Trader

Natomiast na rynku nieruchomości, rynku Forex czy na giełdzie inwestorzy na co dzień mają do czynienia z ryzykiem. Sprawdźmy, dlaczego tak ważne jest określenie poziomu akceptowalnego ryzyka dla inwestora?

Ile chcemy zarobić?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Każdy inwestor chciałby zarobić jak najwięcej, przy jednoczesnym minimalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Zwykle jednak jest tak, że duże prawdopodobne zyski związane są jednocześnie z bardzo dużym ryzykiem straty. Dlatego decyzje inwestycyjne powinny być wypadkową poziomu pożądanych zysków i poziomu akceptowanego ryzyka.

Stopa zwrotu z inwestycji jest powiązana w sposób ścisły z ryzykiem, czyli z odchyleniami od wartości oczekiwanej inwestycji. Inwestor powinien określić prawdopodobieństwo nie tego, jaki zysk osiągnie, ale ryzyka pojawienia się sytuacji, w której uzyska niższą stopę zwrotu od zakładanej albo będzie musiał pogodzić się ze stratą z danej inwestycji.

Niepewność, a ryzyko

Nie można postawić znaku równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Niepewni są na ogół początkujący inwestorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Inwestycje nacechowane wysokim poziomem ryzyka nie są dla nich przeznaczone. Najczęściej ich niepewność przejawia się w tym, że nie są skłonni do inwestowania wysokich środków. Wolą poprzestać na mniejszych kwotach, inwestowanych w aktywa płynne - waluty lub akcje. Można na nich zarobić w krótkim czasie, a ryzyko jest możliwe do zaakceptowania.

Niepewność to niemożność przewidzenia tego, jakie ryzyko związane jest z daną inwestycją i z czego ono wynika. Osoba niepewnie inwestująca nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń negatywnie lub pozytywnie wpływających na inwestycję.

Określenie poziomu ryzyka inwestycji

Przed przystąpieniem do inwestowania eksperci zalecają określenie poziomu ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować. Występują przy tym różne rodzaje ryzyka, nie tylko tego związanego z danym instrumentem, w który inwestujemy. Na opłacalność inwestycji wpływa otoczenie polityczne, sytuacja gospodarcza, zmiany polityki handlowej, a także działania wojenne, nowe regulacje i przepisy.

Jeśli chcemy ograniczać ryzyko inwestycyjne, można wykorzystywać na rynkach finansowych poziomy stop-loss. Dostępne są one na giełdzie i na rynku Forex (więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-forex). Są to zlecenia, które polegają na tym, że system automatycznie wystawi do sprzedaży posiadane przez inwestora waluty lub papiery wartościowe w momencie, gdy kurs spadnie poniżej pewnego poziomu. Pozwala to skutecznie ograniczać straty.

Im częściej inwestujemy, tym bardziej uczymy się tego, jak ograniczać ryzyko. Wiedza i doświadczenie to dla inwestorów bardzo ważne wartości. Należy się nauczyć, że wysoka płynność inwestycji pozwala na szybsze wycofanie pieniędzy z niej.

Najlepszym sposobem na redukcję ryzyka jest nauka. Mając większą wiedzę zaczynamy lepiej analizować sygnały napływające z gospodarki, które mają niebagatelny wpływ na każdy z rynków finansowych. Na tej podstawie można umiejętnie przewidywać zmiany rynkowe, które wpływają na zyski z inwestycji. Trzeba być świadomym, że zdobycie odpowiedniej wiedzy wymaga od inwestora czasu i zaangażowania.

Zasadą w świecie finansów i inwestycji jest to, że wraz z oczekiwaną stopą zwrotu wzrasta również ryzyko. Im więcej chcemy i możemy zarobić na danej inwestycji na rynku nieruchomości, Forex czy na giełdzie, tym bardziej całe przedsięwzięcie jest ryzykowne. Nie ma możliwości zarabiania w ponadprzeciętnej skali bez ponoszenia wyższego ryzyka straty. Jeśli nie chcemy go podejmować, musimy pogodzić się z niższymi stopami zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału na wybranym rynku.

Dowiedz się więcej o XTB:

Brokerzy Forex

artykuł partnera

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny