Co wpływa na ceny notariuszy?

Wysokość opłat notarialnych jest ściśle uzależniona od rodzaju wykonywanej czynności. Urzędnikowi przysługuje tak zwana taksa notarialna. Jej maksymalna wysokość została wyszczególniona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Prowizja notariusza może być naliczana w oparciu o wartość przedmiotu czynności. Owa wartość może być przedstawiona w umowie, ustalona przez stronę postępowania lub wyszczególniona w innego typu dokumentacji. Tym samym taxa notarialna naliczana od wartości czynności może okazać się dość zróżnicowana.

Najniższe opłaty notarialne uiścimy w przypadku wartości do 3 000 zł. Maksymalna taksa notarialna wynosi w tej sytuacji 100 zł. Taksa dla przedmiotu o wartości 3 000 – 10 000 zł może już wynosić maksymalnie 100 zł plus 3% nadwyżki od wartości powyżej 3 000 zł.

Ile kosztuje akt notarialny w przypadku mienia o jeszcze większej wartości? Maksymalna taxa notarialna dla mienia pomiędzy 10 000, a 30 000 zł to 310 zł plus 2 procent nadwyżki od wartości powyżej 10 000 zł.

Przepisanie działki czy darowizna działki zazwyczaj obejmują mienie o znacznie wyższej wartości. Maksymalna taxa notarialna dla mienia o wartości 30 000 – 60 000 zł została określona na 710 zł plus 1 procent nadwyżki od wartości powyżej 30 000 zł. Z kolei taksa notarialna dla mienia o wartości 60 000  - 1 000 000 zł wynosi 1 010 zł plus 0,4 nadwyżki od wartości powyżej 60 000 zł.

Omawiając stawki za opłaty notarialne warto wspomnieć także o mieniu o wartości 1 000 000 – 2 000 000 zł. Maksymalna taksa notarialna wynosi w tym przypadku 4 770 zł plus 0,2 procent nadwyżki od wartości powyżej 1 000 000 zł.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej opisuje także maksymalną wysokość opłat notarialnych dla mienia o wartości powyżej 2 000 000 zł. Maksymalna, przewidziana prawnie taxa notarialna wynosi 6 770 zł plus 0,25 procent nadwyżki od wartości powyżej 2 000 000 zł. Maksymalna taksta notarialna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej.

Poniższa tabela zawiera opisane w rozporządzeniu taryfy notarialne

Maksymalna wysokość opłat notarialnych

Wartość mienia

Maksymalna taksa notarialna

Dodatkowa nadwyżka procentowa

Do 3 000 zł

100 zł

3 000 – 10 000 zł

100 zł

3 %

10 000 – 30 000 zł

310 zł

2 %

30 000 – 60 000 zł

710 zł

1 %

60 000 – 1 000 000 zł

1 010 zł

0,4 %

1 000 000 – 2 000 000 zł

4 770 zł

0,2 %

Powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł

0,25 %

Maksymalne opłaty notarialne mogą być też naliczane według wartości połowy, jednej czwartej, a nawet jednej dziesiątej wysokości maksymalnej stawki taksy. Dla przykładu, połowa maksymalnej stawki taksy notarialnej znajduje zastosowanie w przypadku umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu.

Jak widać, maksymalne opłaty notarialne są dość zróżnicowane. Osoby zastanawiające się ile kosztuje akt notarialny mogą skorzystać z pomocy wybranych stron internetowych. W sieci odnajdziemy poręczny kalkulator określający maksymalne wynagrodzenie notariusza. Kalkulator maksymalnych opłat obliczy taryfy notarialne za kupno-sprzedaż, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowy przedwstępne, przepisanie działki czy takie czynności jak darowizna działki bądź ustanowienie hipoteki. Dzięki swoim możliwościom, kalkulator będzie w stanie przybliżyć poglądowy cennik opłat notarialnych.

Cennik opłat notarialnych 2021

Ile kosztuje akt notarialny?

Omawiając wysokość opłat notarialnych nie można pominąć wartości stałych. Wynagrodzenie notariusza może obejmować:

  • 30 zł – za pełnomocnictwo notarialne w przypadku dokonania jednej czynności lub 100 zł za pełnomocnictwo notarialne w przypadku umocowania zawierającego więcej niż jedną czynność.
  • 50 zł – za oświadczenie dotyczące o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.
  • 50 zł – za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament.
  • 80 zł – to standardowe stawki za dokumentację zrzeczenia się własności nieruchomości lub do użytkowania wieczystego.
  • 150 zł – to wynagrodzenie notariusza za dokumentację testamentu zawierającego zapis o poleceniu bądź pozbawieniu uprawionego spadku do zachowku.
  • 400 zł – prowizja notariusza za dokumentację małżeńskiej umowy majątkowej.
  • 600 zł – takie ceny notariuszy stosuje się do umowy zbycia nieruchomości w przypadku, gdy w związku z umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników bądź renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Powyższy cennik opłat notarialnych ma charakter stały.

Wysokość opłat notarialnych w przypadku sporządzenia protokołów oraz zaświadczeń

Powyżej opisaliśmy taryfy notarialne za takie czynności jak pełnomocnictwo notarialne, przepisanie działki czy przepisanie aktu notarialnego. Prowizja notariusza może także obejmować dokumentację protokołów oraz różnego rodzaju zaświadczeń. Dlatego poniżej opiszemy najważniejsze opłaty notarialne i podpowiemy, ile kosztuje akt notarialny.

Cennik opłat notarialnych 2021

Wysokość opłaty

Rodzaj usługi notarialnej

1 100 zł

protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

750 zł

ceny notariuszy za sporządzenie protokołu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

300 zł

protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

100 zł

to taryfy notarialne za protokół dziedziczenia.

50 zł

wysokość opłat notarialnych za protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu.

50 zł

wynagrodzenie notariusza za protokół przejęcia dokumentu na przechowanie.

Ceny notariuszy – stawki za poświadczenia

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje akt notarialny, musimy także przybliżyć stawki za dokonanie różnego rodzaju poświadczeń. Poniżej wyszczególnimy wysokość opłat notarialnych dla wybranych typów przedsięwzięć.

Poświadczenie podpisu – to dość często wykonywana usługa notarialna. Cena za poświadczenie podpisu lub odcisku palca osoby niepiśmiennej będzie uzależniona od dwóch czynników. Pierwsza stawka wynosząca 20 zł to poświadczenie podpisu na aktach notarialnych i innych dokumentach. Druga stawka dotyczy dokumentów posiadających oznaczenie sumy pieniężnej. Maksymalna prowizja notariusza wynosi tutaj 1/10 stawki wpisanej w dokumencie. Ustawodawca przewidział, że maksymalna prowizja notariusza nie może przekraczać tu kwoty 300 zł.

Poświadczenie zgodności odpisu z przedstawionym dokumentem – przepisanie aktu notarialnego (sporządzenie kopii) często wiąże się z koniecznością poświadczenia jego autentyczności. Maksymalna stawka za przepisanie aktu notarialnego wynosi 6 zł za każdą stronę. Jest to stawka poświadczenia zgodności z oryginałem. Taka sama maksymalna stawka usług notarialnych dotyczy poświadczenia czasu okazania dokumentu.

Poświadczenie przebywania osoby w określonym miejscu – opłata notarialna wynosi w tym wypadku 30 zł.

Jak widać cennik opłat notarialnych (np. za takie czynności jak darowizna działki czy przepisanie działki) może być dość zróżnicowany. Pewną pomocą w określeniu stawki usług notarialnych okazuje się kalkulator notarialny. Cennym źródłem wiedzy będzie też Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zwróćmy tu uwagę na fakt, iż akt prawny określa jedynie stawki maksymalne. Wysokość opłat notarialnych (np. za poświadczenie takich czynności jak darowizna działki) może okazać się nieco niższa.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny