Licencja, zezwolenie, a może pozwolenie na broń?

Niekiedy napotkamy na takie określenia jak licencja na broń, zezwolenie i pozwolenie na broń palną. W rzeczywistości jest to jeden dokument, wynikający z zapisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549). Tak zwana licencja czy zezwolenie to w rzeczywistości pozwolenie na broń. Wspomniana wyżej ustawa reguluje wszystkie formalności związane z wyrobieniem pozwolenia. Dowiadujemy się z niej, że pozwolenie na broń posiada ważność bezterminową. Ustawa reguluje także zasady zdobywania uprawnienia na broń.

Osoba chcąca zrobić uprawnienia na broń musi spełniać kilka podstawowych warunków. Wyrobienie dokumentu będzie możliwe tylko jeśli osoba spełni wszystkie z poniższych warunków:

 • Osoba ukończyła 21 lat. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat. Dotyczy to broni sportowej bądź myśliwskiej na wniosek szkoły, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego lub organizacji sportowej.
 • Nie jest uzależniona od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
 • Posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Posiada zdolność fizyczną oraz psychiczną do posługiwania się bronią. Konieczne jest tu stwierdzenie na mocy orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnione przestępstwa.
 • Nie stanowi zagrożenia dla samej siebie.
 • Potrafi podać ważną przyczynę posiadania broni.

Według artykułu 10.1 ustawy o broni i amunicji, pozwolenie na broń zostaje wydane przez właściwy organ policji, jeżeli okoliczności na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie uzasadniają jego wydanie. Wydana licencja/zezwolenie lub prawidłowo ujmując, pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach:

W celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia.

 • Do celów łowieckich.
 • Do celów sportowych.
 • Do celów kolekcjonerskich.
 • Do celów pamiątkowych.
 • Do celów szkoleniowych.

Wyrobienie uprawnienia na broń. Jakie dokumenty będą niezbędne? Jak zrobić pozwolenie na broń?

Znamy już podstawowe przesłanki, na mocy których można uzyskać uprawnienia na broń. Wniosek o wyrobienie pozwolenia powinien posiadać wszystkie niezbędne informacje oraz podstawowe załączniki. We wniosku należy wpisać swoje dane osobowe, jasno określić rodzaj broni oraz cel jej wykorzystywania. Wniosek o wydanie uprawnienia na broń musi także posiadać określenie ilości egzemplarzy broni oraz przyczynę ich posiadania. Do wniosku o pozwolenie na broń dołącza się załączniki. Podstawą będzie dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, orzeczenia lekarskie i psychologiczne o zdolności dysponowania bronią, kopia dowodu osobistego oraz dwie fotografie.

Aby uzyskać stosowne uprawnienia do posiadania broni, musimy podać przyczyny posiadania broni. Do wniosku o pozwolenie na broń należy dołączyć dokument, wskazujący na istnienie takich przyczyn. Specyfika dokumentu będzie uzależniona od podanego powodu. Dla przykładu:

 • Broń do celów łowieckich – chcąc nabyć uprawnienia do broni do celów łowieckich, powinniśmy posiadać zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań. Niezbędne będzie też zaświadczenie potwierdzające przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego.
 • Licencja, pozwolenie na broń do celów sportowych – w tym przypadku niezbędne będzie zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim. Do wniosku należy także dołączyć dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które potwierdza posiadanie kwalifikacji sportowych. Dodatkowy dokument to licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 • Broń do celów ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia – chcąc uzyskać zezwolenie na broń palną do celów ochrony osobistej, musimy wskazać dokument, który potwierdza występowanie realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Dodatkowym dokumentem może być np. licencja detektywa.
 • Broń przeznaczona do celów rekonstrukcji historycznych – w tym przypadku należy załączyć dodatkowy dokument, który potwierdza członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizacja rekonstrukcji historycznych. Niezbędne będzie także zaświadczenie o czynnym udziale w realizacji czynności statutowych.
 • Broń przeznaczona do celów kolekcjonerskich – aby uzyskać uprawnienia na broń do celów kolekcjonerskich, należy przedstawić dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
 • Broń do celów szkoleniowych – dodatkowym dokumentem będzie potwierdzenie posiadanych uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Konieczne będzie także udokumentowanie posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
 • Broń przeznaczona do celów pamiątkowych – licencja/zezwolenie na broń do celów pamiątkowych wymagają udokumentowanie nabycia broni na mocy spadku, wyróżnienia lub darowizny. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Czas wydawania pozwolenia, koszt, cennik

Jak dużo czasu potrzeba na uzyskanie uprawnienia na broń palną? Zasady wydawania pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń wydaje się na mocy decyzji administracyjnej. W decyzji określa się cel, w jakim zostało wydane zezwolenie, a także rodzaj broni i liczbę egzemplarzy. Według prawa administracyjnego, pozwolenie na broń powinno być wydawane w czasie około miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W rzeczywistości proces ubiegania się o uprawnienia na broń może zająć nieco więcej czasu. Warto także zaważyć, że pozwolenie na broń wymaga zaliczenia stosownego egzaminu. Traktuje o tym artykuł 16.1 ustawy, w którym czytamy:

„Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.”

Egzamin odbywa się przed specjalnie powołaną przez policję komisją. W czasie trwania egzaminu zalicza się część teoretyczną oraz praktyczną. Egzaminy dotyczące pozwolenia na broń łowiecką i sportową odbywają się w związku, do którego należy osoba składająca wniosek. W innych przypadkach egzaminy zostają zorganizowane przez policję.

W czasie trwania egzaminu teoretycznego należy zaliczyć znajomość przepisów z zakresu posiadania broni. Podczas egzaminu praktycznego należy pokazać swoje umiejętności dotyczące składania i rozkładania broni, ładowania amunicji, bezpiecznego rozładowywania oraz zabezpieczania. W czasie trwania egzaminu praktycznego przeprowadza się także sprawdzian strzelecki, który odbywa się przy wykorzystaniu określonego we wniosku rodzaju broni.

Osoba, która uzyskała już pozwolenie na broń, może wnioskować o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni (określonego rodzaju i w ilości zgodnej z pozwoleniem). Wydanie zaświadczenia wiąże się z opłatą skarbową (koszt kilkunastu złotych). Po zakupie broni należy ją zarejestrować w ciągu pięciu dni. Zezwolenie na broń ma bezterminową ważność.

Cennik procedury formalnej. Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie należy do najtańszych. Ostateczne ceny wydania dokumentu będą uzależnione między innymi od rodzaju broni i powodu jej posiadania. Dla przykładu, pozwolenie na broń do celów sportowych wiąże się z koniecznością przynależności do klubu sportowego. Każdy klub może posiadać odmienny cennik wpisowego. Dodatkowe koszty generują zawody sportowe i ceny pozostałych opłat klubowych.

Koszty uzyskania pozwolenia na broń będą także zwiększone poprzez opłaty za egzamin. Ceny egzaminu są ściśle uzależnione od przeznaczenia broni i prezentują się następująco:

 • Egzamin na posiadanie broni do ochrony osobistej – cennik ok. 500 zł.
 • Egzamin na posiadanie broni do celów sportowych – ceny około 800 zł.
 • Egzamin na posiadanie broni do celów kolekcjonerskich – cennik około 1 200 zł.
 • Egzamin na posiadanie broni do celów pamiątkowych – ceny około 500 zł.
 • Egzamin na posiadanie broni do celów szkoleniowych – cennik około 1 000 zł.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pozwolenia na broń, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w tym serwisie. Podpowiemy Ci, kiedy niezbędna jest licencja na drona. Wskażemy także konsekwencje za posiadanie noża w miejscu publicznym.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny