Trzy części projektu budowlanego

Jak już wspomnieliśmy, nowela prawa budowlanego podzieliła projekt budowlany na trzy stałe części.  Jest to:

  • Projekt usytuowania działki lub terenu pokazujący usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny i informacje o obszarze oddziaływania (PZT).
  • Projekt architektoniczno budowlany ukazujący układ przestrzenny, projektowane rozwiązania technologiczne oraz materiałowe (PAB).
  • Projekt techniczny (PT)

To właśnie ostatnia, trzecia część projektu budowlanego wzbudziła największe niezadowolenie wśród prywatnych inwestorów i analityków. Nowe zapisy ustawowe traktują, że do zawiadomienia o planowanym terminie robót budowlanych należy dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego. Jest to dokument, który nie ma wpływu na proces uzyskania pozwolenia budowlanego, jednak trzeba będzie go posiadać przed rozpoczęciem inwestycji.

Konieczność opracowania projektu technicznego przed rozpoczęciem inwestycji może okazać się utrudnieniem dla mniejszych inwestorów. Dokument będzie zawierał opis konstrukcji wraz z wynikami obliczeń, charakterystykę energetyczną, a w zależności od potrzeb także wyniki badań geologiczno inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia budynku. Ustawodawca wyszczególnił też możliwość uiszczenia innych opracowań, które będą potrzebne w zależności od potrzeb. Specjaliści z dziedziny prawa wskazują, iż sformułowane w noweli „w zależności od potrzeb” jest określeniem mocno nieprecyzyjnym, mogącym doprowadzić do pojawienia się wielu rozbieżności interpretacyjnych.

Dodajmy także, że pierwotny projekt nowelizacji prawa budowlanego zakładał, że projekt techniczny (PT) będzie składany przez inwestora w chwili odbioru nieruchomości do użytkowania. Do tej pory uzyskanie pozwolenia budowlanego wiązało się jedynie z koniecznością przedłożenia projektu architektoniczno budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu, na którym wzniesiona zostanie inwestycja. Konieczność przedłożenia oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego pociąga za sobą bardziej skomplikowaną procedurę formalną, którą trzeba dopełnić przed rozpoczęciem budowy.

Projekt techniczny, a gotowe projekty budowlane

Wątpliwość wśród inwestorów budzi także to, czy gotowe projekty budowlane będą spełniały wymagania nowych zapisów ustawowych. Zakupione przed nowelizacją dokumenty nie zawierają przecież projektu technicznego.

Analitycy uspokajają, że gotowe projekty budowlane będą w dużej mierze spełniały nowe wymagania projektu budowlanego. Nową częścią gotowej dokumentacji może być szkic projektu technicznego. Warto przy tym zauważyć, że sam projekt techniczny musi zawierać dokumentację geologiczno inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. Z praktycznego punktu widzenia nie ma możliwości, żeby taka dokumentacja znajdowała się w gotowych projektach budowlanych. Inwestorzy, którzy zakupili już gotowe projekty, prawdopodobnie będą musieli dopilnować owych formalności samodzielnie.Co dokładnie będzie zawierał projekt techniczny?

W projekcie technicznym odnajdziemy część rysunkową oraz część opisową. W części rysunkowej znajdą się rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu z informacją o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Część opisowa będzie składała się z kilku elementów, a w tym z:

  • Dokładnego opisu układu obiektu budowlanego,
  • Rozwiązań konstrukcyjno materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych,
  • Rozwiązań budowlanych i techniczno instalacyjnych,
  • Niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • Warunków ochrony i charakterystyki energetycznej budynku.

Niezbędne będzie także przedstawienie podziału budynku na strefy pożarowe wraz z oznaczeniem klas odporności ogniowej dla elementów budowlanych, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe. Wymagane okażą się też oznaczenia układu komunikacji wewnętrznej terenu, sieci oraz instalacji uzbrojenia terenu, rozwiązań konstrukcyjno materiałowych przegród zewnętrznych, a także zasadniczych elementów wyposażenia technicznego. Analitycy wskazują na fakt, że tak duży stopień dokładności projektu technicznego upodabnia go do projektu architektoniczno budowlanego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny