Odpowiednia ustawa i przepisy przeciwpożarowe

Podstawy prawne dla przepisów ppoż w budownictwie

Aktualne przepisy techniczno-budowlane z zakresu ochrony przeciwpożarowej znaleźć można w odpowiednich aktach prawnych. Zasady ochrony ppoż reguluje głównie Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351). Dzięki tej ustawie można się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest ochrona przeciwpożarowa. Zgodnie z art.1 jest to realizacja czynności chroniących ludzi, mienie i środowisko przed i w trakcie pożaru.

Dodatkową regulacją prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719). Oba te akty prawne są podstawą do tego, aby egzekwować wymagania budowlane w odniesieniu do zasad ochrony ppoż.

Parametry określające warunki ochrony ppoż

Określone zostały podstawowe parametry, które są bazą do stworzenia wymagań ochrony ppoż dla danych obiektów. Jest to między innymi gęstość obciążenia ogniowego, liczba kondygnacji, zagrożenie wybuchem czy powierzchnia obiektu. W aktualnych przepisach techniczno-budowlanych rozróżnia się 3 typy obiektów w kontekście przepisów przeciwpożarowych.

  • Budynki ZL to wszystkie obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty użyteczności publicznej
  • Budynki IN to budynki inwentarskie
  • Budynki PM to obiekty wielkokubaturowe, czyli produkcyjno-magazynowe

Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest również określenie klasy odporności pożarowej i ogniowej. Przepisy przeciwpożarowe uwzględniają 5 klas odporności. Skala zaczyna się od klasy A, czyli odporności najwyżej. Najniższą klasą jest klasa E. W związku z tym podziałem inwestorzy czy zarządzający budynkiem powinni zastosować się do wymagań budowlanych. Oczywiste jest, iż nie zawsze można uzyskać najwyższą klasę odporności ogniowej ze względów finansowych, ale w takim przypadku należy budynek zaopatrzyć w dodatkowe urządzenia przeciwpożarowe.

Zasady ochrony ppoż w budynkach usługowych czy wielorodzinnych

Przepisy przeciwpożarowe w niewielkim stopniu różnią się w budynkach jednorodzinnych, a w dużych obiektach usługowych, magazynowych czy w budownictwie wielorodzinnym. Zarządcy czy właściciele tej drugiej grupy obiektów powinni móc sprostać pewnym wymaganiom. Jednym z głównych nakazów jest posiadania gaśnicy i innych urządzeń przeciwpożarowych oraz utrzymywanie ich w pełnej sprawności technicznej tak, aby w każdej chwili mogły zostać użyte.

Kolejny element ochrony ppoż w budynkach to zamontowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu według aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. Jeśli dojdzie do pożaru, ważne jest, aby w widocznych miejscach umieszczone zostały instrukcje postępowania oraz telefony alarmowe. Wszystkie oznaczenia powinny być zgodne z Polskimi Normami.

Właściciel czy zarządca budynku ma obowiązek przedstawić pracownikom przepisy ppoż. Istotne jest, aby była przygotowana droga ewakuacyjna na wypadek pożaru dla wszystkich osób znajdujących się wewnątrz budynku. Cały obiekt wraz z terenem go otaczającym powinien być w gotowości na przeprowadzenie akcji ratowniczej. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o ochronie przeciwpożarowej.

Zestaw antypożarowy na tle planu domu oraz przepisy przeciwpożarowe krok po kroku, czyli ppoż
Ochrona przeciwpożarowa i przepisy przeciwpożarowe krok po kroku, czyli ppoż krok po kroku

Ochrona przeciwpożarowa w domach jednorodzinnych – warunki

Wymagania budowlane, a przepisy przeciwpożarowe

W przypadku zabudowań jednorodzinnych wymagania budowlane czy przepisy przeciwpożarowe są generalnie podobne, choć mogą różnić się drobnymi szczegółami. Domy jednorodzinne nie są objęte wymaganiami budowlanymi z zakresu klas odporności ogniowej. Ważne jest to, aby ogień nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko, jak również, aby nie przeniósł się na sąsiednie domy. W przypadku pożaru konieczna jest szybka ewakuacja z domu.

Jednym z pierwszych warunków ochrony przeciwpożarowej jest samo już ulokowanie budynku na działce. Powinna zostać zachowana odległość minimum 8 metrów między domami czy budynkami inwentarskimi. Jest jednak od tej zasady wyjątek. Jeśli najbliższa ściana jest bez okien, to ta odległość może zostać zmniejszona do 3 metrów, a nawet do 1,5 metra, jeśli gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy. W przypadku graniczenia z lasem odległość od domu musi wynosić minimum 12 metrów.

Jeśli sąsiadująca działka nie jest zabudowana, to wystarczy jedynie zostawiać 4 metry odległości od najbliższej ściany budynku (w przypadku braku okien 3 metry). W przypadku bardzo wąskiej działki do 16 metrów, budynek może zostać postawiony na granicy działki, ale musi zostać postawiona ściana oddzielenia przeciwpożarowego zbudowana z materiałów o wysokiej klasie odporności. Spotkać się to można przykładowo w zabudowie szeregowej czy w domach bliźniaczych.

Obowiązki inwestora i mieszkańców domu jednorodzinnego w zakresie przepisów ppoż

Po prawidłowym wybudowaniu i wykończeniu domu jednorodzinnego, należy powiadomić Straż Pożarną o możliwym rozpoczęciu użytkowania budynku. Państwowa Straż Pożarna ma za zadanie sprawdzić zgodność projektu budowlanego ze stanem rzeczywistym. W przypadku negatywnej oceny warunków ochrony ppoż Straż Pożarna musi przekazać taką informację do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli jednak opinia będzie pozytywna, to otrzymane pismo dołącza się do wszystkim dokumentów w celu zgłoszenia ukończenia budowy.

W domu jednorodzinnym nie można magazynować materiałów palnych czy wybuchowych, które nie są przeznaczone do użytku domowego. Powinna zostać zachowana odległość minimum 50 cm między mieszkalnymi materiałami palnymi, a rozdzielnicą prądu, przewodami czy gniazdami elektrycznymi. Droga ewakuacji powinna być niezastawiona zbędnymi meblami czy innymi urządzeniami. Aby zachować bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać instalacje wodne, elektryczne, gazowe czy grzewcze. Jest to obowiązek mieszkańców, żeby stan instalacji sanitarnych był właściwy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny