Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Pomieszczenie gospodarcze przyda się na każdej działce, nie tylko tej obok budynku mieszkalnego, ale także w miejscu rekreacji poza miastem. Trzymanie narzędzi czy na przykład kosiarki w garażu może być uciążliwe, dlatego warto rozważyć opcję budowy domku gospodarczego.

Choć mogłoby się wydawać, że ten niepozorny budynek można postawić samowolnie, pomieszczenie gospodarcze na działce wymaga dopełnienia niezbędnych formalności prawnych. Pierwsze kroki należy skierować do urzędu, by sprawdzić, czy teren działki, na którym przewidziana jest budowa domku gospodarczego, jest objęty planem miejscowym. Jeśli tak nie jest, konieczne może się okazać pozyskanie w gminie stosownej decyzji o warunkach zabudowy. To krok niezbędny zarówno w przypadku budowy na zgłoszenie, jak i przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Bywa jednak, że niektóre starostwa nie stawiają takich wymogów i zgłoszenia można dokonać nawet bez tej decyzji. Poniżej omawiamy, czym różni się budynek gospodarczy na zgłoszenie (czyli taki bez pozwolenia na budowę) od sytuacji, w której zgoda jest wymagana.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie

Aby móc postawić budynek gospodarczy na zgłoszenie bez pozwolenia na budowę, konieczne jest spełnienie łącznie kilku warunków. Pierwszy i najważniejszy dotyczy powierzchni pomieszczenia gospodarczego na działce, która nie może przekraczać 25 km kwadratowych włącznie. Ponadto taki budynek może być tylko obiektem wolnostojącym i parterowym, więc istnieje ograniczenie nie tylko co do jego powierzchni, ale w pewnym stopniu także wysokości. Ostatni warunek wiąże się z innymi, już stojącymi na działce budynkami. Jak stanowi prawo, łączna liczba budynków gospodarczych (a także altanek i ogrodów zimowych) nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych działki. Jak widać, obok ograniczeń co do powierzchni, istnieją także ograniczenia co do liczby elementów zabudowy. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków wiąże się z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Powinno ono zawierać rodzaj, sposób wykonywanych robót oraz termin ich rozpoczęcia. Jako załącznik dodaje się oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością i ewentualnie szkic budynku, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Organ administracyjny ma czas 30 dni na odpowiedź. Jeśli w tym okresie nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć prace budowlane. Ważność zgłoszenia wynosi dwa lata.

Budowa domku gospodarczego – kiedy pozwolenie?

Jeśli chodzi o budynki gospodarcze o powierzchni większej niż 25 metrów kwadratowych konieczne są projekty oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Projekty są do kupienia w gotowej wersji katalogowej lub na indywidualne zamówienie, co wiąże się z wyższymi kosztami inwestycji. Muszą być zgodne z założeniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na budowę pomieszczenia gospodarczego? Po pierwsze cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, a także (podobnie jak w wypadku zgłoszenia) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek także składa się w starostwie lub urzędzie miasta.

Organ administracji ma czas od miesiąca do maksymalnie dwóch na wydanie stosownej decyzji. Wówczas inwestor ma trzy lata na rozpoczęcie robót, po upływie których pozwolenie traci swoją moc prawną. To, o czym jeszcze należy pamiętać, to poinformowanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych na minimum siedem dni wcześniej. Jako załącznik dodaje się oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego. Należy także zakupić i zarejestrować dziennik budowy. Także zamiar rozpoczęcia użytkowania budynku należy zgłosić w nadzorze budowlanym minimum 21 dni wcześniej.