Pozwolenie na broń palną – najważniejsze warunki

Kto może ubiegać się o uprawnienia na posiadanie broni?

Pozwolenie lub licencja na broń palną została sprecyzowana przepisani prawa. W Polsce warunki uzyskania pozwolenia na broń reguluje ustawa z dnia 21 maja 1991 roku o broni i amunicji. Według wspomnianych zapisów ustawowych, posiadanie broni wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia. Ustawa reguluje zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń palną. W zapisach znajdziemy także zasady przechowywania i deponowania broni, zasady zdobywania i deponowania amunicji oraz przewozu broni przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami artykułu 14 ustawy o broni i amunicji, o pozwolenie na broń palną może wnioskować osoba, która ukończyła 21 lat. Wyjątek stanowi jedynie licencja na broń sportową lub myśliwską, którą można uzyskać na wniosek szkoły, Polskiego Związku Łowieckiego, organizacji sportowej bądź stowarzyszenia obronnego. W tych przypadkach prawo dopuszcza wnioskowanie o pozwolenie na broń dla osoby, która ukończyła 18 lat.

Jak uzyskać uprawnienia? Podstawą będzie także spełnienie kilku innych warunków. Pozwolenie na broń może być wydane jedynie osobie, która posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskujący o posiadanie broni nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, zagrożenia porządku bądź bezpieczeństwa publicznego. Konieczne jest także wskazanie ważnej przyczyny posiadania broni.

Licencja na broń może być wydana jedynie osobie, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią. Konieczne będzie stwierdzenie braku przeciwwskazań, zawarte w orzeczeniu lekarskim oraz psychologicznym. Wnioskujący o broń nie może być uzależniony od substancji psychoaktywnych ani od alkoholu. Pozwolenie na broń w Polsce nie może być wydane osobom skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa.

Jak uzyskać pozwolenie na broń – konieczność wskazania ważnego celu posiadania broni

Aby zdobyć prawo do posiadania broni, musimy określić przeznaczenie pozwolenia. Będzie to cel, do którego potrzebna nam licencja na broń. Jest to ważny element zdobywania uprawnienia. Warto zauważyć, że procedura uzyskiwania pozwolenia na broń może różnić się w zależności od określonego celu. Różne będą również koszty niektórych etapów uzyskiwania pozwolenia (na przykład koszty egzaminów). Do celów posiadania broni zalicza się:

 • Ochronę osobistą,
 • Ochronę osób i mienia,
 • Łowiectwo,
 • Cele sportowe,
 • Rekonstrukcje historyczne,
 • Cele kolekcjonerskie,
 • Cele pamiątkowe.

Procedura zdobywania uprawnienia na broń palną wiąże się z obowiązkiem przedłożenia pełnej dokumentacji. Specyfika niektórych dokumentów będzie uzależniona od celu, dla którego chcemy zdobyć broń. Jak uzyskać pozwolenie na broń palną w Polsce? Konieczne będą następujące dokumenty:

 • Pozwolenie na broń do celów ochrony osób i mienia oraz uzyskiwane w związku z ochroną osobistą – dokument wskazujący na występowanie realnego, stałego i ponadprzeciętnego zagrożenia dla życia, zdrowia bądź mienia.
 • Pozwolenie na broń dla celów łowieckich – zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność wnioskodawcy do PZŁ, zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do polowań.
 • Pozwolenie na broń do celów sportowych – licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu bądź stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim, dokument PZSS, który potwierdza posiadanie kwalifikacji sportowych.
 • Pozwolenie na broń do celów rekonstrukcji historycznych – zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych, zaświadczenie potwierdzające czynny udział wnioskującego w działalności statutowej stowarzyszenia.
 • Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich – zaświadczenie, które potwierdza członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
 • Pozwolenie na broń do celów pamiątkowych – dokument potwierdzający nabycie broni na drodze spadku, wyróżnienia lub darowizny. Sprawdź także ten artykuł na temat pozwolenia na broń.

Pozwolenie na broń – jak uzyskać i jak wygląda procedura?

Wiemy już, kto może zdobyć pozwolenie na broń palną (np. broń krótką). Licencja na broń sportową czy pozwolenie na broń do celów obrony osobistej zostają wydane na drodze decyzji administracyjnej. W owej decyzji określa się cel posiadania broni, jej rodzaj oraz liczbę egzemplarzy. Decyzja administracyjna uprawomocnia się po 14 dniach od daty jej otrzymania. Po tym czasie można już uzyskać zaświadczenie do nabycia broni zgodnej z uzyskanym pozwoleniem.

Wniosek o pozwolenie na broń należy złożyć do komendanta policji (komenda właściwa ze względu na miejsce naszego zameldowania). Wniosek o pozwolenie na broń musi zawierać wszystkie niezbędne informacje. Będą to:

 • Dane osobowe wnioskodawcy,
 • Określenie wnioskowanego rodzaju i przeznaczenia broni,
 • Określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni,
 • Przyczynę posiadania broni.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumentację dodatkową. Podstawą będzie dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej. Niezbędnym załącznikiem jest także ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią. Co istotne, orzeczenie lekarskie i psychologiczne jest ważne przez trzy miesiące od daty jego wydania. Do wniosku należy także dołączyć dwie fotografie w rozmiarze 3x4 cm, kopię dowodu osobistego oraz wspomniany wyżej dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni (np. w przypadku broni do celów sportowych konieczna jest licencja PZSS).

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną (np. broń krótką) w Polsce? Podstawą jest pozytywne zdanie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. W przypadku broni do celów łowieckich lub sportowych egzamin praktyczny odbywa się w związku, do którego należy osoba wnioskująca o pozwolenie.

Egzaminy obejmują znajomość przepisów z zakresu posiadania broni, znajomość ustawy o broni i amunicji oraz znajomość kodeksu karnego (w zakresie użytkowania broni). Licencja w klubie sportowym wymaga również znajomości regulaminu strzelnic. Praktyczna część egzaminu obejmuje umiejętność prawidłowego składania i rozkładania broni, ładowania amunicji, zabezpieczania oraz odbezpieczania broni. W części egzaminu praktycznego znajduje się także sprawdzian z użyciem broni.

Pozwolenie na broń – cena

Pozwolenie na broń generuje dodatkowe koszty. Ostateczna cena będzie uzależniona od przyczyny ubiegania się o pozwolenie. Chcąc zdobyć uprawnienia, musimy uiścić opłatę skarbową o stałej wartości 242 zł. Cena opłaty skarbowej jest zawsze taka sama, nie ma tu znaczenia przyczyna ubiegania się o pozwolenie.

Dodatkową opłatę uiścimy za badania lekarskie. Ich wysokość zależy od konkretnego specjalisty. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne na ogół kosztuje 100 – 300 zł, jednak niekiedy koszty badania mogą okazać się odczuwalnie wyższe.

Polskie prawo umożliwia uzyskanie pozwolenia na broń na drodze pozytywnego przejścia egzaminu. Sama cena egzaminu będzie uzależniona od przeznaczenia posiadania broni. Pozwolenie na broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 500 zł. Egzamin dla broni przeznaczonej do celów sportowych kosztuje 800 zł. Jeszcze większe koszty dotyczą broni do celów kolekcjonerskich. W tym przypadku za egzamin należy zapłacić 1 150 zł. Egzamin do pozwolenia na broń wydaną w celach szkoleniowych będzie kosztował 1 000 zł. Znacznie mniejsze opłaty obowiązują dla pozwolenia dotyczącego broni do celów pamiątkowych. Cena egzaminu to 550 zł.

W wielu przypadkach osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi ponieść koszty dodatkowe. Będą to wszystkie wydatki wynikające z przynależności do klubu strzeleckiego czy koła łowieckiego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny