Net metering - co to jest?

Żeby zrozumieć, na czym dokładnie polega opomiarowanie netto, wcześniej warto zapoznać się z pojęciem prosumenta. Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest jednym ze sposobów, dzięki któremu pozyskiwana jest energia elektryczna. Z racji tego, że zostaje ona wyprodukowana, właściciel takiej instalacji określany jest jako producent. Natomiast korzystanie z wytworzonej energii powoduje, że inwestor staje się jednocześnie konsumentem. Dlatego ostatecznie farma fotowoltaiczna lub pojedyncze panele są zarządzane przez prosumentów.

Jeżeli farma fotowoltaiczna nie jest wyposażona w specjalne akumulatory przeznaczone do magazynowania energii elektrycznej, to cały nadmiar musi być oddawany do sieci. Sieć energetyczna jest zobowiązana do magazynowania energii przez 365 dni. Jeżeli inwestor będzie chciał odzyskać prąd, to może skorzystać z opustu. Usługa ta polega przede wszystkim na odkupieniu energii elektrycznej w dużo niższej cenie. A dokładnie rozliczenie polega na odzyskaniu mniejszej ilości energii, niż została

Opomiarowanie netto - przepisy prawne

Jeżeli interesuje nas to, w jaki sposób przepisy prawne regulują net marketing, to koniecznie należy odnieść się do Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Ustawa o OZE). Przepisy zawarte w tej ustawie informują między innymi o tym, kim jest prosument, a także na jakiej zasadzie odbywa się rozliczenie za magazynowany prąd. Warto mieć na uwadze nowelizację z dnia 14 sierpnia 2019, która informuje, że usługa, jaką jest net metering może dotyczyć również przedsiębiorców. Zatem farma fotowoltaiczna prowadzona przez firmę może być rozliczana na takich samych zasadach, co prywatna mikroinstalacja fotowoltaiczna - na takich samych zasadach polega odkupienie energii elektrycznej.

Ustawa o OZE informuje o tym, kim jest prosument:

Art. 2 pkt 27a) prosument energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie rt. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294);

(...)

Art. 4, 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo -rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

Odnawialne źródła energii


2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu energii wprowadzonej i pobranej z seici dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2 a.

(...)

5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.” Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o fotowoltaice.

Na czym polega korzystanie z opustów a wpływ na rachunki

Jak widzimy w powyższej ustawie, opomiarowanie netto jest uzależnione od tego, jaką całkowitą moc posiada mikroinstalacja fotowoltaiczna. Energia wyprodukowana w instalacji o całkowitej mocy do 10 kW, pozwala na odzyskanie 80% całej energii. Natomiast rozliczenie prądu, gdy farma fotowoltaiczna posiada moc powyżej 10 kW, wtedy rachunki za prąd są pomniejszane aż o 70%. Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać o tym, że rozliczenie musi nastąpić nie później niż w ciągu 365 dni od momentu przekazania energii.

Warto mieć na uwadze, jak konkretnie prezentuje się opomiarowanie netto. W tym przypadku potrzebna jest cena prądu. Dzięki temu będzie łatwiej zobaczyć, czy na pewno rachunki za prąd będą dużo niższe, czy jednak cała usługa, którą jest net metering nie będzie się opłacać. Rozliczenie za magazynowany prąd z siecią energetyczną polega na odkupieniu energii elektrycznej za dużo korzystniejszą cenę. Średnia cena 1kWh wynosi ok. 0,60 zł. Dlatego farma fotowoltaiczna, która produkuje powyżej 10 kW, zapłaci 30% wspomnianej ceny, czyli 0,18 zł/kWh.

Natomiast obniżka za rachunki w przypadku prywatnego inwestora polega na zapłaceniu za prąd aż o 80% taniej. Jest to zatem usługa, która pozwala na skorzystaniu zmagazynowanego prądu, bez konieczności inwestowania w bardzo drogi akumulator. Jak widać opomiarowanie netto polega przede wszystkim na odkupieniu wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Zatem cena za rachunki na pewno będzie dużo niższa. Jeżeli wyprodukowana energia elektryczna w zupełności wystarczy na potrzeby naszego gospodarstwa domowego, to usługa net meteringu nie będzie dla nas w żaden sposób konieczna.Mikroinstalacja fotowoltaiczna - cena

Wiedząc już na czym dokładnie polega odkupienie energii elektrycznej, która została przez Ciebie wyprodukowana, na pewno warto jeszcze zainteresować się cenami potrzebnych elementów do założenia i funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest to niezwykle przydatne zestawienie, ponieważ dzięki niemu dowiemy się, ile musimy zainwestować w produkcję prądu, a także po jakim czasie nam się taka inwestycja zwróci.

Rodzaje i ceny liczników

Nazwa produktu

Cena

Licznik dwukierunkowy 3-fazowy

160,00 zł

Licznik dwukierunkowy trójfazowy 4P MID

149,00 zł

Licznik dwukierunkowy trójfazowy SDM72

185,00 zł

Licznik dwukierunkowy 3-fazowy 100A pomiar dwukierunkowy MID

419,43 zł

Licznik dwukierunkowy 3-fazowy Supla MEW-01

413,00 zł

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny