Ogniomur, czyli ściana oddzielenia pożarowego

Przepisy i zasady budowy ściany ogniowej

Według aktualnego stanu prawnego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 roku. Z paragrafu nr 235 wynika, że ściana oddzielenia przeciwpożarowego zwana ogniomurem powinna odpowiadać następującym warunkom:

  • Ogniomur powinien być zbudowany na własnym fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji nośnej. Klasa odporności ogniowej tego stropu musi być co najmniej równa odporności ogniowej ściany ogniowej.
  • Ściana ogniowa powinna być wysunięta poza powierzchnię ściany zewnętrznej budynku co najmniej 30 cm. Może być zamiast tego na całej wysokości tej ściany pionowy pas niepalnego materiału o szerokości co najmniej 2 metrów w klasie odporności ogniowej EI60.
  • Jeśli pokrycie dachu może rozprzestrzeniać ogień, ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wyprowadzona ponad pokrycie dachowe co najmniej na wysokość 30 cm. Ewentualnie może być zastosowany wzdłuż ściany materiał niepalny o szerokości co najmniej metra bezpośrednio pod pokryciem.
  • Jeśli dach budynku posiada świetliki i klapy dymowe, ogniomur oddalony od nich o mniej niż 5 metrów powinien być wyprowadzony co najmniej 30 cm powyżej górnej krawędzi otworów nad dach. Ten warunek nie dotyczy świetlików nieotwieranych o odporności ogniowej co najmniej E30.

Warunki budowy ścian ogniowych

Prawie wszystkie budynki większe niż jednorodzinne muszą być podzielone na strefy pożarowe, a każda z tych stref musi posiadać zabezpieczenie w postaci ściany ogniowej nazywanej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Ogniomury ograniczają przenoszenie się ognia zarówno w blokach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz magazynowych i produkcyjnych.

Zapobieganie skutkom pożaru w domu jednorodzinnym poprzez stosowanie ściany ogniowej jest obowiązkowe w trzech przypadkach:

  • W zabudowie szeregowej, w budynkach typu „bliźniak”, gdzie ogniomurem zamykającym przenoszenie się ognia będzie ściana między dwoma domami.
  • Rozporządzenie określa usytuowanie budynku na działce pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zachowane muszą być odpowiednie odległości, a mianowicie 4 metry od granicy działki do ściany domu z oknami i 3 metry dla ściany bez okien. Jeśli jednak budynek uzyskał pozwolenie na lokalizację w granicy działki, od tej strony musi być wybudowana ściana ogniowa o odpowiednich parametrach. Zarówno budynki wolnostojące jak i w zabudowie szeregowej na granicy działki muszą posiadać ogniomur.
  • Ogrzewanie domu olejem opałowym albo gazem przechowywanym w zbiorniku naziemnym na działce wymaga budowy ściany ogniowej o odporności EI 120. Zamiast budować ogniomur można odsunąć zbiornik z gazem o co najmniej 3 m od domu, a zbiornik z olejem o co najmniej 10 m. Te odległości dotyczą zarówno własnego domu, jak i budynku sąsiada. Może się więc zdarzyć, że konieczna będzie budowa ściany oddzielenia przeciwpożarowego również od strony granicy działki. Planując zakup działki i budowę domu, dobrze jest zawczasu wziąć pod uwagę również uwarunkowania przeciwpożarowe. A może zainteresuje cię także ten artykuł z przeglądem płyt ogniochronnych?

Parametry odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego

Ogniomur stanowi ważny element bezpieczeństwa pożarowego w budynku, przede wszystkim w celu zablokowania na pewien czas możliwości rozprzestrzeniania się ognia. W ten sposób sąsiednia przestrzeń jest bezpieczna w czasie, który pozwoli podjąć działania przez straż pożarną i ewakuować ludzi. Materiały na tego rodzaju ściany powinny spełniać trzy kryteria:

  • Szczelność ogniowa (E) – jest to czas w minutach, przez który materiał zachowuje swoje właściwości rozdzielające. W tym czasie nie zachodzi możliwość powstawania pęknięć i szczelin, zapalania się łatwopalnego materiału po drugiej stronie ściany ani utrzymywanie się płomienia.
  • Izolacyjność ogniowa (I) – jest to czas w minutach, kiedy materiał ściany nie powoduje wzrostu temperatury na powierzchni nienagrzewanej średnio o 140°K albo w dowolnym miejscu więcej niż o 180°K.
  • Nośność ogniowa (R) – jest to czas w minutach podczas którego nie zostały przekroczone określone wartość ugięcia albo graniczna prędkość uginania w przypadku elementów zginanych ewentualnie graniczne skrócenie pionowe lub szybkość skracania pionowego w przypadku elementów ściskanych. Są to parametry pokazujące wpływ wysokiej temperatury na właściwości wytrzymałościowe materiałów.

Materiały i budowa ściany ogniowej

Podstawowa rola ogniomuru

Ściana ogniowa zwana ogniomurem musi posiadać odpowiednie właściwości izolacyjne i wytrzymałościowe. Przez określony czas musi powstrzymać przenoszenie się ognia do następnej przestrzeni. Jednocześnie stanowi przeszkodę dla gorącego powietrza, które mogłoby być przeniesione na materiały łatwopalne albo wrażliwe na wysoką temperaturę, a także na ludzi.

Ściana ogniowa nie jest oczywiście całkowicie niepalna. Odpowiednie materiały i budowa ogniomuru zapewniają szczelność i wytrzymałość mechaniczną przez ustalony czas. Zamknięcie strefy ognia umożliwia bezpieczną ewakuację osób z sąsiednich stref.

Materiały do budowy ogniomuru

Ściany ogniowe są budowane z materiałów niepalnych i nie mogą być wykładane styropianem, boazerią albo inną łatwopalną wykładziną. Używa się zwykle silikatów albo betony komórkowego. Oba materiały posiadają odpowiednią odporność na wysoką temperaturę. Ściany ogniowe mają co najmniej 18 cm grubości i wytrzymują działanie ognia do czterech godzin.

Ściana ogniowa niekoniecznie musi być pozbawiona całkowicie otworów. Dozwolone są na przykład otwory do przeprowadzenia instalacji technicznej. Muszą być tylko możliwie małe i zabezpieczone niepalnym materiałem. Drzwi mogą zajmować co najwyżej 15% powierzchni ściany ogniowej, a przeszklenia do 10%. Zarówno drzwi jak i przeszklenia muszą wykazywać odporność ogniową równą odporności ściany.

Nie tylko ogniomur stanowi zabezpieczenie przeciwpożarowe

Użytkowanie budynku wymaga spełnienia szeregu wymogów i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Budowa ściany oddzielenia przeciwpożarowego jest jednym z nich. Chociaż ogniomur nie jest przewidziany w wolnostojącym budynku, to jednak jego budowę w pewnych okolicznościach może wymusić sposób ogrzewania.

Istotne dla późniejszego zabezpieczenia przeciwpożarowego jest usytuowanie domu na działce. Odległość od ściany lasu, granic sąsiednich działek i innych obiektów w pobliżu domu jest podstawą do uwzględnienia w planach i budowy ogniomuru. Ważne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest zapobieganie, w tym na przykład właściwy montaż kominka i obróbka blacharska komina.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny