Prawo pracy - Gdańsk

Prawo pracy obejmuje szereg regulacji stosunku pracy pracownika i pracodawcy. W skład tych regulacji wchodzą szczegółowe zapisy dotyczące umowy o pracę, wynagrodzenia, czasu pracy, stosunku pracy, urlopów pracowniczych i rodzicielskich, zatrudniania młodocianych, niepełnosprawnych, ale także mobbingu i dyskryminacji. Te zapisy regulują stosunki pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Szczegółowo opisują zakres praw i obowiązków każdej ze stron. Większość tych regulacji została zebrana w jeden obszerny tom – Kodeks Pracy. Jednak oprócz niego, prawo pracy opisują inne ustawy i akty wykonawcze. A także regulaminy, statuty, układy i porozumienia zbiorowe pracy. Dobrze jest znać swoje praca i obowiązki.

Obowiązki stron stosunku pracy - Kodeks Pracy

Wszystkie dokumenty opisujące prawo pracy, określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Nie myślimy o tym na co dzień, ale z zagadnieniami prawa pracy spotykamy się na każdym kroku. Stosunek prawny pomiędzy pracownikiem a pracodawcą określa obowiązki pracownika względem pracy i odwrotnie. Podstawową zasadą, którą reguluje Kodeks Pracy jest zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w określonych warunkach. Z kolei ze strony pracodawcy zapewnienie tych określonych warunków pracownikowi i wynagrodzenie.

Obowiązki pracowników

Do głównych obowiązków pracownika należy sumienne wykonywanie pracy, powierzonej mu przez pracodawcę. Ponadto, pracownik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie czasu pracy, przepisów BHP, dbać o dobro i mienie zakładu pracy, zachowywać tajemnicę przedsiębiorstwa i przestrzegać zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy

Na pracodawcy ciąży jeszcze większy zakres obowiązków. W skład którego wchodzą między innymi dopuszczenie pracownika do pracy i terminowe wynagradzanie, poszanowanie jego godności, równość traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, zapewnienie mu bezpiecznych warunków pracy czy ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednak to tylko część z szeregu obowiązków, które dokładnie reguluje prawo pracy (sprawdź na: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-gdansk-prawo-pracy/).

Adwokat Gdańsk Prawo pracy

Do najczęstszych przyczyn konfliktów pomiędzy stronami stosunku pracy dochodzi w sytuacjach związanych z wypowiedzeniem lub zwolnieniem pracownika. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje okres wypowiedzenia. Pracodawcom zdarza się zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednocześnie zwalniając go z obowiązku świadczenia pracy. Tymczasem może się to okazać niekorzystne. Dlatego przepisy prawa pracy, określające stosunek pracy, mają zapobiegać i zwalczać takie spory.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny