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii

Zmiany klimatu jako motywacja do działań na rzecz zielonej energii

Do niedawna zmiany klimatyczne i negatywne zjawiska dotyczące środowiska naturalnego były obszarem zainteresowania wąskiego grona uczonych. Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać o skutkach, jakie dla klimatu niesie działalność człowieka. Koniecznością staje się możliwie największe zaangażowanie w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rosnąca świadomość ekologiczna pozwala dostrzegać zagrożenia i rozwijać pomysły, pozwalające wyhamować niekorzystne zmiany. Główne rodzaje zielonej energii jak wiatrowa, słoneczna, geotermalna, wodna i biomasy mają odmienne charakterystyki. Nie wszystkie sprawdzają się w każdym miejscu, ale wszystkie są odnawialne i praktycznie niewyczerpalne. Nie emitują też szkodliwych substancji do atmosfery.

Najbardziej popularne i wspierane przez państwo formy energetyki, to wiatrowa i słoneczna. Elektrownie wiatrowe mogą powstawać prawie na całym obszarze Polski. Najbardziej korzystne warunki panują na wybrzeżu, jednak opłacalność wiatraków zaczyna się od prędkości wiatru ok. 8 km/h. Największy udział w polskiej energetyce opartej na OZE mają właśnie wiatraki.

Zielona energia, zielone certyfikaty i przyszłość planety

Nic tak nie dopinguje do racjonalnych działań jak presja ekonomiczna. Produkcja energii elektrycznej przez długie dekady opierała się na węglu kamiennym i brunatnym, zanieczyszczając i niszcząc często nieodwracalnie środowisko naturalne. Ustalenia w ramach Unii Europejskiej zobowiązują kraje członkowskie do określonych, proekologicznych działań.

Polska energetyka musi się oczywiście podporządkować zaleceniom i przyjąć nowe zasady działania. Mechanizmem wspierającym i motywującym do wykorzystywania w coraz większym stopniu odnawialnych źródeł energii są właśnie systemy certyfikacji. Za produkcję zielonej energii zakłady otrzymują świadectwa, które mają wymierną wartość. Brak odpowiedniej ilości takich certyfikatów-dowodów proekologicznej produkcji, prowadzi do płacenia kar.

Wspierane są systemowo pożądane działania oraz promowana idea OZE. Paliwa kopalne spełniły już swoją rolę, były czynnikiem rozwoju światowej gospodarki przez wiele lat. Przyszłość należy niewątpliwie do źródeł odnawialnych energii.

Opłacalność inwestycji w OZE i zielone certyfikaty

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował zamrożenie wielu dziedzin gospodarki światowej i konieczność zmiany priorytetów. Ważniejsze od wyników ekonomicznych stało się nagle powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby i przymusowa izolacja milionów ludzi. Zawieszenie działalności firm oraz konieczność przeznaczania ogromnych środków na opiekę zdrowotną i rekompensatę strat oznacza ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.

Chociaż kryzys dotyka wszystkich sektorów z inwestycjami w OZE włącznie, to jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal istnieje. Poza tym w wielu wypadkach funkcjonowanie elektrowni zasilanych zieloną energię jest w niewielkim stopniu uzależnione od czynnika ludzkiego. Na przykład elektrownie fotowoltaiczne albo farmy wiatrowe pracują doskonale również w czasach pandemii. Wszystko wskazuje na to, że po opanowaniu koronawirusa nastąpi rozwój technologii przyszłości, do których należy proekologiczna produkcja energii elektrycznej.

ikona podziel się Przekaż dalej