Umowy o pracę i ich rozwiązanie przez wypowiedzenie

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony polega na tym, że obie strony, pracodawca i pracownik, nawiązują stosunek pracy bez określania jego daty końcowej. Taka umowa najtrwalej wiąże obie strony. Charakterystyczny dla tej umowy jest okres wypowiedzenia dochodzący do 3 miesięcy. Pracodawca i pracownik, zawierając umowę na czas nieokreślony, zakładają długotrwałą współpracę. Zgodnie z artykułem 32. Kodeksu pracy każda ze stron może jednak rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, a rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia liczymy w zależności od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (nie liczy się czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców). Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie umowy. Jednomiesięczny termin wypowiedzenia dotyczy pracownika zatrudnionego co najmniej pół roku i trzymiesięczny, jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie liczone w tygodniach (na przykład dwutygodniowe) rozpoczyna bieg w pierwszą niedzielę po złożeniu i koczy się w sobotę. Obliczanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Praca związana z odpowiedzialnością materialną może mieć ustalony w umowie dłuższy okres wypowiedzenia: jednomiesięczny, jeśli praca trwała krócej niż 6 miesięcy i trzymiesięczny przy zatrudnieniu dłuższym niż 6 miesięcy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony posiada zdefiniowany czas stosunku pracy. Kodeks pracy wprowadza jednak pewne regulacje: z jednym pracodawcą można zawrzeć co najwyżej trzy takie umowy, a czas ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy.

Jednym z wyjątków od tej zasady jest umowa na zastępstwo. Jej celem jest zapewnienie ciągłości działania na stanowisku podczas nieobecności innego pracownika. Z tego względu umowa na zastępstwo może być zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące. Ten czas jest zdefiniowany na przykład zwolnieniem lekarskim albo urlopem macierzyńskim zastępowanego pracownika. Zlecenie pracy na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy nieobecnego pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony oraz umowy o zastępstwo wynosi 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata; 1 miesiąc, jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy i 2 tygodnie w przypadku pracy krótszej niż 6 miesięcy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

Bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę kodeks pracy przewiduje możliwość rozstania się pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę może zostać rozwiązana zgodnie z art. 30. kodeksu pracy na kilka sposobów:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Umowa ulega automatycznie rozwiązaniu po upływie terminu, na jaki została zawarta. Jeśli nie zostanie przedłużona, pracownika i pracodawcę przestaje łączyć stosunek pracy. Każda ze stron może jednak również tę umowę rozwiązać z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

 • Umowa zawarta na 3 miesiące – okres wypowiedzenia 2 tygodnie.
 • Umowa zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia 1 tydzień.
 • Umowa zawarta na czas krótszy niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia 3 dni.

Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony i nieokreślony

Rodzaj zawartej umowy a wypowiedzenie umowy najmu

Umowa między najemcą i wynajmującym mieszkanie może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Podpisanie umowy na czas określony ma charakter stały, to znaczy, że powinna ona obowiązywać od początku do końca ustalonego w umowie okresu. Jak mówi art. 673. §3 kodeksu cywilnego: „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”. W umowie należy więc przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z podaniem przyczyn, które je uzasadniają.

Umowa najmu na czas nieokreślony może być rozwiązana z zachowaniem terminów umownych. Zgodnie z kodeksem cywilnym termin wypowiedzenia liczymy w zależności od formy płatności czynszu. Zgodnie z § 2. tego samego artykułu kodeksu cywilnego ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

 • czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc - najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód;
 • najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę i wynajmującego

Najemca może rozwiązać umowę najmu zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie albo, w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W konkretnych sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z powodów uregulowanych prawnie. Należą do nich:

 • użytkowanie lokalu niezgodnie z umową,
 • uciążliwe zachowanie,
 • wyrządzanie w lokalu szkód,
 • zaleganie z opłatami,
 • podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela,
 • przeznaczenie budynku do remontu,
 • zamiar zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu przez właściciela lub jego rodzinę.

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, kiedy zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Długość zatrudnienia i termin wygaśnięcia umowy nie liczy się, jeśli pracownik naruszył w sposób ciężki obowiązki pracownicze albo popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo. Również pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdyby pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków wobec pracownika.

Z kolei kodeks cywilny przewiduje terminy wypowiedzenia umowy najmu na czas określony i nieokreślony. Przewiduje też możliwość rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym. Jest to możliwe tylko po zaistnieniu konkretnych przesłanek. Należą do nich wady lokalu uniemożliwiające użytkowanie lokalu albo zagrażające zdrowiu i życiu najemcy. Usterki, które tylko ograniczają korzystanie z lokalu, nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy. Najemca może się natomiast domagać obniżenia czynszu do czasu ich usunięcia.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny