Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem urzędowym, w którym kierownik budowy dokumentuje przebieg robót budowlanych, a także wszystkich zdarzeń i okoliczności jakie miały miejsce w toku prowadzonych prac budowlanych. Należy podkreślić, że przysługuje mu moc dowodowa, poza tym jest niezbędny do odbioru domu do użytkowania. Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące dziennika budowy, w tym także dotyczące prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozporządzenie to zawiera również wzór dziennika budowy i obowiązki kierownika budowy.

Przypominamy, że najłatwiejszym sposobem na pozyskanie atrakcyjnych ofert od firm budowlanych jest skorzystanie z bezpłatnej usługi Szukaj Wykonawcy.

Gdzie kupić dziennik budowy? Jaka jest cena?

Dziennik budowy jest obowiązkowo prowadzony dla robót budowlanych, dla których wydane zostało pozwolenie na budowę. W przypadku pozostałych robót budowlanych przepisy prawa nie narzucają obowiązku prowadzenia dziennika budowy. Należy założyć go jeszcze przed przystąpieniem do przeprowadzenia planowanych robót budowlanych. Wiele osób nie wie gdzie kupić dziennik budowy. Tymczasem dziennik budowy należy uzyskać w organie, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, np. starostwo powiatowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organ powinien wydać dziennik budowy w ciągu trzech dni po złożeniu wniosku o wydanie przez organ dziennika budowy.  Wniosek, o którym mowa powyżej może złożyć inwestor bądź właściciel lub działający w ich imieniu pełnomocnik. Jeśli wniosek zostanie złożony przez pełnomocnika wówczas podlega on opłacie skarbowej. Cena działania przez pełnomocnika wynosi 17 zł. Wydanie dziennika budowy inwestorowi robót budowlanych oraz właścicielowi nie podlega opłacie skarbowej.

Należy dodać, że podczas składania wniosku należy posiadać dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek dotyczący wydania dziennika budowy powinno zawierać numer wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą ostateczności decyzji oraz datę. Należy pamiętać, że w przypadku braku wymaganego dziennika budowy, inwestor bądź właściciel może zostać ukarany karą grzywny za naruszenie przepisów prawa budowlanego. Wysokość grzywny wynosi nawet 500 zł. Odpowiedzialność zawodowa ciąży także na kierowniku budowy, który nadzoruje roboty budowlane bez prowadzonego dziennika lub w sposób niezgodny z przepisami.

Jak prowadzić dziennik budowy?

Dla osób, które pierwszy raz stykają się z koniecznością prowadzenia dziennika budowlanego, przydatny z pewnością może być wzór dziennika budowy, który wyjaśni najważniejsze kwestie i regulacje związane z jego prowadzeniem . Jak już zostało wspomniane wzór dziennika budowy jest ściśle określony przez prawo budowlane za pośrednictwem w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Kto może dodawać wpisy do dziennika budowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje katalog zamknięty osób uprawnionych do uzupełniania dziennika budowy. Wśród tych osób można wymienić właściciela oraz inwestora robót budowlanych, projektanta, kierownika budowy oraz robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynności geodezyjne na terenie budowy, a ponadto także pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót budowlanych, np. organów nadzoru budowlanego.

Dziennik budowy posiada format książki A4, a jego strony są podwójne, tj. posiadają stronę oryginalną oraz kopię. Należy dodać, że organ wydający dziennik budowy powinien nanieść na każdą ze stron dziennika pieczęć, co ma stanowić zabezpieczenie przed próbą oszustwa. Powołując się na wzór dziennika budowy, na stronie tytułowej dziennika budowy powinna zostać zamieszczona data wydania dziennika, liczba stron oraz numer. Ponadto powinny znaleźć się dane inwestora robót budowlanych lub właściciela, a także informacje dotyczące kierowników budowy lub kierowników robót budowlanych. Dzięki tym informacjom osoby zainteresowane wiedzą kto jest odpowiedzialny za przeprowadzane roboty budowlane.  Również na stronie tytułowej książki budowy powinny znaleźć się takie informacje jak rodzaj prowadzonych robót budowlanych, adres prowadzonych robót, a także data i numer wydania pozwolenia budowlanego i co istotne pouczenie dotyczące prowadzenia dziennika i odpowiedzialności zgodnie z prawem budowlanym.

Na następnych stronach zamieszcza się informacje dotyczące robót budowlanych - ich przebieg oraz występowanie ewentualnych nieprawidłowości. Wzór dziennika budowy sugeruje, iż każdy wpis w dzienniku budowy powinien posiadać datę oraz dane osobowe, pełnioną funkcję i podpis osoby, która tego wpisu dokonała. Jeśli podczas trwania robót budowlanych ma miejsce inspekcja ze strony organów nadzoru budowlanego fakt ten odnotowywany jest odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Wpis ten powinien zostać podpisany przez osoby dokonujące inspekcji.

Dziennik budowy a zmiana kierownika budowy

Podczas trwania niektórych robót budowlanych może dojść do zmiany kierownika budowy. Wówczas w odpowiednim miejscu w dzienniku budowy powinien zostać zamieszczony wpis, który określa obecny stan robót budowlanych, a także zabezpieczenia przekazywanej przez dotychczasowego kierownika budowy. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych wpisów, również ten wpis powinien posiadać datę, a także podpisy kierownika przekazującego roboty budowlane oraz osoby, która odtąd będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Zamknięcie dziennika budowy również powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem, podobnie jak kontynuacja dziennika budowy w kolejnym tomie.

Należy dodać, że wszystkie wpisy nanoszone do dziennika budowy powinny być czytelne i trwałe, powinny być zamieszczone zarówno na stronach oryginalnych jak i na kopiach. Wpisy powinny być dokonywane w sposób chronologiczny i ciągły, dzięki czemu ma być niemożliwe dokonywanie w późniejszym czasie dodatkowych wpisów. W przypadku dokonania błędnych wpisów należy niewłaściwy wpis skreślić, w taki sposób, aby mimo wszystko pozostawał on czytelny. A następnie powinien zostać wprowadzony prawidłowy wpis. Należy podać również przyczynę wprowadzonej korekty.

Dziennik budowy po zakończonych pracach budowlanych

Kiedy nadszedł koniec robót budowlanych kierownik budowy powinien dokonać w dzienniku budowy odpowiedniego oświadczenia  dotyczącego zgodności  przeprowadzonych robót budowlanych z projektem, otrzymanym pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego. W oświadczeniu powinna być adnotacja dotycząca zakresu wprowadzonych odstępstw od pierwotnego planu.

Po zakończeniu robót budowlanych oraz zamieszczeniu odpowiedniego oświadczenia kierownika budowy w dzienniku budowy należy złożyć zawiadomienie w odpowiednim organie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zarówno do zawiadomienia jak i do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć dziennik budowy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że do wniosku oraz zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika jako, że jest to zgodnie z prawem budowlanym część dokumentacji budowy.

Kopia dziennika budowy stanowi z kolei część dokumentacji powykonawczej. Istotnym faktem jest, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego kopia dziennika budowy wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą powinna zostać w posiadaniu użytkownika obiektu budowlanego. Dziennik budowy posiada status dokumentu urzędowego, domniemywa się prawdziwość informacji w nim zawartych, ale tylko wówczas kiedy prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dziennik budowy – pytania i odpowiedzi

Obowiązek założenia dziennika budowy nakłada na inwestorów ustawa Prawo budowlane. Budowa domu nie może się bez niego obejść. Ustawa reguluje również zasady, zgodnie z którymi powinna być prowadzona książka budowy. Ich doprecyzowanie znajduje się z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwo pracy i ochrony życia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Jak to z aktami normatywnymi bywa, mają długie nazwy i brzmią skomplikowanie, ale wypływają z nich bardzo precyzyjne przepisy (w tym wypadku nakładające określone obowiązki). Nie bez powodu w nazwie rozporządzenia, obok dziennika budowlanego, wspomniano o montażu i rozbiórce. Zgodnie z przepisami, także w tych wypadkach prowadzi się odpowiednio dziennik montażu i dziennik rozbiórki z zastosowaniem przepisów o dzienniku budowy.

Jak wygląda dziennik budowlany? Zazwyczaj jest to książka budowy formatu A4, posiadająca gotowy wzór do wypełnienia. Pozostaje tylko uzupełniać adekwatne wpisy w odpowiednich rubrykach.

Kto wydaje dziennik budowy? Choć ustawa Prawo budowlane głosi, że „właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy”, w praktyce należy go kupić i dostarczyć do zarejestrowania i stosowanego opieczętowania. Właściwy organ nadaje wówczas numer dziennikowi budowy i oznacza każdą stronę pieczęcią urzędu. Jest to możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie dziennika należy złożyć w Starostwie Powiatowym.

Prowadzenie dziennika - jak wypełnić dziennik budowy?

Prowadzenie dziennika budowy czy też książki budowy i możliwość robienia w nim wpisów posiadają ściśle określone osoby. Ich katalog określa paragraf 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, wydanego na podstawie delegacji ustawowej w artykule 45 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Wśród podmiotów uprawnionych dokument wymienia: inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz kierownika robót, jeśli jest wskazany, inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionego geodetę, pracowników organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (np. organu nadzoru budowlanego czy wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Znamy już odpowiedź na pytanie, kto wydaje dziennik budowy, więc pojawia się kolejna, bardzo ważna kwestia: jak wypełnić dziennik budowy? Książka budowy posiada swój wzór. Na pierwszej stronie (tytułowej) należy uzupełnić następujące dane: nr dziennika budowy, który nadaje właściwy organ, datę wydania, liczbę stron, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz ewentualne informacje dodatkowe, jak nazwa i adres inwestycji czy dane inwestora czy też dane dotyczące kierowników budowy lub robót budowlanych. Kolejne strony to miejsce przeznaczone do umieszczenia informacji o osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne i wreszcie strony do prowadzenia wpisów, które określają przebieg robót i występujących zdarzeń. Wpisy te powinny zawierać przebieg robót i opis ewentualnych nieprawidłowości. Wzór książki budowy wymaga, by każdy wpis był opatrzony danymi osobowymi i opisem pełnionej funkcji osoby, która go dokonała. Jak już wspomniano, wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać także inne podmioty, jak przedstawiciele organów kontrolnych. Jeśli na budowie dojdzie do inspekcji, także musi to zostać odnotowane w książce budowy.

Kiedy roboty budowlane dobiegną końca, z dziennika budowy należy wyrwać strony oznaczone jako kopia, a oryginał załączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.