Mój prąd - dotacje

Jakie są założenia programu?

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej, która będzie pochodziła z instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii, na terenie Polski ma powstać około 200 tys. takich inwestycji, które będą w stanie wygenerować około 1000 MW energii. W konsekwencji tego emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o mniej więcej 600- 800 tys. ton. Ponadto program ma przyczynić się do redukcji, przedostających się do atmosfery, pyłów i zanieczyszczeń wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. - Program Mój Prąd jest jednym z narzędzi służących poprawie jakości powietrza w Polsce – powiedział 21 sierpnia br. minister środowiska Henryk Kowalczyk. - Jego realizacja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się nie tylko na korzyści dla środowiska, ale też na domowy budżet – dodał szef resortu środowiska. Założenia programu wpisują się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której przepisy obligują państwa członkowskie do roku 2019 opracowanie krajowych programów redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Kto może otrzymać dotację z programu Mój Prąd?

Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych, którzy dotychczas nie uzyskali wsparcia ze środków publicznych na tego rodzaju inwestycję. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie przez beneficjenta umowy kompleksowej na wprowadzenie do sieci energii, wytworzonej w mikroinstalacji. Od dnia 11 października br. obowiązuje zmiana przepisów, która umożliwia właścicielom, którzy posiadają stosowne uprawnienia, dokonanie samodzielnej instalacji paneli słonecznych.

Ile wynosi wsparcie?

Alokacja środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mld zł. Maksymalna kwota wsparcia na 1 beneficjenta wynosi 50% kosztów inwestycji, przy czym nie może być ona większa niż 5 tys. zł. Najczęściej wydatki poniesione na kupno oraz montaż instalacji fotowoltaicznej przekraczają kwotę 10 tys. zł, wobec czego większość beneficjentów wykorzystuje górny limit dotacji. Dopuszczalny jest zakup urządzeń wyprodukowanych co najwyżej rok przed ich instalacją.

Jaki jest okres kwalifikowania wydatków?

Program uwzględnia koszty związane z założeniem instalacji fotowoltaicznych poniesione od dnia 23 lipca 2019 r. Istotne znaczenie ma tutaj termin wymiany licznika energetycznego. Jego przyłączenie powinno nastąpić po dacie ogłoszenia programu, jednak nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Jak złożyć wniosek o dopłatę?

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Regulamin programu przewiduje przekazanie wniosku w formie papierowej osobiście do siedziby Funduszu, bądź też przesłanie go pocztą albo kurierem. Od dnia 21 października br. istnieje również możliwość dostarczenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu GOV.pl. Aby dokonać tego w ten sposób, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty: fakturę za zakup i ewentualny montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty tejże faktury, dokument poświadczający instalację licznika oraz dane identyfikacyjne umowy kompleksowej. Pierwsza edycja programu potrwa do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Ogłoszenie drugiego naboru planowane jest w styczniu 2020 roku.

Dotychczasowy stan wykonania programu Mój Prąd

Według danych na dzień 18 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił dotacje 2320 wnioskodawcom w łącznej kwocie ponad 11,3 mln zł. Całkowita moc wszystkich nowych instalacji fotowoltaicznych wynosi 13 076,70 kW, a pozyskana dzięki nim energia to 13 076,70 MWh/rok. Wynik ten przekłada się na roczną redukcję emisji CO2 w wysokości 10 461,3 ton.

Artykuł przygotowała firma Columbus Energy.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 86,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny