Dofinansowanie do okularów przez pracodawcę i NFZ

Podstawa prawna refundacji okularów

O zwrot przynajmniej części wydatków poniesionych na zakup okularów można się ubiegać nie tylko u pracodawcy. Dopłata do okularów realizowana przez pracodawcę jest najbardziej popularnym i najkorzystniejszym rozwiązaniem. Oprócz oczywistego zatrudnienia pracownik musi jeszcze spełniać określone warunki:

  • wykonywać pracę na terenie zakładu pracy,
  • pracować przed monitorem komputera przez co najmniej cztery godzinny dziennie,
  • otrzymać od lekarza zaświadczenie o konieczności pracy w okularach.

Podstawa prawna dofinansowania okularów przez pracodawcę to artykuł 237 Kodeksu Pracy, który mówi: "Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami".

Z kolei rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku określa wprost obowiązki pracodawcy w tym względzie: "Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego".

Dofinansowanie do okularów z NFZ lub MOPS dotyczy nie tylko osoby pracującej przy monitorze komputera, umożliwia więc skorzystanie z tej formy wsparcia przez większą liczbę osób. Kwota refundacji wypłacana przez wymienione instytucje jest jednak zwykle znacznie niższa od dofinansowania przez pracodawcę. Poza tym okulary w ramach refundacji przez MOPS i NFZ można otrzymać tylko w punktach współpracującymi z tymi instytucjami.

Dofinansowanie zakupu okularów dla nauczycieli

W związku ze zdalnym nauczaniem monitor komputera stał się dla nauczycieli podstawowym narzędziem wielogodzinnej pracy. Zgodnie z cytowanymi powyżej aktami prawnymi, nauczyciel, który użytkuje w ramach swoich obowiązków monitor komputera przez cztery godziny na dobę i więcej, i ma lekarskie zalecenie stosowania szkieł korekcyjnych, powinien liczyć na sfinansowanie ich kosztów ze środków finansowych szkoły.

Nauczyciele pracujący stacjonarnie, w sytuacji, kiedy nie ma potrzeby korzystania przez pół dnia z komputera, nie są do refundacji upoważnieni. Podobnie na własną rękę muszą kupować okulary nauczyciele pracujący stacjonarnie w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie do okularów nie może pochodzić ze środków funduszu świadczeń socjalnych. Działalność socjalna obejmuje różne formy wypoczynku, działań kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, opieki nad dziećmi. Udzielenie pomocy zdrowotnej na pokrycie zakupu okularów nie mieści się w warunkach określonych dla ZFŚS.

Zwrot kosztów za okulary korekcyjne

Refundacja wydatków na okulary pracownika

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną. Poza badaniami lekarskimi wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracownikowi przysługuje również prawo do okularów korygujących wzrok. Wiąże się to po pierwsze ze wskazaniem lekarza medycyny pracy, a po drugie z charakterem pracy, która wymaga kontaktu z monitorem komputera przez co najmniej pół dnia pracy.

Spełniając wymienione warunki, pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dofinansowanie do okularów. Kwota dofinansowania nie jest ujęta w przepisach prawa pracy i o jej wysokości decyduje pracodawca. Zwykle pełna refundacja następuje tylko w przypadku standardowych szkieł korekcyjnych bez dodatkowych powłok chroniących przed zarysowaniem albo antyrefleksyjnych.

Mężczyzna w okularach siedzi przed laptopem, jak starać się o dofinansowanie do okularów używanych w pracy
Jak uzyskać dofinansowanie do okularów krok po kroku, czyli czy pracodawca powinien dopłacać za okulary

Kwota refundacji zależy od wewnętrznej polityki firmy i nie jest zewnętrznie regulowana. Dofinansowanie okularów o wyższym standardzie niż podstawowy może wynikać tylko z dobrej woli pracodawcy. Pośrednim rozwiązaniem jest zakup przez pracownika droższych okularów, przy czym kwotę wykraczającą poza przyjęte standardy ponosi pracownik z własnej kieszeni. Przepisy nie mówią też nic o soczewkach kontaktowych. Wobec tego dofinansowanie zakupu szkieł kontaktowych również jest wyrazem dobrej woli pracodawcy. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Cena okularów a ich refundacja przez pracodawcę

Zgodnie z przepisami dofinansowanie okularów przez pracodawcę nie jest uzależnione ani od stażu pracy pracownika, ani od rodzaju umowy o pracę. Takie same przywileje pod tym względem przysługują zatrudnionym na umowę zlecenie, jak i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek w zakładzie pracy oraz w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Otrzymane przez pracownika okulary albo zwrot poniesionych kosztów w gotówce są zwolnione z podatku dochodowego. Refundacja może być wypłacona oddzielnie albo razem z miesięcznym wynagrodzeniem.

Cena okularów zależy od wielu czynników: rodzaju soczewek, które mogą być szklane lub plastikowe, rodzaju oprawek oraz montażu. Soczewki plastikowe są lekkie i wygodne, a szklane z kolei – zapewniają lepszą widoczność i są bardziej odporne na zarysowania. Na końcową cenę okularów duży wpływ ma wybór oprawek oraz dodatkowych funkcji, na przykład z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Do uzyskania zwrotu kosztów – całkowitych lub częściowych – za zakup okularów korekcyjnych, konieczne będzie przedstawienie pracodawcy dowodu zakupu z danymi osobowymi. W większości przypadku będzie to faktura wystawiona przez zakład optyczny na firmę zatrudniającą pracownika. Drugi dokument, który na pewno będzie wymagany przez firmę, to zaświadczenie wydane przez lekarza podczas kontrolnych badań okresowych pracownika.

Dofinansowanie do okularów z NFZ

Zakup okularów może być dofinansowany przez NFZ po dopełnieniu pewnych formalności. Przede wszystkim trzeba uzyskać zlecenie lekarza okulisty na korzystanie ze szkieł korekcyjnych i złożyć wniosek w oddziale NFZ. Jeśli wniosek nie ma błędów formalnych, zlecenie zostanie zarejestrowane i refundacja zrealizowana w punkcie, który podpisał umowę z Funduszem. Możliwa jest też dopłata na okulary dla dziecka do 18 roku życia. Jak często można składać wniosek? Okulary dla dziecka mogą być refundowane co pół roku, przy czym zwrot kosztów wynosi kilkadziesiąt złotych na jedno szkło. 

Refundacja dotyczy tylko szkieł. Zwrot kosztów oprawek albo dodatkowych ulepszeń soczewek korekcyjnych jak na przykład powłoka antyrefleksyjna nie jest możliwy. W przypadku przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dopłaty z PFRON. Pracownik musi być zarejestrowany w ewidencji PFRON.

Zainteresowanych zachęcamy do sięgnięcia również po takie tematy jak „pogryzienie przez psa”, „zasiłek pogrzebowy” albo „mycie suchym lodem”.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny