Budowa kanalizacji i wykonanie przyłącz wodociągowych – zasady szacowania prac

Wyobraźmy sobie, że pewien zamawiający na 2019 rok zaplanował wydatki na:

 1. budowę kanalizacji we wsi X – wartość zamówienia to ok. 250.000 zł; zamówienie nie zostało jeszcze jednak precyzyjnie opisane i oszacowane;
 2. budowę przyłącza wodociągowego we wsi Y do jednego budynku za kwotę 27.000 zł (mieszkaniec na własny koszt wykonał przedmiar i projekt, zamawiający sfinansuje tylko koszty realizacji);
 3. realizację jednego przyłącza do sieci kanalizacyjnej w mieście – koszt 24.000 zł (na takich samych zasadach jak w pkt 2).

Inwestor chce jak najszybciej zrealizować pkt 2 i 3, szacując je razem i korzystając w związku z tym z procedury właściwej dla zakupów do 30.000 euro (więcej o zakupach poniżej progu 30.000 euro tutaj). Zadanie z pkt 1 zamierza z kolei zlecić później, bo aktualnie nie zna jego dokładnego zakresu. Pojawiają się wątpliwości – czy biorąc pod uwagę definicję obiektu budowlanego, wolno tak postąpić?

Roboty budowlane, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, można zakwalifikować jako odrębne zamówienia. Stanowisko wynika z tego, że przedmiotem poszczególnych robót budowlanych są różne obiekty budowlane.

Przy ocenie, czy występuje jedno zamówienie czy odrębne zamówienia, konieczna jest analiza wszystkich okoliczności danej sprawy, w tym:

 • przewidywalność udzielenia zamówienia,
 • tożsamość przedmiotowa zamówienia,
 • tożsamość czasowa oraz
 • możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Roboty budowlane – szczególne zasady

Jedno zamówienie występuje wówczas, gdy zamawiający, sporządzając plan zamówień, których zamierza udzielić w określonym czasie (roku kalendarzowym), jest w stanie przewidzieć ich cały zakres (zakupów tożsamych rodzajowo i o tym samym przeznaczeniu), przy czym zamówienia mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę.

Zasada, o której mowa, ma zastosowanie do wszystkich rodzajów zamówień, jeżeli jednak przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, wówczas za najistotniejsze uznaje się kryterium przedmiotowe (tożsamość przedmiotowa). Pozostałe kryteria będą miały posiłkowy charakter.

Czym jest obiekt budowlany?

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Pzp przez pojęcie „roboty budowlane” należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (Codziennie nowe ogłoszenia na roboty budowlane znajdziesz tutaj).

Zgodnie z art. 2 pkt 5d ustawy Pzp obiekt budowlany to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Szczegółowa analiza pojęcia obiektu budowlanego, z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych znajduje się w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym”.

Z jej treści wynika, m.in. że „(..) z jednym zamówieniem mielibyśmy do czynienia w sytuacji realizacji robót budowlanych a zatem budowy albo przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego. Zasadniczym zatem – w świetle prawa krajowego – odniesieniem dla oceny czy chodzi o jedno czy o wiele zamówień powinien być przedmiot tych robót, czyli obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. (...) W świetle powyższego można zasadniczo zgodzić się ze stanowiskiem, iż dopuszczalne jest udzielanie zamówień oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego, jednak z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 9 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE (o czym niżej). Niemniej jednak podstawową kwestią pozostaje rozumienie pojęcia »obiekt budowlany« i kwalifikacja określonych inwestycji jako jednego lub wielu obiektów budowlanych”.

Warto przy tym podkreślić, że:

 • dla stwierdzenia braku obowiązku łącznego szacowania zamówień (części) nie ma decydującego znaczenia istnienie odrębnych projektów budowlanych. To nie projekt powinien być podstawą dla ustalenia, czy określone prace stanowią jedno zamówienie na roboty budowlane czy zamówienia odrębne. Projekt może pokrywać się treściowo z pojęciem obiektu budowlanego, jak również może mieć charakter szerszy lub węższy;
 • dla oceny, czy występuje zamówienie na jeden obiekt budowlany, najistotniejsze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą bądź techniczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, roboty budowlane, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 pytania należy zakwalifikować jako osobne zamówienia, efektem realizacji których są odrębne obiekty budowlane.

Jak uprościć zlecenie prac?

Niezależnie od tego, czy w wyniku przeprowadzenia analizy w powyższym zakresie, zamawiający dojdzie do wniosku, że roboty 1–3 zmierzają do realizacji odrębnych obiektów budowlanych, czy od takiej analizy odstąpi, do udzielenia zamówień na roboty, o których mowa w pkt 2 i 3 pytania, wolno mu zastosować art. 6a ustawy Pzp.

Zgodnie z tą regulacją zamawiający jest upoważniony do udzielenia zamówienia na określoną jego część z zastosowaniem procedury właściwej dla wartości danej części zamówienia, jeżeli:

 • jej wartość jest mniejsza niż 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, oraz
 • łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia (250.000 zł + 27.000 zł + 24.000 zł) x 20% = 301.000 zł x 20% = 60.200 zł.

Jeżeli więc wartość części zamówienia nie przekracza 30.000 euro, wówczas zgodnie z większościowym stanowiskiem doktryny, zamawiający może zlecić ją bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Wyłączenie odbywa się wówczas na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp – zobacz opinię Urzędu Zamówień Publicznych „Stosowanie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych” (www.uzp.gov.pl).

Katarzyna Bełdowska  - ekspert Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny