Odnawialne źródła energii - eko energia w nowoczesnym domu

Współcześnie na całym świecie, jak również w Polsce odnawialne źródła energii są wykorzystywane na polu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zielona energia to ekologia i ekonomia w jednym. Konwencjonalne źródła energii będą stopniowo odchodzić do lamusa jako kosztowne, niekorzystne dla środowiska naturalnego i niezgodne z obecnymi trendami. To odchodzenie w niebyt konwencjonalnych źródeł energii jest procesem ewolucyjnym, choć w każdej chwili można spodziewać się rewolucji jako przejawu troski o naszą planetę. Energia odnawialna to również czysty pragmatyzm, gdyż w dłuższej perspektywie czasu pozwoli zaoszczędzić nasze pieniądze.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii , których wykorzystanie zatacza coraz szersze kręgi, doczekało się swoich licznych regulacji prawnych. Niestety, pewien bałagan w nomenklaturze spowodowany licznymi acz uchylonymi już aktami prawnymi powoduje, że wciąż istniej co najmniej kilka definicji.

Najważniejszymi, obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi odnawialnych źródeł energii są Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Obie ustawy są wynikiem implementacji dyrektyw unijnych na grunt polskiego ustawodawstwa.

Odnawialne źródła energii zostały zdefiniowane w ustawie o odnawialnych źródłach energii w art.2. Według tej regulacji, energia odnawialna obejmuje źródła niekopalne. Są to w szczególności energia wiatrowa, energia słoneczna, energia geotermalna oraz aerotermalna i hydrotermalna, hydroenergia oraz biomasa. Jako alternatywne źródła energii o charakterze odnawialnym ustawa wymienia ponadto energię fal, prądów i pływów wodnych, energię z biogazu rolniczego oraz biopłynów. Na podstawie delegacji zawartych w ustawach powstało wiele aktów wykonawczych w drodze rozporządzeń. Między innymi jedno z rozporządzeń określa sposób obliczania pomocy publicznej dla wytwórców energii odnawialnej.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii zostały zdefiniowane również poszczególne rodzaje energii odnawialnej. Biomasa według definicji ustawowej to w szczególności substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego które ulegają biodegradacji. Biomasa to również produkty i odpady produkcji leśnej i rolniczej. Biogaz jest otrzymywany z biomasy.

Energia geotermalna to energia odnawialna, która ma charakter nieantropogeniczny (powstaje bez ingerencji człowieka). Jest to energia odnawialna w postaci ciepła skumulowanego pod powierzchnią ziemi.

W odróżnieniu od energii geotermalnej, energia hydrotermalna skumulowana jest w wodach powierzchniowych, a energia areotermalna jest magazynowana w postaci ciepła w powietrzu, na pewnym określonym obszarze. Energia hydrotermalna to nie to samo co hydroenergia. Hydroenergia to energia spadku wód powierzchniowych.

Energia słoneczna nie ma swojej definicji ustawowej, jednak posiada definicje z innych wiarygodnych źródeł. Energia promieniowania słonecznego (energia słoneczna) przetwarza na ciepło czy na energię elektryczną poprzez używanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicznych (paneli fotowoltanicznych), lub elektrowni słonecznych.

Natomiast energia wiatrowa wykorzystywana jest do generowania energii elektrycznej (przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych). Więcej o energii wiatrowej dowiesz się tu.

Odnawialne źródła energii według prawa unijnego powinny być traktowane jako priorytetowe w planowaniu gospodarki energetycznej kraju. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, między innymi 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 zalecają promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Energia odnawialna w twoim domu

Czym więc są alternatywne źródła energii? Energia odnawialna pochodzi z natury, z procesów organicznych i przyrodniczych. Konwencjonalne źródła energii są nieodnawialne i wyczerpują się. Zasoby OZE uzupełniają się i odnawiają, za sprawą procesów zachodzących w przyrodzie. Zasoby OZE nazywane są więc niewyczerpalnymi. Zielona energia pomaga zachować równowagę ekologiczną na ziemi  i ograniczyć szkodliwą emisję gazów cieplarnianych. Nie można wyobrazić sobie domów energooszczędnych czy pasywnych, które nie korzystałyby z zasobów OZE w celu wytworzenia ciepła oraz energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii mogą zagościć w prawie każdym domu jednorodzinnym, jednak najlepiej decyzję podjąć już na etapie projektu, przed budową. Alternatywne źródła energii mogą wydatnie pomóc w oszczędnej gospodarce energią konwencjonalną, a co za tym idzie minimalizacją kosztów eksploatacyjnych budynku. Ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiedniego rozwiązania powinny być czynniki klimatyczne panujące na danym obszarze. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może odbywać się poprzez wykorzystywanie elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni, elektrowni na biomasę, urządzeń wykorzystujących energię geotermalną lub słoneczną czy biopaliw. Energia pochodząca z fal i pływów morskich nie jest w Polsce eksploatowana.

Energia wiatrowa może być wykorzystywana tam gdzie wiatry wieją przez większą część roku (takich terenów jest w Polsce dużo). Można zatem zdecydować się na postawienie przydomowej elektrowni wiatrowej, która zapewni nam dostęp do taniej energii elektrycznej. Więcej o przydomowych elektrowniach wiatrowych dowiesz się z tego artykułu.

Energia słoneczna może zostać wykorzystana poprzez użycie kolektorów słonecznych, które będą służyły do podgrzewania wody. W systemie grzewczym polecane są kotły na biomasę lub pompa ciepła. Możliwe są również dużo droższe w realizacji hybrydy - łączące różne odnawialne źródła energii poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów i technologii.

Energia odnawialna, jeśli ma być wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb domu, wymaga dobrego sprzętu. Kolektory słoneczne zakupimy co prawda już za kilkaset złotych - jednak podgrzeją one wodę tylko o 2, 3 stopnie C. Więcej o samych kolektorach dowiesz się z tych materiałów. Dużo lepszym rozwiązaniem wydaje się zakup zestawu wiatrowo - solarnego, którego baza to energia wiatrowa i energia słoneczna. Zapewni ciepłą wodę oraz elektryczność. Składa się z elektrowni wiatrowej (turbinowej) oraz z paneli fotowoltanicznych. Koszt to 52 000 złotych. Producent deklaruje oszczędność roczną na poziomie 11 000 - tak więc inwestycja powinna się szybko zwrócić. Może stanowić również źródło dodatkowego dochodu.

Warto jednak zauważyć, że według postanowień ustawy wykonywanie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i sprzedażą energii odnawialnej wymaga koncesji. Koncesja nie jest wymagana w przypadku wytwarzania energii elektrycznej w małej lub mikroinstalacji, czy też z biogazu rolniczego.

Dużo tańsze od zestawów wiatrowo - solarnych są kupowane osobno panele fotowoltaniczne lub ogniwa słoneczne polikrystaliczne. Można łączyć je w systemy w zależności od zapotrzebowania na energię. Koszt wynosi minimum 1500 złoty brutto za jeden element.

Energia geotermalna również stwarza możliwości dla gospodarstw domowych. Technologia geotermalnych pomp ciepła pozwala na ogrzewanie domu z wykorzystaniem energii cieplnej pochodzącej ze środowiska naturalnego.

Najnowocześniejsze są pompy ciepła z kolektorami pionowymi. Charakteryzują się większą wydajnością i prostotą wykonania. Teren może być normalnie użytkowany.  Koszt wraz ze wszystkimi podzespołami potrzebnymi przy montażu, wyniesie około 30 000 złotych. Jest to koszt dla domu o powierzchni 200 m2. Więcej o pompach ciepła dowiesz się z tego materiału.

Przedstawione powyżej pomysły to tyko propozycje którymi można się kierować rozważając wykorzystanie energii alternatywnej. Zielona energia jest popularna nie ze względu na modę, tylko realne potrzeby przed jakimi stoi współczesny świat. Konwencjonalne źródła energii będą stopniowo wypierane i zastępowane poprzez jej powszechne stosowanie.

Energia wiatrowa, energia słoneczna i wykorzystanie biomasy są coraz częściej stosowane, rośnie też świadomość odnośnie korzyści płynących z posiadania urządzeń umożliwiających pobór zielonej energii. Alternatywne źródła energii  coraz wyraźniej zaznaczają swój udział w rynku. Dzieje się tak nie tylko na zachodzie Europy, ale także w Polsce.

Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce

Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce stale rośnie. Sprzyjają temu rządowe projekty i wsparcie dla inicjatyw z tego zakresu, zarówno instytucji rządowych jak i organizacji typu non-profit. W 2010 roku został przyjęty przez Radę Ministrów "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Plan postawił sobie za cel główny rozwój wykorzystania zielonej energii w Polsce, co umożliwi zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na energię. W Krajowym Planie jest zawarta prognoza, która zakłada osiągnięcie 15,5% udziału energii ze źródeł alternatywnych przez Polskę do 2020 roku.

Ciekawym, z punktu widzenia wykorzystania energii odnawialnej w Polsce jest opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego. Publikacja " Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r." zawiera dość aktualne informacje i opracowania statystyczne. Publikacja informuje jakie jest wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce. Dane zebrane w Polsce zostały przedstawione na tle wyników z Unii Europejskiej. Opracowanie dotyczy w największym zakresie pozyskiwania i zużycia takich odnawialnych źródeł jak: energia geotermalna, energia wody, energia słoneczna, energia wiatru, biogaz, odpadów komunalnych i pomp ciepła.

Jak wynika z danych przedstawionych w opracowaniu, odnawialne źródła energii coraz silniej zaznaczają swój udział. W 2005 roku energia odnawialna miała tylko 5,8 % udziału w rynku, podczas gdy w 2013 było to już blisko 12 %. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii wzrost wykorzystania pozwolił uplasować się Polsce w środku stawki krajów europejskich.

W 2014 roku w naszym kraju najpopularniejsza była energia z biopaliw stałych (76,62%) , energia wiatrowa plasowała się na drugim miejscu, trzecie miejsce przypadło energii wodnej. Energia odnawialna innego typu czyli energia słoneczna, energia geotermalna czy pompy ciepła miały u nas znaczenie marginalne. Jednak energia słoneczna zyskała sympatyków wśród użytkowników indywidualnych. W 2014 roku na gospodarstwa domowe przypadło aż 72% zużycia krajowego. Pozostałe 28 % zostało wykorzystane przez sektor usług i handlu.

W okresie od 2010 do 2014 roku, według analiz przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych. Wzrost w porównaniu z początkiem okresu był prawie pięciokrotny. Odbiorcami energii i ciepła wytworzonego dzięki odnawialnym źródłom jest przemysł, usługi i klienci indywidualni. Coraz częściej z tych źródeł korzystają hotele oraz zakłady produkcyjne. Publikacja napawa umiarkowanym optymizmem. Z pewnością kolejny raport pokaże dalszą tendencję wzrostową w kontekście wykorzystania zielonych technologii odnawialnych.

Odnawialne źródła energii - wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

Projekty domów energooszczędnych i pasywnych przewidują montaż urządzeń, które korzystają z odnawialnych źródeł energii. Energia geotermalna, energia słoneczna i energia wiatrowa pozwalają na pozyskiwanie tak zwanej zielonej energii. Jest to energia, której wykorzystanie nie ogranicza zasobów naturalnych ziemi, ani nie zatruwa środowiska naturalnego.

W budownictwie domów jednorodzinnych najczęściej wykorzystywana jest energia słoneczna oraz energia wiatrowa. Nowoczesne kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i farmy wiatrowe stanowią wygodną alternatywę dla tradycyjnych dostawców energii. Przydomowa elektrownia wiatrowa i panele fotowoltaiczne mogą zaspokoić całościowe zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku. Nadwyżka energii może zostać odsprzedana do elektrowni publicznej. Zatem energia słoneczna i energia wiatrowa funkcjonują z pożytkiem dla środowiska, ale także dla domowego budżetu. Energia geotermalna przynosi podobne korzyści. Domy pasywne i energooszczędne coraz częściej zostają wyposażone w ekologiczne pompy ciepła, które sprawiają, że energia geotermalna może być dostępna dla każdego inwestora.

W Polsce obowiązuje ustawa oze, która reguluje kwestię wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa OZE zawiera także warunki wdrażania proekologicznych urządzeń, wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. elektrownia wiatrowa, biomasa, pompy ciepła, panele słoneczne). Obecnie trwają prace nad nowelizacją tego aktu prawnego. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa OZE.

Energetyka korzystająca ze źródeł odnawialnych może być dofinansowana ze Skarbu Państwa lub funduszy europejskich. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto zapoznać się z możliwością wsparcia finansowego.

Jeśli interesuje Cię ekologiczna energetyka i odnawialne źródła energii, zapraszamy do tego działu. Znajdziesz w nim informacje i wskazówki, które warto wiedzieć przed budową każdego domu. Energia słoneczna, energia wiatrowa, biomasa energia geotermalna nie będą miały przed Tobą tajemnic. Na dole strony znajdziesz także listę powiązanych tematów.