Wspólność majątkowa

Większość małżeństw w Polsce funkcjonuje w oparciu o zasadę wspólności majątkowej. Oznacza to, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa należy do obu małżonków, niezależnie od tego, kto dokładnie zakupił dany składnik majątku lub kto pracował i przynosił dochody do domu. Jeśli więc małżonkowie zdecydują się na rozwód, z zasady mają prawo do podziału majątku wspólnego w równych częściach.

Wyłączenie z majątku wspólnego

Warto jednak pamiętać, że pewne składniki majątku mogą być wyłączone z majątku wspólnego. Dotyczy to np. przedmiotów osobistego użytku (z wyjątkiem biżuterii), majątku nabytego w trakcie małżeństwa za środki pochodzące z majątku osobistego małżonka (np. spadek, darowizna) oraz przedmiotów związanych z wykonywanym zawodem czy działalnością gospodarczą jednego z małżonków. Takie składniki majątku będą przypisywane jednemu z małżonków i nie podlegają podziałowi przy rozwodzie.

Umowa majątkowa

Małżonkowie mogą także zawrzeć umowę majątkową, która reguluje kwestie zarządzania i podziału majątku w razie rozwodu. Taka umowa może zawierać postanowienia dotyczące wyłączenia pewnych składników majątku z majątku wspólnego czy określenia innych proporcji podziału majątku w przypadku rozwodu.

Sposób podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie (sprawdź na: https://pirozek.pl/) może nastąpić w drodze porozumienia małżonków lub, jeśli nie dojdzie do porozumienia, sąd może podzielić majątek na wniosek jednego z małżonków. Jeśli małżonkowie zdecydują się na porozumienie, warto je spisać i notarialnie poświadczyć, aby uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości.

W sytuacji, gdy decyzję o podziale majątku podejmie sąd, będzie on brał pod uwagę różne okoliczności, takie jak wkład każdego z małżonków w zdobywanie majątku, czas trwania małżeństwa czy potrzeby małżonków po rozwodzie. Sąd może też uwzględnić fakt, że jeden z małżonków wychowywał dzieci, podczas gdy drugi pracował, przynosząc dochody do domu.

Kwestia długów

W omawianiu podziału majątku po rozwodzie nie można zapomnieć o długach. Jeśli w trakcie małżeństwa małżonkowie zaciągnęli wspólne zobowiązania, będą musieli podzielić się odpowiedzialnością za ich spłatę. To dotyczy zarówno kredytów, jak i innych zobowiązań finansowych. Sąd podczas procesu rozwodowego może zadecydować, jak długi zostaną podzielone między małżonkami, chyba że dojdą oni do własnego porozumienia w tej kwestii.

Nieruchomości i ich podział

Często jednym z najbardziej wartościowych elementów majątku wspólnego są nieruchomości. Decyzja o tym, kto zostanie w domu czy mieszkaniu po rozwodzie, zależy od wielu czynników. Sąd może uwzględniać potrzeby dzieci (jeśli są), możliwości finansowe małżonków, a także inwestycje i wkład pracy każdego z małżonków w nieruchomość.

Jeśli jedno z małżeństwa chce pozostać w domu, może być zobowiązane do wypłaty odpowiedniej sumy drugiemu małżonkowi. W przeciwnym razie nieruchomość może zostać sprzedana, a uzyskane środki podzielone między obie strony.

Podział majątku po rozwodzie to jedno z najbardziej wymagających zadań, które muszą wykonać rozwodzący się małżonkowie. O ile proces ten bywa emocjonalnie i finansowo obciążający, o tyle odpowiednie podejście, świadomość prawna i wsparcie specjalistów mogą znacząco ułatwić przejście przez ten trudny okres. Ważne jest, by pamiętać o poszukiwaniu rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron, przy jednoczesnym zabezpieczeniu swoich interesów.

ikona podziel się Przekaż dalej