Czym jest hipoteka?

Innymi słowy to ograniczone prawo rzeczowe. Hipoteka nadaje wierzycielowi określony zakres uprawnień w stosunku do nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy zawartej z bankiem (np. przestanie spłacać raty), wówczas wierzyciel ma prawo zaspokojenia swoich roszczeń z obciążonej nieruchomości.

Co ważne, hipoteka zostaje wpisana w księgi wieczyste budynku. Księga wieczysta nie jest przypisana do właściciela budynku, lecz do samej nieruchomości. Według zapisów prawa, sprzedaż nieruchomości w żaden sposób nie wpływa na zabezpieczenie hipoteczne. Po dokonaniu transakcji nowy właściciel nieruchomości staje się dłużnikiem hipotecznym. Wpis do ksiąg wieczystych będzie widoczny online na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości dla każdej zainteresowanej osoby.

Wyróżniamy dwa rodzaje hipotek

Hipoteka umowna – zostaje ustanowiona zgodnie z wolą właściciela nieruchomości. Wpis w księgi wieczyste powstaje na mocy stosownego oświadczenia, które jest sporządzone przez właściciela lokalu. Pożyczki pod zastaw nieruchomości są najczęstszym powodem ustanowienia hipoteki umownej i dotyczą konkretnej wierzytelności.

Hipoteka przymusowa – to typowy środek egzekucyjny, który zabezpiecza interesy wierzyciela. Wpis do ksiąg wieczystych nie wymaga zgody właściciela nieruchomości. Podstawą do ustanowienia hipoteki przymusowej może być postanowienie prokuratora, tytuł wykonawczy bądź postanowienie sądowe.

Co może zostać obciążone hipoteką?

Ogólnie przyjmuje się, że hipoteka dotyczy wyłącznie nieruchomości i gruntów. Jednak tego typu obciążeniem może być też objęte użytkowanie wieczyste. W tym przypadku zabezpieczeniem hipotecznym będzie prawo do użytkowania wieczystego gruntu, wraz ze wszystkimi budynkami znajdującymi się w jego granicach. Hipoteką można też obciążyć spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu. Co ciekawe, hipotekę można też nałożyć na część nieruchomości (w sytuacji, gdy kredytobiorca jest jedynie jej współwłaścicielem). Jednak w tym wypadku trudno będzie znaleźć bank, który zgodzi się udzielić takiej pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Jak założyć hipotekę na rzecz banku?

Założenie hipoteki jest dość proste, a cały proces możemy streścić w czterech krokach.

Uiszczenie opłat administracyjnych to pierwszy krok do rozliczenia się z kredytem hipotecznym. Nie pociąga to jednak żadnych dodatkowych kosztów.
Hipoteka krok po kroku - jak ją założyć, jak ją zdjąć z nieruchomości

Krok 1 – wizyta w banku

Potencjalny kredytobiorca musi udać się do banku z odpisem z księgi wieczystej. Mile widziany będzie też operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę. Operat i odpis z księgi wieczystej są podstawą do udzielenia pożyczki pod zastaw nieruchomości. W tym miejscu warto podkreślić, że wycena nieruchomości może zostać sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę na wniosek kredytobiorcy bądź samego banku. W drugim przypadku wyceny dokonuje rzeczoznawca wskazany przez oddział bankowy.

W czasie pierwszego kroku bank ustala status prawny nieruchomości oraz określa jej wartość rynkową. Jest to podstawa do określenia warunków kredytowych. Pamiętajmy, że na warunki kredytowe wpływa także nasza zdolność kredytowa, którą należy przedstawić.

Krok 2 – podpisanie umowy i wypełnienie oświadczeń

Umowa kredytowa musi zawierać wszystkie dane hipoteki, wysokości zadłużenia, rat kredytowych, terminów spłaty, oprocentowania, kar związanych z opóźnieniami itp. Kredytobiorca musi sprawdzić każdy punkt przed podpisaniem umowy. Jego zadaniem jest także wypełnienie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Dokument musi być podpisany w obecności pracownika banku i staje się podstawą do sporządzenia dokumentacji bankowej.

Podstawową dokumentacją bankową jest oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Owa dokumentacja zawiera dane dotyczące wysokości obciążenia, terminów spłaty kredytu oraz adres lokalu stanowiącego przedmiot hipoteki. Kredytobiorca musi uważnie przeczytać wszystkie punkty oświadczenia, jest to ostateczny czas na naniesienie poprawek. Jeśli oświadczenie bankowe zostało sformułowane poprawnie, następuje jego podpisanie przez dwóch pracowników. Podpisy wraz z pieczęcią bankową zastępują akt notarialny.

Drugim rodzajem dokumentacji bankowej jest oświadczenie o udzieleniu kredytu. Owa dokumentacja jest niezbędna do wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Krok 3 – złożenie wniosku o wpis do hipoteki

Formularz wniosku zdobędziemy w każdym sądzie rejonowym (wydział wieczystoksięgowy). W formularzu uzupełniamy dane dotyczące banku, lokalu objętego hipoteką oraz kredytobiorcy. Jednym z istotniejszych punktów we wniosku jest żądanie wpisu do hipoteki.

Prawidłowo wypełniony formularz przedkładamy do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Do wniosku o wpis do ksiąg wieczystych dołączamy załączniki. Jest nim nasze oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz oświadczenie o udzieleniu kredytu hipotecznego. Wpis w księgi wieczyste będzie widoczny elektronicznie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Hipoteka wymaga najpierw załatwienia wszystkich formalności w banku. Dzięki temu można ją założyć na nieruchomość, co zostanie wpisane do księgi hipotecznej
Hipoteka krok po kroku - jak ją założyć, jak ją zdjąć z nieruchomości

Rekomendowane pompy ciepła - sprawdź ceny!

Krok 4 – uiszczenie opłat administracyjnych

Wpis hipoteki w księgi wieczyste wiąże się z uiszczeniem opłat administracyjnych. Opłata za pojedynczy wpis wynosi 200 zł. Możemy ją uiścić poprzez naklejenie znaczków na wniosku, bezpośrednio w kasie sądowej lub poprzez przelew bankowy. Metoda wpłaty jest dowolna, jednak odradza się przelew bankowy. Dowód wpłaty jest w tym wypadku dostarczany do wniosku w późniejszym terminie. Czasem okazuje się, że nasz wniosek nie został rozpatrzony, bowiem nie odnotowano wpłaty administracyjnej.

Opłata za wpis do księgi wieczystej powinna być uiszczona przez stronę, na rzecz której ustanawia się hipotekę.

Złożenie hipoteki na rzecz banku może być jeszcze bardziej uproszczone. Każdy kredytobiorca może ubiegać się o to, by wpis do hipoteki załatwił sam wierzyciel (ten z kolei jest stroną, której zależy na szybkim dopełnieniu wszystkich formalności). Dlatego w wielu przypadkach to bank składa wniosek do sądu wieczystoksięgowego. W tym wypadku działania kredytobiorcy kończą się na kroku drugim, czyli podpisaniu oświadczeń i umowy kredytowej.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości, a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to w zasadzie najważniejszy parametr, który decyduje o udzieleniu kredytu hipotecznego. Każdy bank ma prawo do indywidualnego obliczania zdolności kredytowej. Podstawą do obliczeń są oczywiście dochody kredytobiorcy, jego wydatki/zobowiązania stałe, liczba członków rodziny. Nie bez znaczenia pozostaje także RRSO (rzeczywista, roczna stopa procentowa). Podstawa do obliczeń wygląda bardzo podobnie. Jednak zdolność kredytowa wyliczana przez poszczególne banki będzie się nieco różniła. Warto wziąć to pod uwagę przed wyborem pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Jak zdjąć hipotekę po spłacie kredytu?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie następuje samoistnie po spłacie kredytu. Zapisy będą znajdowały się w księdze do czasu, aż właściciel dopełni wszystkich formalności. Po spłaceniu ostatniej raty kredytu należy udać się do banku. Pracownik musi wydać nam oświadczenie o całkowitej spłacie zobowiązania oraz zgodzie na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.

Oświadczenie banku przedkładamy do sądu wieczystoksięgowego wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Wniosek będzie rozpatrzony przez sąd w terminie 1 do 2 miesięcy od daty jego przedłożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. Procedura wiąże się z dodatkowymi opłatami formalnymi. Za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zapłacimy około 100 zł.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny