Odprowadzanie szamba do rowu. Czy wylewanie ścieków do gruntu jest legalne?

Już na wstępie musimy podkreślić, że wylewanie ścieków do rowu lub do gruntu jest nielegalne. Za bezprawne działanie grozi dotkliwa kara finansowa. Traktuje o tym ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl artykułu 5, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez

„przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Z powyższego zapisu wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku takiej możliwości konieczne jest wykonanie szczelnego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Dla zachowania bezpieczeństwa ważny jest także zapis 6 ustęp 1. Według zapisu ustawowego, właściciel nieruchomości, który pozbywa się nieczystości ciekłych jest zobowiązany do udokumentowania wywozu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną bądź przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku kontroli konieczne jest okazanie umowy i dowodu uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości.

Obowiązek kontroli został powierzony gminom, które powinny weryfikować posiadanie umów oraz opłat uiszczanych za usługi opróżniania i wywozu szamb. Jeśli właściciel nieruchomości nie zawarł stosownej umowy, wójt wydaje decyzję z urzędu. W owej decyzji ustala się wysokość opłaty za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych oraz zleca się realizację zadania podmiotowi do tego uprawnionemu.

Gdzie zgłosić nielegalne wylewanie szamba?

Jak już wiemy, odprowadzanie szamba do rowu lub do gruntu jest praktyką nielegalną. W tym miejscu pojawia się pytanie, gdzie zgłosić nielegalne wylewanie szamba? Pierwszym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy na policję. Jeśli zauważymy, że ktoś zorganizował nielegalny wywóz nieczystości i wylewa ścieki do rowu, powinniśmy natychmiast zadzwonić na komisariat. Obowiązkiem policji jest skontrolowanie zgłoszenia.

Nielegalne odprowadzanie nieczystości do rowu lub do gruntu można też zgłosić do władz miasta. Warto pamiętać, że to właśnie gmina odpowiada za kontrolę umów zawieranych z odbiorcami nieczystości. Zgłoszenie w gminie powinno wiązać się z kontrolą uciążliwego sąsiada. W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej wywóz ścieków, możliwa jest kara finansowa.

Gdzie zgłosić nielegalne wylewanie szamba? Pewną drogą jest także zgłoszenie do Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Wydziału Ochrony Środowiska. Jest to organ, który powinien sprawdzić instalacje wybudowane na posesji. W przypadku nielegalnej budowy lub wykrycia nieprawidłowości, Inspekcja Nadzoru Budowlanego może nakazać rozbiórkę lub przeniesienie szamba. W dalszej części tekstu odpowiemy na pytanie, co grozi za nielegalne wylewanie nieczystości. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Nielegalne ścieki. Kara za wywóz i odprowadzanie nieczystości do gruntu

Nielegalne odprowadzanie ścieków może wiązać się z grzywną finansową. Kara nakładana na osoby wylewające ścieki może wynosić do 5 000 złotych. Policjanci, którzy przyłapali osobę wylewającą ścieki na gorącym uczynku mogą wystawić mandat bądź skierować wniosek do sądu.

Co ważne, podmiot wykonujący odprowadzanie ścieków z przydomowego szamba musi posiadać stosowne uprawnienia. W przeciwnym razie grozi mu kara finansowa. Kara za wywóz ścieków bez uprawnień została uregulowana we wspomnianej wcześniej ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kara za nielegalny wywóz i odprowadzanie ścieków bez wymaganego wpisu do rejestracji działalności podlega karze grzywny w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Osoba, która w dalszym ciągu wywozi ścieki bez uprawnień, musi liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Kara za odprowadzanie ścieków w kolejnych miesiącach nieposiadania wpisu do rejestru wynosi 10 000 zł za każdy miesiąc.

Wiesz już, gdzie zgłosić nielegalne wylewanie szamba i zapoznałeś się z możliwymi karami finansowymi. Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych porad, przeczytaj pozostałe artykuły. Dowiesz się z nich między innymi, ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków. W osobnym artykule podpowiadamy też, ile wody zużywa pralka i jak oszczędzić na rachunkach za media.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny