Dziennik budowy

Zgodnie z artykułem 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Ten sam akt prawny nakłada na inwestorów obowiązek założenia dziennika budowlanego oraz w ścisły sposób określa zasady jego prowadzenia. Aktem prawnym uszczegółowiającym ten proces jest odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Dziennik budowy należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem robót.
Jakie uprawnienia ma Inspektor Nadzoru Budowlanego?
Jakie uprawnienia ma Inspektor Nadzoru Budowlanego?
Czego na budowie złota rączka nie może zrobić sama?
Czego na budowie złota rączka nie może zrobić sama?
Gdzie szukać fachowców do remontu mieszkania?
Gdzie szukać fachowców do remontu mieszkania?
Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?
Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?

Dziennik budowy – pytania i odpowiedzi

Obowiązek założenia dziennika budowy nakłada na inwestorów ustawa Prawo budowlane. Budowa domu nie może się bez niego obejść. Ustawa reguluje również zasady, zgodnie z którymi powinna być prowadzona książka budowy. Ich doprecyzowanie znajduje się z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwo pracy i ochrony życia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Jak to z aktami normatywnymi bywa, mają długie nazwy i brzmią skomplikowanie, ale wypływają z nich bardzo precyzyjne przepisy (w tym wypadku nakładające określone obowiązki). Nie bez powodu w nazwie rozporządzenia, obok dziennika budowlanego, wspomniano o montażu i rozbiórce. Zgodnie z przepisami, także w tych wypadkach prowadzi się odpowiednio dziennik montażu i dziennik rozbiórki z zastosowaniem przepisów o dzienniku budowy.

Jak wygląda dziennik budowlany? Zazwyczaj jest to książka budowy formatu A4, posiadająca gotowy wzór do wypełnienia. Pozostaje tylko uzupełniać adekwatne wpisy w odpowiednich rubrykach.

Kto wydaje dziennik budowy? Choć ustawa Prawo budowlane głosi, że „właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy”, w praktyce należy go kupić i dostarczyć do zarejestrowania i stosowanego opieczętowania. Właściwy organ nadaje wówczas numer dziennikowi budowy i oznacza każdą stronę pieczęcią urzędu. Jest to możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie dziennika należy złożyć w Starostwie Powiatowym.

Prowadzenie dziennika - jak wypełnić dziennik budowy?

Prowadzenie dziennika budowy czy też książki budowy i możliwość robienia w nim wpisów posiadają ściśle określone osoby. Ich katalog określa paragraf 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, wydanego na podstawie delegacji ustawowej w artykule 45 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Wśród podmiotów uprawnionych dokument wymienia: inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz kierownika robót, jeśli jest wskazany, inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionego geodetę, pracowników organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (np. organu nadzoru budowlanego czy wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Znamy już odpowiedź na pytanie, kto wydaje dziennik budowy, więc pojawia się kolejna, bardzo ważna kwestia: jak wypełnić dziennik budowy? Książka budowy posiada swój wzór. Na pierwszej stronie (tytułowej) należy uzupełnić następujące dane: nr dziennika budowy, który nadaje właściwy organ, datę wydania, liczbę stron, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz ewentualne informacje dodatkowe, jak nazwa i adres inwestycji czy dane inwestora czy też dane dotyczące kierowników budowy lub robót budowlanych. Kolejne strony to miejsce przeznaczone do umieszczenia informacji o osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne i wreszcie strony do prowadzenia wpisów, które określają przebieg robót i występujących zdarzeń. Wpisy te powinny zawierać przebieg robót i opis ewentualnych nieprawidłowości. Wzór książki budowy wymaga, by każdy wpis był opatrzony danymi osobowymi i opisem pełnionej funkcji osoby, która go dokonała. Jak już wspomniano, wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać także inne podmioty, jak przedstawiciele organów kontrolnych. Jeśli na budowie dojdzie do inspekcji, także musi to zostać odnotowane w książce budowy.

Kiedy roboty budowlane dobiegną końca, z dziennika budowy należy wyrwać strony oznaczone jako kopia, a oryginał załączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

CZYTAJ WIECEJ
Ta strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.


Zamknij