Plac budowy bez tajemnic - jak go zabezpieczyć, zagospodarować i utrzymać?

Zagospodarowanie placu budowy to bardzo ważna kwestia. Na tę czynność składa się kilka ważnych elementów. Takich jak na przykład ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych i miejsc składowania materiałów. Wspomniana organizacja jest wymagana przez przepisy prawa budowlanego. Dlatego też rozwiniemy ten temat. Odpowiemy na pytania jak zabezpieczyć, zagospodarować i utrzymać plac budowy.

Plac budowy – ogrodzenie terenu

Prace przygotowawcze na placu są równoznaczne z rozpoczęciem budowy. Zasadniczo składają się z czterech elementów. Pierwszy to geodezyjne wytyczenie przyszłego obiektu. Kolejnym krokiem jest wykonanie niwelacji terenu. Zaraz po nim można przystąpić do zagospodarowania placu budowy. Do tej kwestii powrócimy nieco dalej. Zadaniem kończącym prace przygotowawcze jest wykonanie przyłączy do sieci technicznej. Pieczę na wspomnianymi pracami sprawuje kierowniku budowy.

Po tym można już zacząć realizować projekt budynku.

Wracając do zagospodarowania terenu, wykonanie ogrodzenia odgrywa bardzo ważną rolę. Nie tylko zabezpiecza plac przed pojawieniem się na nim osób postronnych. Chroni ono również sąsiednie budynki i przechodniów przed niebezpieczeństwem. Prawidłowo wykonane ogrodzenie powinno mieć przynajmniej 1,5 metra wysokości. Sposób jego wykonania nie może stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących się w jego pobliżu. Do tego powinno stać w odpowiedniej odległości od innych obiektów. Dla przykładu w strefach narażonych na spadania przedmiotów odległość musi wynosić 1/10 wysokości, z której coś może spaść. Ogrodzenia wymagają również wykopy. Jeżeli wykop jest głębszy niż metr, wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,1 metra.

Zagospodarowanie placu budowy – zaplecze socjalne i wc na budowę

Organizacja placu budowy to również zorganizowanie zaplecza socjalno-higienicznego. Bardzo ważną role odgrywają budynki tymczasowe. To w nich pracownicy mają swoje szatnie i stołówkę. Mogą, więc zjeść ciepły posiłek czy spędzić przerwę. Do tego celu służą zazwyczaj specjalne kontenery socjalne. Alternatywą może być też przyczepa czy konstrukcje z blachy falistej. Oczywiście budynki tymczasowe to tylko jeden z elementów. Prawo budowlane wymaga również sprowadzenia wc na budowę. Przeważnie jest to toaleta przenośna, której nie trzeba podłączać do sieci kanalizacyjnej.

Dobry projekt placu budowy musi też uwzględniać wyznaczenie stref na całym terenie. Podstawą jest wyznaczenie stref niebezpiecznych. To nic innego jak miejsca na placu budowy, w których występuje zagrożenia zdrowia i życia. Trzeba je odpowiednio ogrodzić i oznakować. Do tego ostatniego wykorzystuje się specjalne tablice graficzne. Najczęściej przedstawiają rysunek z rodzajem prowadzonych prac. Razem z nimi stosuje się tablice z napisami ostrzegawczymi. To oczywiście nie wszystko. Istotne jest też składowanie materiałów budowlanych.

Składowanie materiałów powinno odbywać się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu. Poza tym podłoże musi być utwardzone, równe i odwodnione. Materiały nie mogą opierać się o ogrodzenia, balustrady czy słupy wysokiego napięcia. Niektóre surowce muszą być chronione przed nasłonecznieniem lub deszczem. Je przechowuje się w magazynach półotwartych. Wiele materiałów musi znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych. Takim magazynem może być drewniana szopa lub barak z blachy falistej. Ponadto na placu budowy powinny znajdować się przejścia komunikacyjne i drogi dla dostawców materiałów. Wszystkie czynności związane z powstawaniem budynku należy wykonywać na ogrodzonym terenie.