Choinka z własnej posesji - własnoręcznie wycięta

Wycinka drzew tylko zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

Wiele osób ma swoich działkach rosnące świerki, jodły albo inne „choinki”. Kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w sposób naturalny nasuwa pomysł, żeby w tym roku ustroić choinkę z własnej posesji. Zamiast kłopotliwego transportu drzewka i przepłacania za towar nieznanej świeżości, czy nie można by tak wykorzystać swojego iglaka?

Sprawę wycinania drzew regulują przepisy o ochronie przyrody, nie raz w ostatnich latach nowelizowane. Po pełnej kontrowersji bardzo liberalnej nowelizacji ustawy z 2017 roku, która w praktyce dawała pełną swobodę wycinki, obecnie obowiązują zmienione przepisy. W Dzienniku Ustaw RP z dnia 23 sierpnia 2018 r. można znaleźć ogłoszony jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody.

Według art. 83. 1. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian istnieje zasada, że na wycięcie drzewa lub krzewu z własnej nieruchomości konieczne jest zezwolenie wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości. Takie zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych urzędów gminnych.

Każda zasada (i ustawa) ma wyjątki

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody wprowadza co do zasady obowiązek uzyskania zezwolenia na wycięcie drzewa na własnej posesji, ale jednocześnie przewiduje wiele wyjątków. W art. 83f. 1. czytamy, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Jak z powyższego wynika, na własnej nieruchomości i na własny użytek, bez możliwości odprzedania, można ściąć bez zezwolenia i bez zgłoszenia choinkę o średnicy pnia ok. 15 cm, mierzonej na wysokości 5 cm nad ziemią. Gatunki „choinkowe” zaliczają się do kategorii „pozostałe”, a obwód pnia nie może przekroczyć 50 cm.

Jeśli wszystko się zgadza z wyjątkiem obwodu…

Może się zdarzyć, że spełniony jest warunki własności działki, a także przeznaczenie drzewka wyłącznie na własny użytek, ale średnica pnia tuż nad ziemią przekracza 16 cm, co daje obwód powyżej ustawowych 50 cm. W takim wypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia. Na specjalnym wzorze druku albo w samodzielnym piśmie należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. mapkę albo rysunek z zaznaczonym położeniem drzewa na nieruchomości.

Piła podczas przecinania pnia choinki w ogrodzie, a także porady prawne, czy można wyciąć choinkę na święta z własnej posesji
Czy można wyciąć choinkę na święta z własnego ogrodu oraz porady i informacje prawne

Po wniesieniu zgłoszenia gmina powinna wysłać odpowiedzialną osobę do oględzin i zweryfikowania gatunku i obwody pnia drzewa. W ciągu 14 dni gmina może wnieść sprzeciw, jeśli zgłoszenie zawiera braki formalne, albo wydać zaświadczenie o braku podstaw do wnoszenia sprzeciwu. Podobnie jak w przypadku innych zgłoszeń, brak sprzeciwu urzędu w ustalonym terminie 14 dni oznacza zgodę. Trzeba tylko pamiętać, że zgłoszenie czy zezwolenie nie jest bezterminowe i po 6 miesiącach wygasa. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat odmian i uprawy jodły?

A może pójść po choinkę do lasu?

Choinka z Lasów Państwowych

Wbrew narzucającej się początkowo absolutnie negatywnej odpowiedzi, wyprawa z siekierą do lasu po choinkę jest zupełnie możliwa. Wprawdzie nie w każdym miejscu, niemniej jednak w prawdziwym lesie, wybranie spośród tysięcy drzewek tego jednego, idealnego jest zupełnie realne. Autentyczny zapach lasu i atmosfera własnoręcznego ścinania przeniesie się na wyjątkowy, świąteczny nastrój w domu. Jak to jest możliwe?

W wielu leśnictwach istnieją miejsca, gdzie nie mogą rosnąć wysokie drzewa; najczęściej są to linie wysokiego napięcia. Takie pozbawione normalnych drzew szlaki energetyczne, zajmują znaczne powierzchnie leśne. Są wąskie, ale przecinają leśnictwa na dużych odległościach, wytyczone odcinkami linii prostej. Powierzchnie pod liniami energetycznymi są wyłączone ze zwykłej gospodarki leśnej, ale doskonale nadają się do uprawy choinek.

Dojazd do takich miejsc jest przed świętami dobrze oznakowany i każdy może wybrać się leśnictwa z własną piłą lub siekierą. Na miejscu leśnicy pomogą przy pakowaniu, a jeśli trzeba i przy wycince choinki. Jedyną niedogodnością może być konieczność posiadania przy sobie gotówki ze względu na możliwy brak zasięgu internetu i płatności kartą.

Choinka z prywatnego lasu

Ustawa o lasach ma zastosowanie również do lasów prywatnych. Reguluje zasady prowadzenia gospodarki leśnej i zobowiązuje właścicieli do określonych działań. Wycinanie drzew i pozyskanie drewna jest możliwe tylko zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu albo decyzją starosty, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Jednym z obowiązków właściciela lasu jest ponowne wprowadzanie upraw leśnych na powierzchniach zrębowych oraz pielęgnowanie i ochrona lasu. Jeśli na uprawie leśnej był wprowadzany świerk, w ramach cięć pielęgnacyjnych i zgodnie z zasadami hodowli lasu część drzew wyznacza się do wycięcia. Jest to działanie racjonalne, ponieważ zawsze sadzi się wielokrotnie więcej sadzonek, niż wynosi docelowa liczba drzew na powierzchni lasu i właśnie po to, aby wybrać najlepsze. W ramach cięć pielęgnacyjnych – czyszczeń wczesnych (uprawa) lub późnych (młodnik) – można spośród wyznaczonych do wycięcia drzew wybrać sobie choinki.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 86,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny