Po co nam w ogóle garaż?

Wiele osób odkłada dobudowanie garażu na później. Wydaje nam się, że samochód może stać przed domem, a przejście tych 30 metrów od drzwi wejściowych do drzwi samochodu nie jest przecież problemem.

Z biegiem czasu, kwestia budowy garażu, tudzież jego dobudowy do domu, staje się coraz bardziej paląca. Samochód, narażony na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych niszczeje na podjeździe i traci na wartości. Informacja o tym, że samochód był garażowany znacznie podwyższa jego wartość w przypadku odsprzedaży. Samochody niegarażowane stają się wyeksploatowane w o wiele krótszym czasie niż ich odpowiedniki trzymane pod dachem. Można długo mówić o wyższości garażowania pojazdu nad trzymaniem go na świeżym powietrzu, jednak o tym niezbitym fakcie nikogo nie trzeba przekonywać.

Budowa garażu a prawo budowlane

Dobudowanie garażu do budynku już stojącego, lub wybudowanie garażu jako osobnego budynku wolnostojącego na własnej posesji wydaje się proste. Niestety, wiąże się z licznymi procedurami, wypełnianiem wniosków i tworzeniem szczegółowych projektów.

Warto wiedzieć, że garaż co do zasady stanowi kategorie obiektów budowlanych ujętych w załączniku  do Ustawy Prawo budowlane  z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Jako budynek wymaga pozwolenia na budowę i stworzenia odpowiednio przygotowanego i spełniającego określone wytyczne projektu. Oczywiście wymóg uzyskania pozwolenia na budowę zostanie w większości przypadków zlikwidowany po nowelizacji prawa budowlanego planowanej  na maj 2015 roku. Więcej informacji na ten temat oraz przypadki, kiedy nie będziesz potrzebował pozwolenia na budowę znajdziesz w tym artykule.

Zarówno usytuowanie garażu, jego odległość od granicy posesji, jak i wymiary mają niebagatelne znaczenie i są ściśle określone przepisami prawa, a ich nieprzestrzeganie grozi sankcjami. Są to kary pieniężne o bardzo wysokiej wartości a także możliwość wydania nakazu rozbiórki przez inspektora nadzoru budowlanego.

W niniejszym opracowaniu zajmiemy się szczegółowo kwestią dobudowy garażu do domu jednorodzinnego, procedurami z tym związanymi, wymaganymi zezwoleniami, niezbędnymi dokumentami oraz kosztami przedsięwzięcia.

Garaż dobudowany do domu jednorodzinnego to świetne rozwiązanie. Znajduje się obok domu i można do niego przejść od środka, na dodatek ta budowla ładnie wygląda.
Dobudowa garażu do domu jednorodzinnego - koszty, procedura, potrzebne zezwolenia, podjazd do garażu

Polecane nagrzewnice do garażu - sprawdź promocje!

Warunki techniczne do budowy garażu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. dokładnie określa czym jest garaż w świetle polskiego prawa. Wyżej wymienione rozporządzenie stanowi, że garaż to nie tylko obiekt wolnostojący, ale również część innego obiektu. Interpretacyjnie, nie należy więc traktować garażu dobudowanego jako niewielkiego budynku gospodarczego. Garaż zgodnie z rozporządzeniem, powinien mieć instalację oświetleniową, wentylację (dotyczy to garaży w pełni zamkniętych) i instalację przeciwpożarową. Określono również minimalne wymiary garażu. Są to:

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!
  • “wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m”
  • “wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle”

Niemniej istotne jest zachowanie odpowiedniej odległości od granicy posesji na której docelowo ma znajdować się dobudowany garaż. Co do zasady odległość powinna wynosić 3 metry, chyba że wrota garażu są skierowane w stronę granicy - wtedy są to 4 metry. Od niniejszej zasady istnieje wiele wyjątków z którymi warto się zapoznać zanim rozpoczniemy ostateczne przygotowania. W praktyce może się okazać, że przedsięwzięcie będzie niewykonalne ze względu na zbyt mały obszar posesji a tym samym niemożność wkomponowania garażu w odległości zgodnej z wytycznymi.

Uzyskujemy pozwolenie na budowę garażu

Kolejną ważką kwestią przy dobudowie garażu do domu jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Tą kwestię reguluje wspomniana uprzednio Ustawa Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. W maju 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane która jednak nie zmienia sytuacji w kwestii dobudowy garażu do domu. Zgodnie z nowelizacją budynki do 25 m2 nie wymagają pozwolenia na budowę tylko zgłoszenia do urzędu. Dotyczy to tylko budynków wolnostojących. W przypadku garaży nie będzie wymagane  pozwolenie na budowę tylko w przypadku garaży wolnostojących o powierzchni zabudowy do 35 m2 tak więc w przypadku garażu dobudowanego do domu ten kazus nie będzie miał zastosowania. Więcej informacji na ten temat oraz przypadki, kiedy nie będziesz potrzebował pozwolenia na budowę znajdziesz w tym artykule.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć wniosek we właściwym organie administracji państwowej. W przypadku pozwolenia na budowę jest to starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw do nieruchomości na cele budowlane, na którym ma być prowadzona dobudowa.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć również projekt budowlany garażu w czterech egzemplarzach. Projekt musi być pod rygorem odrzucenia sporządzony przez osobę do tego uprawnioną czyli posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby samorządu zawodowego. W Polsce takie uprawnienia nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Są dwie drogi uzyskania projektu garażu. Osoba zainteresowana może zlecić wykonanie projektu albo nabyć gotowy. Jednak w tym drugim przypadku, projekt garażu będzie wymagał dostosowania go do specyfiki i obszaru działki na której ma docelowo stanąć. Projektant weźmie pod uwagę bezpieczeństwo konstrukcji oraz wszelkie wytyczne określone w ustawodawstwie. Koszty projektu garażu, który ma zostać dobudowany do domu są bardzo różne. Jednak zasadniczo oscylują w granicach 1.000 do 2.500 zł. Kiedy wszystkie potrzebne dokumenty zostaną skompletowane i złożone, starosta przeprowadza postępowanie administracyjne.

Dobudowany garaż to świetne rozwiązanie. Można do niego przejść bezpośrednio z domu, może posłużyć także na przykład za warsztat.
Dobudowa garażu do domu jednorodzinnego - koszty, procedura, potrzebne zezwolenia, podjazd do garażu

Po przeprowadzeniu postępowania, starosta wydaje pozwolenie na budowę w trybie decyzji administracyjnej. Decyzja staje się ostateczna, czyli uprawomocnia się po upływie 14 dni, o ile w tym czasie jedna ze stron nie wniesie odwołania. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego na wydanie decyzji organ ma 1 miesiąc, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Jeżeli starosta nie wyda decyzji do 65 dni, organ wyższego stopnia wymierza mu karę za każdy dzień zwłoki. Pozwolenie na budowę wydane przez starostę właściwego jest ważne przez 3 lata. W praktyce oznacza to, że budowę należy rozpocząć przed upływem tego terminu, lecz można kontynuować ją po upływie tego terminu. Od ewentualnej decyzji odmownej udzielenia pozwolenia na budowę można odwołać się do wyższej instancji czyli w tym przypadku wojewody.

Wydanie pozwolenia na budowę przez starostę jest bezpłatne, jednak wnioski i inne dokumenty składane do organu podlegają najczęściej opłatom skarbowym. O ich wysokość można dopytać się w urzędzie podczas składania dokumentów.

Późniejsze koszty dobudowy garażu do domu jednorodzinnego zależą w dużej mierze od wielkości garażu, jakości materiałów i ich rodzaju oraz innych zmiennych. Oczywiście koszty będą dużo mniejsze niż w przypadku budowy garażu wolnostojącego. Przy wyborze odpowiedniej firmy budowlanej należy naturalnie brać pod uwagę nie tylko koszty. Niemniej ważna jest kompleksowa pomoc danej firmy w zakresie doradztwa materiałowego i instalacji technicznych. Niektóre firmy budowlane oferują również doradztwo w zakresie starań o pozwolenie na budowę.

Gdzie szukać dodatkowych informacji o procedurach dobudowania garażu?

Niniejszy artykuł nie stanowi kompletnego kompendium wiedzy z zakresu procedur dobudowywania garażu do domu jednorodzinnego i nie wyczerpuje tematu w sposób całościowy, tylko ogólny - każdy przypadek jest bowiem szczególny. W celu uzupełnienia wiedzy potrzebnej do realizacji tego przedsięwzięcia należy zapoznać się z regulacjami prawnymi z tego zakresu. Poniżej najważniejsze akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.z późn.zm.
  • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r.
  • Inne akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej

Jak znaleźć sprawdzoną firmę budowlaną do budowy garażu?

Firmę budowlaną możesz znaleźć w bardzo prosty sposób - wypełniasz formularz na tej stronie, potwierdzasz zapytanie, a my przesyłamy je do sprawdzonych firm budowlanych. Te, które mają wolne terminy i są zainteresowane realizacją zlecenia kontaktują się i przedstawiają Ci swoje oferty. Usługa Szukaj Wykonawcy jest całkowicie bezpłatna.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 68,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny