Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 5 krokach?

Pozwolenie na budowę to dokument niezbędny do rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych - budowy czy rozbudowy domu. Nie ważne, czy mamy zamiar wybudować niewielką altanę, czy potężny hotel, pozwolenie na budowę jest wymaganym dokumentem. Niestety zgodnie z polskim prawem jego zdobycie jest niełatwe i wiąże się aż z 32 różnymi procedurami urzędowymi. Dowiedz się więc, jak zdobyć pozwolenie na budowę w 5 krokach.

Pozwolenie na budowę to tylko pierwszy krok w budowie domu. Czy szacowałeś już koszty całej inwestycji? Jeżeli nie, zapraszamy do bezpłatnego narzędzia do kosztorysowania!

Krok pierwszy – sprawdzamy plan zagospodarowania przestrzennego

W urzędzie gminy należy sprawdzić czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. naszej działki. Jeśli go nie stworzono to będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości.

Należy pamiętać, że możemy to zrobić dopiero po wyłączeniu działki z produkcji rolnej (odrolnieniu), ponieważ wszystkie niezabudowane działki w gminach bez planu zagospodarowania uznaje się za „rolne”. Decyzja ta zostanie wydana, jeśli na sąsiednim gruncie jest podobna zabudowa do planowanej przez nas, działka ma zaś dostęp do drogi publicznej oraz jej uzbrojenie (nawet projektowane) jest wystarczające do zabudowy.

Warto pamiętać, aby przed zakupem działki upewnić się, czy będziemy ją mogli bez większych problemów odrolnić, gdy już zdecydujemy się na rozpoczęcie budowy.

Krok drugi – uzyskujemy niezbędne dokumenty, oświadczenia i zgody

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu musimy dysponować jakimś prawem do nieruchomości  lub do korzystania z niej. Musimy ten fakt również udowodnić i złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli jesteśmy właścicielem, do wydania decyzji wystarczy załączenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli działka jej nie posiada, konieczne będzie sięgnięcie po inny dowód, na przykład akt notarialny (sprzedaży, czy darowizny) lub dokument sądowy (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Natomiast jeżeli jesteśmy jedynie współwłaścicielami gruntu to wymagana będzie zgoda pozostałych współwłaścicieli

Krok trzeci – stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki i projektu architektonicznego budynku.

Kolejnym warunkiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie i załączenie do wniosku projektu budowlanego na który składa się z:

  1. Projektu zagospodarowania działki zawierającego granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących lub projektowanych obiektów budowlanych. określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz układ komunikacyjny i układ zieleni.
  2. Projektu architektoniczno-budowlanego określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, system energetyczny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe budynku.

Krok czwarty - wypełniamy wniosek

Wniosek wypełniamy na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw powiatowych. Należy w nim wskazać inwestora (osobę/ osoby finansujące budowę) oraz wskazać rodzaj inwestycji (np. dom jednorodzinny). Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości tj. obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy również dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Krok piąty - czekamy na otrzymanie pozwolenia na budowę

W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta określa m.in. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych, szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. Można powiedzieć, że jest to nasz harmonogram i zalecenia budowy.

Warto pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.

Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, wymagane są następujące dokumenty: projekt budowlany w czterech egzemplarzach, decyzja o warunkach zabudowy, jeśli takowa była wymagana, oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki w postaci aktu własności lub umowy dzierżawy (ponieważ dokument ma postać oświadczenia, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy), zaświadczenie o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych, a także ewentualne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, jeśli są one wymagane szczególnymi przepisami prawa. Ostatnie dokumenty wiążą się ze specyfiką planowanej inwestycji, która może wymagać na przykład stanowiska sanepidu lub czynić zadość przepisom przeciwpożarowym. Jak widać, odpowiedź na pytanie, jak uzyskać pozwolenie na budowa nie w każdym wypadku jest jednoznaczna, gdyż wymagane dokumenty mogą się różnić w poszczególnych przypadkach.

Jeśli jesteśmy przekonani, że dostarczyliśmy wszystko, co potrzebne z wnioskiem o pozwolenie na budowę, z ewentualnego błędu może nas wyprowadzić urząd. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny lub wybrany dokument będzie zawierał błędy, urząd nałoży obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W razie niespełnienia wskazanych wymogów formalnych, do naszych rąk dotrze odmowna decyzja dotycząca udzielenia pozwolenia na budowę.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy dostarczyć do wydziału architektury i budownictwa właściwego starostwa powiatowego.

Kto wydaje zezwolenie na budowę i jak długo trzeba czekać?

Wszelkie formalności i terminy uszczegóławia ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt. 12 pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Z kolei cały rozdział czwarty mówi o przebiegu procedur związanych z pozyskiwaniem zezwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie, kto wydaje pozwolenie na budowę, wskazuje zamknięty katalog podmiotów. Są to: starostwa, wojewoda i okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa. Jeśli jednak chodzi o budowę budynku mieszkalnego, zadania administracji architektoniczno-budowlanej w tym zakresie wypełniają starosta (organ pierwszej instancji) i wojewoda (organ wyższego stopnia względem starosty). Jak to w prawie stoi, od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie. W razie odmowy starosty wydania pozwolenia na budowę możliwe jest złożenie odwołania od tej decyzji do wojewody.

Ważniejszą kwestią od tego, kto wydaje decyzję, jest odpowiedź na pytanie, jak długo trzeba na nią czekać? Kiedy złożyliśmy wniosek i wszystko, co potrzebne organowi do wydania decyzji, ten ma 65 dni na wydanie decyzji. W praktyce jednak, wziąwszy pod uwagę konieczność załatwienia szeregu formalności, cały proces od momentu rozpoczęcia gromadzenia dokumentów do rzeczywistej budowy trwa od minimum trzech do trzech i czterech miesięcy.