Elementy składające się na koszt stwierdzenia nieważności małżeństwa

Na koszt stwierdzenia nieważności małżeństwa składają się opłaty procesowe, honorarium dla biegłego psychologa oraz wynagrodzenie adwokata kościelnego.

  1. Opłaty procesowe - Koszt procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa zależy od konkretnego sądu kościelnego, w którym sprawa będzie prowadzona. Każdy sąd biskupi ma własne stawki, które wynoszą od 1500 do 4000 zł. Wysokość opłat może również zależeć od wynagrodzenia strony powodowej oraz od tego, czy strony mieszkają w Polsce, czy za granicą. Dla osób zamieszkałych poza granicami Polski opłaty mogą być wyższe o 200-500 zł z powodu kosztów korespondencji zagranicznej.
  1. Koszt opinii biegłego psychologa - Koszt sporządzenia opinii psychologicznej waha się od 300 do 750 zł i jest płatny dodatkowo. Warto zaznaczyć, że nie zawsze konsultacja z biegłym jest konieczna. Opinia psychologiczna jest wymagana w przypadku badania tytułów z kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza w przypadkach dotyczących niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej.
  1. Dodatkowe opłaty - Oprócz opłat procesowych, niektóre sądy kościelne pobierają dodatkowe opłaty, takie jak opłata wpisowa za złożenie skargi powodowej czy opłata za wydanie wyroku. Te opłaty zazwyczaj wynoszą od 100 do 300 zł. Sąd kościelny w Warszawie wymaga np. aby strona pozwana uregulowała 300 zł za dodatkowy tytuł w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W innych Sądach kościelnych osobno wyceniana jest również skarga wzajemna.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie są koszty sądowe w Twojej diecezji napisz do nasz wiadomość, postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania: biuro@ kancelaria-kanoniczna.com

Umorzenie kosztów i płatność w ratach

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, sądy kościelne przewidują możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia kosztów procesowych. W zależności od trybunału, konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, np. zaświadczenia z urzędu skarbowego. Dodatkowo, sądy kościelne umożliwiają rozłożenie opłat procesowych na raty, z ostatnią ratą płatną przed zakończeniem postępowania dowodowego.

Honorarium adwokata kościelnego

Pomoc adwokata kościelnego w procesie unieważnienia małżeństwa kościelnego może być nieoceniona. Doświadczenie wskazuje, że osoby, które nie skorzystały z porady adwokata, często popełniały błędy skutkujące negatywnym wyrokiem. Honorarium adwokata jest ustalane indywidualnie i zależy od zakresu świadczonych usług.

Adwokat kościelny to specjalista w zakresie prawa kanonicznego, który oferuje pomoc prawną w procesach kościelnych, takich jak stwierdzenie nieważności małżeństwa (często nazywane „unieważnieniem małżeństwa”). Choć korzystanie z usług adwokata kościelnego nie jest obowiązkowe, jego brak może znacznie obniżyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, szczególnie gdy jest ona skomplikowana lub gdy unieważnienia małżeństwa domaga się tylko jedna ze stron.

Kwalifikacje Adwokata Kościelnego

Adwokatem kościelnym może zostać osoba świecka lub duchowna, która posiada co najmniej licencjat z prawa kanonicznego. Ten tytuł jest wyższy od magistra, a niższy od doktora. Aby pełnić funkcję adwokata kościelnego, wymagane jest również zatwierdzenie przez dany sąd kościelny, co odbywa się dekretem biskupa. W związku z tym, osoba z tytułem magistra prawa nie może pełnić tej roli bez odpowiednich uprawnień. Adwokat kościelny powinien być wpisany na listę adwokatów przy sądzie diecezjalnym lub mieć możliwość występowania jako tzw. adwokat ad causam.

Ważne Aspekty Przy Wybieraniu Adwokata Kościelnego

Warto upewnić się, że wybrany adwokat kościelny posiada wszystkie wymagane uprawnienia zgodnie z prawem kanonicznym. Potwierdzeniem tego jest ukończenie studiów z zakresu prawa kanonicznego, posiadanie tytułu licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską *Sapientia Christiana* oraz wpis na listę adwokatów przy sądzie kościelnym. Adwokat kościelny musi być pełnoletni, nienaruszonej sławy, katolikiem, oraz powinien złożyć w sądzie autentyczne zlecenie.

Rola Adwokata Kościelnego w Procesach

Choć prawo procesowe nie wymaga obecności adwokata kościelnego w każdym procesie, każdy wierny ma prawo do skorzystania z jego pomocy. Zadaniem sądów i trybunałów kościelnych jest umożliwienie wiernym dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej oferowanej przez adwokata kościelnego. Adwokat kościelny odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów stron, zapewniając wsparcie i doradztwo w złożonych kwestiach prawnych dotyczących prawa kanonicznego.

Czy koszty unieważnienia ślubu kościelnego są wysokie?

Koszt unieważnienia małżeństwa kościelnego często porównuje się do kosztu rozwodu cywilnego. Jednak proces kościelny jest bardziej złożony i czasochłonny, co przekłada się na wyższe koszty. Proces w sądzie kościelnym nie kończy się na jednej rozprawie, jak to ma miejsce w sądzie świeckim, stąd różnica w kosztach, które mogą być znacznie wyższe.

Aby sprawdzić ile będzie kosztowała sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa najlepiej jest uzupełnić Formularz wstępny znajdujący się na stronie www.kancelaria-kanoniczna.com.

ikona podziel się Przekaż dalej