Zmiana imienia – podstawa prawna i podstawowe informacje

O tym czy i w jakich sytuacjach można zmienić imię w Polsce, informuje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska. Ustawa ta odnosi się do zasad zmiany imienia lub nazwiska na inne oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Określa przede wszystkim kto i w jakich sytuacjach może zmienić imię lub nazwisko. Zmiana nazwiska i imienia jest możliwe w Polsce zarówno dla obywateli naszego kraju, jak i cudzoziemców – tych, którzy uzyskali status uchodźcy w Polsce, i tych, którzy nie mają obywatelstwa żadnego państwa i mieszkają na naszym terytorium (apartyda).

Możliwa jest zarówno zmiana nazwiska, jak i imienia. Po dokonaniu zmiany można mieć nazwisko złożone co najwyżej z dwóch członów i wyłącznie dwa imiona. Nie można tego zrobić tak po prostu – trzeba mieć dobre uzasadnienie. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 2008 określa listę sytuacji, kiedy można to zrobić. Jest ona jednak przykładowa, a decyzja, czy powody danej osoby są naprawdę wystarczające, zależy od kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy.

Zmiana imienia – możliwy zakres zmian

Zmienić można zarówno imię, jak i nazwisko. Zmiana imienia oznacza zarówno zastąpienie go zupełnie innym imieniem, jak i wykorzystać te, które się już ma. Można także zmienić kolejność imion, dodać drugie lub zastąpić dwa imiona jednym lub odwrotnie. Można także zmienić sposób pisowni imienia, a ustawa określa, w jaki sposób. Możliwe jest:

  • przystosowanie nieprawidłowej pisowni do zasad pisowni w języku polskim, na przykład Bohdan na Bogdan,
  • dostosowanie obcojęzycznych imion do pisowni polskiej, na przykład Szmidt zamiast Schmidt,
  • wymiana znaków nieznanych w polskim alfabecie na znaki polskie lub ich fonetyczny zapis, na przykład Műller na Miller lub Muller czy Mueller.

Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Uzasadnienie zmiany imienia

Imię podlega ochronie prawnej. W Polsce panuje także zasada stabilności imion i nazwisk, co oznacza, że zmienić je można tylko z ważnych powodów. Powody te są wymienione w Ustawie z 2008 roku jako katalog przesłanek. Najczęściej zmienia się imiona ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, ale nie jest to jedyny powód, by zmienić imię.

Uzasadnienie zmiany imienia to także zmiana na imię używane. Ten zapis dotyczy osób, które posługują się innym imieniem niż to, które jest wpisane do aktów stanu cywilnego. Używanie imienia jest wystarczającym uzasadnieniem, by je zmienić. Jeśli więc wszyscy zwracają się do kogoś drugim imieniem, można zmienić ich kolejność lub zostawić tylko je. Dotyczy to także pseudonimów – używanie imienia, które nie ma nic wspólnego z twoimi także może być dostatecznym powodem do administracyjnej zmiany w dokumentach.

Oczywiście można także zmienić imię, jeśli zostało ono bezprawnie zmienione. Ten zapis odnosi się do osób należących do mniejszości etnicznych, których imię zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni lub zmienione wbrew ich woli. Imię mogą zmienić także osoby, które mają więcej niż jedno obywatelstwo. W tym wypadku mogą się oni odwoływać do prawa panującego w państwie, którego także są obywatelami. Ważnymi przesłankami do zmiany imienia, jest także zagrożenie życia, na przykład w przypadku uchodźców, którzy uciekają przed przemocą panującą w ich kraju.

Zmiana imienia – wniosek i procedura

Zmiana imienia może nastąpić na wniosek zainteresowanej osoby, który powinien zostać osobiście wręczony kierownikowi urzędu cywilnego lub jego zastępcy. Postępowanie jest prowadzone dopiero w momencie dostarczenia kompletnego wniosku. W razie odpowiedzi odmownej możesz złożyć odwołanie, które należy skierować do wojewody.

Ale od początku: jak wygląda procedura zmiany imienia krok po kroku? Wniosek składasz do kierownika stanu cywilnego (dowolnego urzędu), a w przypadku osób mieszkających za granicą – do konsula. Dokument powinien zawierać dane osoby, której dotyczy zmiana, włącznie z docelowym imieniem i nazwiskiem. Ważne jest także uzasadnienie i oświadczenie, że wcześniej żaden wniosek nie został złożony.

Zmiana imienia oznacza konieczność zmian w akcie urodzenia i małżeństwa. Dlatego do wniosku należy dołączyć informację, gdzie te akty zostały sporządzone, to znaczy w którym urzędzie stanu cywilnego są przechowywane. Nie trzeba jednak tam jechać – po wydaniu pozytywnej decyzji wszystko zadzieje się automatycznie, a stosowne zmiany zostaną wprowadzone. Wtedy można już złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego i używać nowego imienia oficjalnie, także w sprawach administracyjnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 91,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny