Kategorie geotechniczne budynków a przepisy prawne

W przepisach prawa budowlanego nie ma typowego zapisu dotyczącego, jak takie kategorie powinny się prezentować. Przepisy w tej kwestii natomiast reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie zostało ustanowione na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dzięki przepisom prawnym rzeczywiście dowiadujemy się, w jaki sposób następuje określenie kategorii warunków geotechnicznych obiektów budowlanych oraz gruntu. Ponadto, na podstawie tego, jakie kategorie obiektów zostały ustanowione, będzie wiadomo, jakiego typu badania geotechniczne należy wykonać. Najczęściej jednak brane są pod uwagę gruntowe warunki, a dokładniej typ gruntu, jego chemiczne i fizyczne właściwości, czy też obecność oraz właściwości wód gruntowych.

Określenie kategorii gruntu

Pierwszą kwestią, jaką bierze się pod uwagę podczas badań geotechnicznych, jest stopień skomplikowania warunków gruntowych. Jeżeli w czasie badań geotechnicznych, określenie kategorii będzie różnić się od tej, która została przyjęta po badaniach, należy liczyć się ze zmianą kategorii. Jeżeli warunki gruntowe dla danego obiektu nie będą sprzyjające, wtedy można nie otrzymać pozwolenia na budowę.

Pod względem warunków gruntowych, wymienić możemy kategorie geotechniczne gruntu, jak:

  • Proste - warunki gruntowe, które dla każdego obiektu budowlanego są najkorzystniejsze. Proste warunki geotechniczne gruntu wyróżniać się muszą jednorodnymi genetycznie warstwami. W tego typu warunkach nie mogą występować mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne, a także nasypy niekontrolowane. Ponadto proste warunki geotechniczne gruntu nie mogą wykazywać się żadnymi zjawiskami geologicznymi, które będą dla posadowienia budynku w jakikolwiek sposób niekorzystne.
  • Złożone - warunki gruntowe określane w ten sposób wyróżniają się przede wszystkim warstwami gruntów niejednorodnych, które są zmienne pod względem genetycznym oraz litologicznym. Tak jak proste warunki geotechniczne gruntu nie obejmowały nasypów niekontrolowanych, gruntów organicznych, a także mineralnych gruntów słabonośnych, tak złożone warunki są w nie już bogate.
  • Skomplikowane - obejmują nie tylko to co zawierają w sobie złożone warunki geotechniczne, a dodatkowo w gruntach spotykamy niekorzystne zjawiska geologiczne. Zaliczają się do nich szczególnie zjawiska krasowe, osuwiskowe, kurzawkowe, sufozyjne, a także glacitektoniczne. Ponadto, kategorie skomplikowane obejmują grunty, na których występują szkody górnicze, jak i też o cechach zapadowych i ekspansywnych. Jeżeli miejsca posadowienia budynku występują w pobliżu dolin oraz delt rzek, jak i również na terenach morskich, to także mamy do czynienia ze skomplikowanymi warunkami geotechnicznymi gruntu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o budownictwie.


Kategorie geotechniczne budynków

Oprócz tego, że opinia może obejmować proste, złożone i skomplikowane warunki geotechniczne gruntu, to również bierze się pod uwagę określenie kategorii geotechnicznych obiektu budowlanego. Opinia geotechniczna jest potrzebna do tego, aby sprawdzić warunki posadowienia budynku. Oprócz opinii potrzebne są badania gruntu, jak i również projekt geotechniczny.

W przypadku kategorii budynków wymienia się trzy kategorie geotechniczne - kategoria, pierwsza, druga i trzecia:

  • Kategoria pierwsza - do tej kategorii zaliczają się domy oraz budynki gospodarcze, które składają się z jednej lub dwóch kondygnacji. Ponadto różnica poziomów w ścianach oporowych oraz rozparciach wykopów, nie mogą przekraczać 2 metrów. Kolejnym warunkiem, jakie posiada kategoria pierwsza i musi je zawierać opinia geotechniczna, są nasypy o maksymalnej wysokości 3 metrów oraz wykopy o maksymalnej głębokości 1,2 m. Kategoria pierwsza zatem obejmuje najprostsze budynki, bez żadnych skomplikowanych prac ziemnych.
  • Kategoria druga - opinia dla drugiej kategorii obejmuje obiekty budowlane, które mają być posadowione na prostych i złożonych warunkach. Kategoria druga obejmuje między innymi fundamenty bezpośrednie lub głębokie, przyczółki i filary mostowe, jak i również kotwy gruntowe. Należy pamiętać, że kategoria druga wymaga analizy jakościowej i ilościowej wszystkich danych.

  • Kategoria trzecia - do tej kategorii zaliczają się wszystkie obiekty budowlane, które są posadowione na gruncie o skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Ponadto trzecia kategoria obejmuje inwestycje, których budowa może stwarzać zagrożenie dla osób, które z nich będą korzystać. Oprócz tego, w skład tej kategorii zaliczają się budynki wysokościowe stawiane w aglomeracjach miejskich. Kategoria trzecia bierze pod uwagę również obiekty zabytkowe i monumentalne, jak i również zaliczające się do infrastruktury krytycznej.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny