Wyrok zaoczny – krótka charakterystyka

Wydanie wyroku zaocznego w sądzie

Wydanie wyroków zaocznych w polskim prawie możliwe jest pod pewnymi warunkami. Przed rozpoczęciem procesu w sprawie cywilnej powód wraz z adwokatem czy radcą prawnym formułuje pozew, który trafia do sądu. Następnie wysyłany jest od z sądu również do osoby pozwanej, która to ma 2 tygodnie na odpowiedź (czas liczony od terminu doręczenia). W przypadku nieuzyskania odpowiedzi od pozwanego na wysłany pozew sąd może wydać wyrok zaoczny, jeśli powód ma dowody na winę pozwanego, które nie budzą wątpliwości. Rozprawa zaoczna w sądzie może być niejawna.

Kolejną sytuacją, kiedy to wydanie wyroku zaocznego jest możliwe, będzie rozprawa, na której nie stawi się pozwany lub będzie na niej obecny, ale całkowicie bierny w swoim zachowaniu. Taka rozprawa w sprawie cywilnej może być ustalona nawet pomimo braku odpowiedzi od pozwanego na wystosowany pozew. Te dwa przypadki to jedyne momenty, kiedy może zostać wydany wyrok zaoczny na rozprawie zaocznej. Warto zapamiętać sobie to, czym jest przykładowo wyrok zaoczny czy również europejski nakaz aresztowania.

Wyrok zaoczny, a jego konsekwencje – co oznacza w praktyce?

Cechą charakterystyczną wyroku zaocznego w odróżnieniu od wyroku w trybie normalnym jest jego natychmiastowa wykonalność. Co to oznacza dla pozwanego i powoda? Otóż powód może dochodzić swoich praw od pozwanego już od momentu wydania wyroku zaocznego. Termin wykonalności wyroku w trybie normalnym w sprawach cywilnych jest inny. Zakończony proces jest momentem rozpoczęcia egzekucji orzeczenia sądu, w tym rozpoczęcia procedury komorniczej.

Doręczenie wyroku sądowego dla obu stron pozwu następuje „z urzędu”. W wyroku znajduje się uzasadnienie, jak i pouczenie dla pozwanego w kwestii złożenia możliwego sprzeciwu z załączonymi dowodami na to. Doręczenie będzie rozpoczynać czas, który pozwany ma na wystosowanie sprzeciwu. W przeciwnym razie po upływie tego terminu następuje uprawomocnienie się wyroku zaocznego.

Rozprawa zaoczna w sądzie – krok po kroku

Ogłoszenie wyroku zaocznego a apelacja w sprawie cywilnej

Apelacja nie może być wykorzystana w przypadku wyroku zaocznego. Dlaczego? Apelację wnosi się do sądu apelacyjnego. Sprzeciw, który może wnieść pozwany w przypadku wyroku zaocznego, składany jest do tego samego sądu, w którym proces trwał. Oznacza to, że ponowne rozpatrzenie sprawy będzie możliwe w tym samym sądzie, który wydał wyrok zaoczny. Termin wystosowania sprzeciwu na wydany wyrok zaoczny to 2 tygodnie od daty jego doręczenia. Sprzeciw powinien być poparty odpowiednim uzasadnieniem, by mogło wydanie nowego wyroku czy umorzenie postępowania. Warto znać swoje prawa podobnie jak w przypadku europejskiego nakazu aresztowania.

O ile odpowiedź na pozew nie podlega opłacie, o tym sprzeciw od wyroku zaocznego już tak. Nie jest to jednak opłata sądowa z góry ustalona. Koszt sprzeciwu wynosi 50% opłaty od pozwu. Przykładowo w przypadku kwoty 1000 zł za pozew, sprzeciw będzie kosztował 500 zł. Jak widać, finansowo lepiej jest odpowiedzieć na pozew, niż później składać sprzeciw od wyroku zaocznego. Są jednak powody, kiedy to odpowiedź na pozew nie została złożona w terminie w przypadku zmiany adresu zamieszkania czy niezauważenia awiza od listonosza.

Dostarczenie do sądu sprzeciwu powoduje ponowne rozpatrzenie sprawy przez sędziego. Uzasadnienie sprzeciwu, które wystosował pozwany, może być powodem do tego, aby tym razem wysłuchać obie strony i ich argumenty. Wtedy też zapada wyrok w trybie normalnym, który to może uchylić lub utrzymać postanowienie wyroku zaocznego czy spowodować umorzenie postępowania. Warto znać takie podstawowe terminy jak wyrok zaoczny, europejski nakaz aresztowania czy sprawa o alimenty. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Wyrok zaoczny – porady praktyczne

Jak już zostało powyżej przytoczone, wyrok zaoczny charakteryzuje się natychmiastową wykonalnością. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku zadłużenia (np. przy niezapłaconych alimentach) i możliwego wszczęcia egzekucji komorniczej. Klauzula wykonalności jest nakładana natychmiast po wydaniu wyroku zaocznego. Co to oznacza dla osoby pozwanej i jak temu zaradzić?

W przypadku, kiedy pozwany będzie składał sprzeciw od wyroku zaocznego, rygor natychmiastowej wykonalności dalej obowiązuje. Pierwszym krokiem, który powinien być na równi z wystosowaniem sprzeciwu, jest dostarczenie wniosku o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Egzekucja komornicza na ten czas zostaje wstrzymana. W innym przypadku możliwe jest dalsze egzekwowanie należności niezależnie od przeprowadzanych czynności sądowych związanych z wystosowanym sprzeciwem od wyroku zaocznego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny