Kim jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?

Odpowiedź znajdziemy w Ustawie Prawo Budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w budownictwie to pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego. Osoba ta musi posiadać kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz niezbędną praktykę i wiedzę budowlaną. Inspektor pełni nadzór inwestorski nad każdym etapem prowadzenia prac budowlanych. Może być obecny na budowie od chwili rozpoczęcia prac budowlanych, aż do ich zakończenia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawuje kontrolę nad postępem robót. Jego nadrzędnym celem jest kontrola nad interesami inwestora oraz dopilnowanie, by wszystkie prace przebiegały zgodnie z zapisami prawa budowlanego. Jeśli interesują cię także inne pojęcia i przepisy z prawa budowlanego, w tym miejscu znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Kto może ustanowić nadzór inwestorski?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może być powołany bezpośrednio przez inwestora, obok kierownika budowy. Nie każdy inwestor wie, jak dopilnować ważnych kwestii, jeśli chodzi o roboty budowlane i nie każdy posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę techniczną oraz czas. Kierownik Nadzoru Inwestorskiego może w tym wypadku zapewnić zabezpieczenie interesów inwestora. Warto zatem rozważyć ustanowienie inspektora nadzoru.

Warto także dodać, że nadzór inwestorski w budownictwie może być narzucony odgórnie. Konieczność nadzoru inwestorskiego występuje w przypadku skomplikowanych robót budowlanych o dużym stopniu ryzyka. Jednak w przypadku budowy domów jednorodzinnych taka sytuacja należy do rzadkości. Jeśli planujesz taką budowę, wykorzystaj prosty kalkulator kosztów budowy, który pomoże ci oszacować budżet na ten cel.

Za co dokładnie odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do dbałości o interesy inwestora. Owa dbałość posiada kilka określonych w przepisach prawa zakresów:

 • reprezentowanie inwestora na budowie. Odbywa się przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę,
 • kontrola jakości przeprowadzanych prac budowlanych. Nadzór inwestorski w tym zakresie polega także na ocenie zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w czasie budowy,
 • kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (np. sprawdzenie zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien uczestniczyć w próbach, odbiorach technicznych instalacji, próbach urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych. Jego obowiązkiem jest także aktywny udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w budownictwie oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych.

Obowiązkiem inspektora jest także kontrolowanie rozliczeń budowy. Owa kontrola inspektora nadzoru budowlanego odbywa się na żądanie inwestora. Ważną osobą na budowie jest kierownik budowy. Sprawdź także obowiązki kierownika oraz informacje, kto może zostać kierownikiem budowy.

Jakie uprawnienia posiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego?

Okazuje się, że Inwestor Nadzoru Inwestorskiego nie jest jedynie biernym obserwatorem na budowie. Ustawa Prawo Budowlane przydzieliła mu uprawnienia, których nie posiada inwestor. Należy tutaj wymienić fakt, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy pisemne polecenia. Kierownik budowy musi potwierdzić je wpisem do dziennika budowy. Owe polecenia generowane przez nadzór inwestorski w budownictwie mogą dotyczyć wielu spraw. Do zadań inspektora nadzoru należą:

 • usunięcia zagrożeń bądź nieprawidłowości powstałych w trakcie procesu budowlanego,
 • wykonania prób oraz badań (również takich, które wymagają odkrycia robót bądź elementów zakrytych),
 • przedłożenia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Kierownik budowy może otrzymać także polecenie przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu prac budowlanych określonych materiałów,
 • przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.
 • Kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych może także otrzymać żądanie:
 • dokonania poprawek w wadliwie wykonanych robotach,
 • ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
 • wstrzymania robót budowlanych. Owa sytuacja ma miejsce, jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, że kontynuacja robót budowlanych mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem bądź pozwoleniem na budowę, jeśli chodzi o obiekty budowlane.

Widzimy zatem, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyposażony w uprawnienia o charakterze władczym. Kierownik budowy jest zobowiązany zastosować się do pisemnych poleceń i żądań inspektora nadzoru. Więcej na temat uprawnień kierownika budowy, czyli Inspektora Nadzoru Budowlanego przeczytasz w tym artykule.

Kto odpowiada za wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego?

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawsze pokrywa inwestor. Dotyczy to także sytuacji, w której nadzór inwestorski został narzucony odgórnie. Wynagrodzenie powinno być jasno określone w pisemnej umowie sporządzonej pomiędzy inspektorem a inwestorem. W owej umowie należy także jasno rzetelnie, jaki rodzaj rozliczeń pracy będzie obowiązkiem inspektora.

Czy można pociągnąć inspektora do odpowiedzialności?

Tak, można. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi dbać o interesy inwestora. Podstawą do pociągnięcia go do odpowiedzialności będzie zatem udowodnienie, że inspektor nie spełnił swoich obowiązków. Dotyczy to sytuacji, w których nadzór inwestorski został przeprowadzony w sposób nienależyty bądź nie przeprowadzono go wcale. Inwestor musi udowodnić, że poniósł szkody w wyniku zaniedbań inspektora. Sam Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi wtedy udowodnić, że szkody nie powstały w wyniku źle sprawowanego nadzoru i nie wynikają z jego odpowiedzialności.

Problem z posadzką?

Szukasz produktów dobrej jakości, łatwych w użyciu i szybkoschnących?

Poznaj farby, uszczelniacze oraz inne materiały firmy Watco, pozwalające na szybkie, wytrzymałe i długotrwałe utrzymanie posadzek technicznych i przemysłowych. Dzięki nam wykonasz więcej zleceń w tym samym czasie!

Sprawdź!

Sytuacje, w których nadzór inwestorski jest obowiązkowy

Powyżej wspominaliśmy, że nadzór inwestorski w przypadku domów jednorodzinnych nie jest prawnie wymagany. Decyzja o zatrudnieniu inspektora leży wtedy jedynie w gestii inwestora. Istnieją jednak liczne sytuacje, w których zatrudnienie inspektora jest obowiązkowe. Do owych sytuacji zaliczamy między innymi:

 • budowę mostów i obiektów budowlanych o wysokości ponad 15 metrów nad poziomem gruntu,
 • budowę mostów i dróg i obiektów budowlanych mających wpływ na środowisko,
 • budowę obiektów budowlanych o szczególnie skomplikowanym projekcie,
 • budowę obiektów budowlanych o kubaturze przekraczającej 2500 m3,
 • budowę obiektów użyteczności publicznej.

Czy warto zatrudnić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego?

Decyzja o zatrudnieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być zdeterminowana indywidualną sytuacją inwestora. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadzór inwestorski stanowi dobre zabezpieczenie naszych interesów. Inwestor z reguły nie dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, która umożliwiłaby mu sprawną kontrolę nad poszczególnymi etapami prac budowlanych. Co więcej, inspektor nadzoru ma do dyspozycji większe uprawnienia władcze. Może, a nawet powinien na bieżąco kontrolować działania takich pracowników jak kierownik budowy. Jego uwagi i ewentualne żądania mogą uchronić nasz budynek przed niedoróbkami oraz różnego typu niezgodnościami z projektem budowlanym. Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy stanowi też zabezpieczenie przed zastosowaniem niewłaściwych materiałów budowlanych. Dla inwestora jest to bardzo korzystna sytuacja, która zwalnia go z konieczności dokonywania regularnych kontroli na placu budowy.

Warto jednocześnie podkreślić, że kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie mogą pełnić zamiennie owych funkcji. Obie funkcje nie mogą być ze sobą powiązane, co stanowi dobre zabezpieczenie interesów inwestorów. Wynagrodzenie inspektora może wydawać się dość wysokie. Jednak przeciętnie zamyka się w przedziale 2-3 % wartości całej inwestycji. Jest to koszt, który poświęcamy na zabezpieczenie własnego mienia i wykonanie budynku zgodnie z założeniami projektowymi i technologią budowlaną. Czasem okazuje się, że obecność nadzoru inwestorskiego przynosi wręcz odczuwalne oszczędności. Jest to związane z lepszą kontrolą nad pracami budowlanymi, a także z brakiem niedoróbek widocznych po odbiorze, jeśli chodzi o obiekty budowlane. Warto pamiętać, że niezbędną osobą jest także kierownik budowy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny