Mieszkanie dla Młodych - jak uzyskać dopłatę do wymarzonego lokalu?

Co to jest MDM

MDM jest programem rządowym, wspierającym młodych ludzi, chcących nabyć swoje pierwsze w życiu własne mieszkanie lub też dom. Jego zasady uregulowane zostały ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Reguły dotyczą sposobu zwrotu części wydatków poniesionych przy zakupie nieruchomości. Z początku MDM dotyczył wyłącznie rynku pierwotnego. Nowelizacja nieco zmieniła tę sytuację. Obecnie, w ramach programu, nabywać można dowolną nieruchomość mieszkalną, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub też wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej (wnoszony celem uzyskania prawa własności mieszkania). Pojęcie mieszkania definiuje się zarówno jako lokal mieszkalny, jak i dom jednorodzinny. Z pomocy (w postaci zwrotu podatku VAT na materiały budowlane) mogą także skorzystać osoby zamierzające wybudować swój pierwszy dom jednorodzinny, pod warunkiem, że pozwolenie na budowę uzyskały one po 1 stycznia 2014 r.

Pula środków przyznana na rok 2016 wyczerpała się w połowie marca, jednak nie oznacza to wcale, że program MDM przestał działać. Beneficjenci mogą w dalszym ciągu korzystać z ponad 600 mln PLN, czyli kwoty, jaka została przeznaczona na lata 2017-2018. Trzeba tylko przesunąć finalizację transakcji do początku przyszłego roku.

Warunki przystąpienia do programu

Warto zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot części zapłaconej kwoty, jeśli całość płacona jest ze środków własnych. Ze wsparcia mogą skorzystać małżeństwa oraz single do 35 roku życia (w przypadku małżonków, pod uwagę bierze się wiek młodszego z nich, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym kończy on 35 lat). Ponadto ważne jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabywanego mieszkania, wnioskodawca nie był właścicielem ani współwłaścicielem innej nieruchomości, zaś nabywany lokal służył wyłącznie zaspokajaniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się jednak możliwość posiadania przez współmałżonków połowy udziału w dwóch różnych nieruchomościach. W przypadku, gdy wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może on skorzystać z MDM jedynie w przypadku, gdy zrzeknie się tego prawa w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności. Podobnie najemca mieszkania, aby skorzystać z programu, musi w terminie półrocznym rozwiązać umowę najmu.

Nowelizacja dopuszcza odstąpienie od tej reguły, pod warunkiem, że beneficjent MDM wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych czy też przysposobionych (małoletnich lub otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, lub rentę socjalną albo też dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

Przedmiot umowy w ramach MDM

Jak już zostało wspomniane, nowelizacja ustawy umożliwia nabycie w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Dofinansowanie wkładu własnego po zaciągnięciu kredytu umożliwia zatem zakup mieszkania czy też prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu, jednak nie tylko. Uwzględnia bowiem także wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, celem uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie umowy o budowę lokalu, zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową. Ustawa o MDM reguluje jednak limit powierzchni użytkowej dla nieruchomości. Jest to: 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. W przypadku posiadania przynajmniej trojga dzieci, limit ten wzrasta odpowiednio do 85 m2 i 110 m2. Powierzchnia użytkowa przyjmowana jest na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności, umowy deweloperskiej lub też umowy przedwstępnej. W ustawie ujęto także maksymalną cenę zakupu mieszkania. Nie może ona przekroczyć kwoty 1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2) w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, bądź też 0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2) w przypadku mieszkania kupowanego na runku wtórnym. Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej wyznacza gmina, na której położona jest nabywana nieruchomość. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mieszkaniedlamlodych.com.

Dofinansowanie

Pomoc udzielana jest beneficjentom, którzy zaciągnęli kredyt BGK w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości, a otrzymane środki przeznaczyli wyłącznie na zakup nieruchomości znajdującej się na terenie Polski. Na zakup garażu, miejsca postojowego, remont czy też wykończenie mieszkania należy zaciągnąć odrębny kredyt, poza programem MDM. Wysokość dofinansowania wylicza się następująco:

1) 10% w przypadku osób bezdzietnych;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty będącej iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz powierzchni użytkowej mieszkania (dla mieszkań o pow. użytkowej większej niż 50 m2. W przypadku mieszkań mniejszych przyjmuje się 50 m2). Wielkość powierzchni wyliczanej do dofinansowania własnego zwiększana jest do 65 m2 w przypadku rodzin wielodzietnych.


Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 73,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny