Dofinansowanie do wymiany pieca

Według przeprowadzanych badań, permanentnie przekraczane stężenie zanieczyszczeń w powietrzu ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a w szczególności osób starszych, cierpiących na choroby układu oddechowego oraz dzieci. Problem smogu dotyka niemal każdego mieszkańca województwa małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, a także niektórych miast, zwłaszcza tych, znajdujących się w nieckach lub nieposiadających drożnych tuneli powietrznych.

Smog powstaje najczęściej przez spalanie w domowych, przestarzałych piecach paliw stałych o niskiej jakości i śmieci. W październiku 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczące wymagań względem kotłów, które nie mogą mieć więcej niż 500 kW mocy, ani posiadać rusztu awaryjnego.

Sposoby na uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca

W Krakowie we wrześniu 2019 roku ma zostać wdrożony zakaz palenia drewnem i węglem. Do tego czasu mieszkańcy posiadający piece na węgiel stały, powinni wymienić je na alternatywne źródła ekologicznego ogrzewania.

W dużej mierze to właśnie ogrzewanie przez mieszkańców, swoich domów, przez niskiej jakości paliwa stałe oraz śmieci, przyczynia się do tak drastycznego wzrostu zanieczyszczeń powietrza w okresie jesienno-zimowym. W przypadku Krakowa, dodatkowym problemem jest jego zwarta zabudowa, która powoduje zamknięcie korytarzy powietrznych oraz jego umiejscowienie w niecce. Wszystko to sprawia, że wiatr nie jest w stanie usuwać powstałych zanieczyszczeń na bieżąco. Zamiast z utęsknieniem wyczekiwać mocnego wiatru, należy niezwłocznie zlikwidować główne źródło zanieczyszczeń.

Ekologiczne sposoby ogrzewania domów zapewniają komfort mieszkańcom, są wygodniejsze i nie emitują zanieczyszczeń.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, a także osoby prawne tj. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, fundacje, przedsiębiorcy.

By uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca, należy:

Krok 1: Prawidłowo wypełnić, podpisać oraz złożyć wniosek,

Krok 2: Dołączyć do wniosku wszystkie potrzebne załączniki,

Krok 3: Wyrazić zgodę na wizytę kontrolerów wysłanych przez Urząd Miasta Krakowa, których zadaniem jest potwierdzenie istnienia działającego paleniska,

Krok 4: Podpisać stosowną umowę, w której znajdą się informacje na temat planowanej inwestycji (lokalizacja, termin wykonania, wysokość oraz sposób przekazania dofinansowania),

Krok 5: Doprowadzić do zrealizowania inwestycji,

Krok 6: Złożyć wniosek rozliczeniowy z dołączonymi fakturami, które stanowią potwierdzenie wykonania i ukończenia inwestycji.

Należy pamiętać, że dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji, kiedy zostanie złożony i zaakceptowany wniosek rozliczeniowy.

Zasady dofinansowania do wymiany pieców zazwyczaj nieco różnią się w zależności od gminy. Mogą one dotyczyć nie tylko zmiany sposobu ogrzewania na gazowe czy podłączenia do sieci ciepłowniczej, ale także (co nie dotyczy Miasta Krakowa) dotacji do nowoczesnego, automatycznego kotła na pelet, węgiel lub drewno. 

Co zrobić, gdy gmina nie prowadzi dofinansowania do wymiany pieca?

W sytuacji, gdy gmina, do której należy osoba chcąca zmienić sposób ogrzewania domu, nie prowadzi dofinansowania do wymiany pieców, może ona skorzystać z preferencyjnego kredytu na zakup kotła olejowego lub gazowego. Udziela go Bank Ochrony Środowiska oraz niektóre banki spółdzielcze. Po spełnieniu wymogów, kredyt może zostać umorzony nawet w 50%, dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W samym Krakowie dofinansowanie na wymianę pieca dotyczy jedynie kotłów gazowych i OZE. W Metropolii Krakowskiej – kotłów gazowych, OZE, a także pieców na biomasę. Poza Metropolią – kotłów gazowych, OZE, pieców na biomasę oraz węgiel (jedynie tych najnowszych, spełniających normy).

Dofinansowanie do wymiany pieca w poszczególnych województwach

Dofinansowanie na wymianę pieca w poszczególnych województwach

Dofinansowania do wymiany pieców starej generacji wprowadza coraz większa ilość gmin. Szczególnie tych, które mają problem z przekroczonym stężeniem zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym.

Wysokość i sposób prowadzenia dotacji może różnić się pomiędzy poszczególnymi województwami, a nawet miastami czy gminami.

Województwo zachodniopomorskie

15 grudnia 2017 roku ruszyła druga edycja programu pożyczek przeznaczonych dla osób fizycznych. Mają one pomóc w realizacji inwestycji mających na celu ochronę środowiska – gleby, wód, powietrza.

12 stycznia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, iż zainteresowanie dostępnym dofinansowaniem jest tak duże, że rejestracja wniosków została wstrzymana do czasu ich rozpatrzenia. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dotacje nie zostanie osiągnięta, wówczas program zostanie ponownie uruchomiony.

Informacje na temat wstrzymania oraz ponownego uruchomienia programu, znajdują się na stronie wfos.szczecin.pl

Województwo lubuskie

W województwie lubuskim osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie do kredytu w ramach dotacji na wymianę starego pieca.

Podobnie jak w województwie zachodniopomorskim, program „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na bieżący rok został wstrzymany przez wyczerpanie środków. Budżet wynosił 1 milion złotych, wnioskodawca mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości 40%, jednak nie więcej niż 5 000 zł w przypadku domów jednorodzinnych oraz 3 000 zł dla mieszkań ulokowanych w blokach.

Dofinansowanie do wymiany pieca obejmuje:

 • usprawnienie systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji,
 • montaż przyjaznych środowisku systemów grzewczych (kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

Program został uruchomiony 27 lutego 2018 roku, natomiast już 6 marca 2018 roku został wstrzymany przez brak środków.

Województwo dolnośląskie

W przypadku województwa dolnośląskiego, program „Wymiana pieców” obejmuje montaż:

Osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości nawet 50%, które nie powinno przekraczać:

 • 20 000 zł w przypadku domów jednorodzinnych,
 • 14 000 zł dla mieszkań w blokach,
 • 8 000 zł dla każdego mieszkania w przypadku wspólnej kotłowni, które jest z niej ogrzewane.

W województwie dolnośląskim, budżet uruchomionego programu wyniósł 50 milionów złotych.

Wnioski przyjmowane są do końca października 2018 roku lub do wyczerpania funduszy.

Województwo opolskie

Program dotyczący ograniczenia niskiej emisji został zaplanowany na lata 2016-2020. Ma on charakter ciągły, a jego zakończenie powinno nastąpić 31.12.2020 roku.

Dofinansowanie do wymiany pieca obejmuje:

 • montaż kotła gazowego,
 • instalację kotła elektrycznego,
 • montaż kotła olejowego,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • zakup i instalację pompy ciepła (o mocy do 40 kW).

Mieszkańcy mogą liczyć na:

 • 3500 zł – do zakupu pieca o mocy nie większej niż 30 kW lub podłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • 4000 zł – do zakupu pieca powyżej 30 kW,
 • 3500 zł – do zakupu pompy ciepła.

Województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podjął współpracę w sprawie dopłat do kredytu na wymianę pieca z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym. 

Program „Ekopiec 2018” ruszył 1 marca br., jego planowany koniec nastąpi 31 maja br.

W tym przypadku beneficjentami są gminy, które powinny wystąpić z wnioskiem w imieniu końcowych beneficjentów (właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości). Gminy ponoszą odpowiedzialność za obiektywny wybór końcowych beneficjentów oraz merytoryczną i zgodną z prawem realizację zadania.

Województwo mazowieckie

Mieszkańcy stolicy mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany pieca w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych. Wsparcie to nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Nabór wniosków w Warszawie rozpoczął się 1 września 2017 roku, jego zakończenie nastąpiło 31 marca 2018 roku.

Płock od 2015 roku dofinansowuje wymianę kotłów starej generacji. Na początku środki pozyskiwane były z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jednak z czasem dotacje zaczęły pochodzić z budżetu miasta.

W Płocku dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów związanych z wymianą pieca. Wnioski rozpatrywane są do momentu wyczerpania środków, a gdy to nastąpi, pozostałe są analizowane w pierwszej kolejności po odnowieniu się budżetu w kolejnym roku kalendarzowym.

Województwo małopolskie

W województwie małopolskim program dofinansowań do wymiany pieca węglowego różni się w zależności od gminy. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że w danej miejscowości dotacja obejmuje kocioł, na którym nam zależy.

Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 lub z programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), wdrożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeśli dana gmina nie korzysta z żadnej dotacji, osoba uprawniona może starać się na własną rękę o uzyskanie preferencyjnego kredytu na wymianę pieca starego typu na kocioł olejowy lub gazowy. Pożyczki udziela Bank Ochrony Środowiska oraz wybrane banki spółdzielcze.

Władze województwa małopolskiego chcą do 2023 roku ograniczyć emisję pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku azotu, ozonu oraz benzo(a)pirenu, tak, by ich stężenie mieściło się do dopuszczalnych normach.

Województwo łódzkie

Województwo łódzkie 19 lutego br. uruchomiło program mający na celu dofinansowanie do wymiany pieca. Termin składania wniosków upłynął 31 marca br.

Wysokość dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Mieszkańcy Łodzi mogą otrzymać dofinansowanie do:

 • podłączenia do sieci gazowej – do 1 800 zł;
 • zakupu pieców oraz ogrzewaczy akumulacyjnych – do 5 000 zł;
 • zakupu kotła V klasy – do 5 000 zł;
 • zakupu kotła gazowego – do 5 000 zł;
 • zakupu kotła elektrycznego – do 5 000 zł;
 • budowy węzła cieplnego i podłączenia do sieci cieplnej – do 10 000 zł;
 • podłączenia do sieci gazowej albo cieplnej razem z budową kotłowni lub węzła cieplnego – do 50 000 zł.

Ekologiczne sposoby ogrzewania

Ekologiczne sposoby ogrzewania

Dofinansowanie do wymiany pieca obejmuje w zależności od gminy oraz województwa różne rodzaje ekologicznych systemów ogrzewania.

Mogą to być, na przykład:

Ze względu na występujące różnice w sposobie i zakresie dofinansowania, najrzetelniejsze informacje zostaną udzielone osobie zainteresowanej w gminie, pod którą podlega.

Do ekologicznych sposobów ogrzewania należą:

Kotły kondensacyjne

W przypadku kotła kondensacyjnego, ilość zanieczyszczeń jest znacznie mniejsza w porównaniu do tradycyjnych pieców na paliwa stałe. Ponadto jego praca jest wydajniejsza – uzyskuje on ciepło nie tylko ze spalania gazu, ale także odzyskuje je ze spalin.

Kotły kondensacyjne generują niższe koszty eksploatacyjne oraz zmniejszoną emisję CO2.

Co sprawia, że są ekologiczne? W czasie procesu kondensacji (skroplenia pary wodnej ze spalin) energia jest odzyskiwana. Następnie zostaje skierowana do instalacji centralnego ogrzewania, dzięki czemu wydajność kotła rośnie.

Pompy ciepła

Pompy ciepła pozyskują ciepło z gleby. Jest ono transportowane do wnętrza domu oraz domowego zbiornika z wodą, nagrzewając ją. Jest to urządzenie drogie w zakupie, jednak przynoszące na dłuższą metę spore oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.

Podczas działania pompy ciepła nie są wytwarzane szkodliwe związki chemiczne ani spaliny.

Pompy ciepła doskonale współpracują z wentylacją mechaniczną (więcej na temat rekuperacji przeczytasz tutaj).

Kotły olejowe

Kotły olejowe są najczęściej wybierane przez właścicieli domów jednorodzinnych, oddalonych od sieci gazowej. Tego typu piece są samoobsługowe. Przez całkowite spalanie oleju, emitowane spaliny nie zanieczyszczają powietrza.

Kotły elektryczne

Ogrzewanie prądem jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła, które nie emituje zanieczyszczeń powietrza. Kotły elektryczne charakteryzują się prawie stuprocentową sprawnością oraz niższą ceną zakupu w porównaniu do kotła olejowego czy gazowego. Ponadto nie wymagają posiadania komina i można zainstalować je w każdym pomieszczeniu. Są też bezpieczniejsze – nie ma ryzyka wybuchu pożaru czy zaczadzenia się mieszkańców.

Dzięki zastosowaniu ogrzewania elektrycznego, gospodarstwo domowe, w którym został zamontowany tego typu kocioł, nie emituje żadnych zanieczyszczeń powietrza.

Dofinansowanie do wymiany pieca

Dofinansowanie do wymiany pieca to nie koniec pomocy – skorzystaj z dopłat do rachunków za ogrzewanie!

Osoby starające się o dofinansowanie do wymiany pieca mogą liczyć na dalszą część pomocy – dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Dla osób o najmniejszych dochodach Rada Miasta Krakowa przewidziała nawet całkowite pokrycie kosztów.

Bezwzględny zakaz palenia węglem i drewnem ma wejść w życie w Krakowie we wrześniu 2019 roku. Jest to drastyczna zmiana, szczególnie dla osób, których nie stać na ekologiczne i zazwyczaj droższe sposoby ogrzewania. Z tego powodu uruchomiono Lokalny Program Osłonowy, który po wymianie pieca gwarantuje dopłaty do rachunków wygenerowanych przez nowoczesne ogrzewanie.

Uzyskanie dotacji związane jest z potwierdzeniem wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła. W przypadku, gdy pozostałe warunki zostaną spełnione, trzeba złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Niestety, aby uzyskiwać dofinansowanie należy składać wniosek, co roku. Sama dotacja jest wypłacana raz w roku, za cały okres zimowy.

Tego typu programy osłonowe zostały uruchomione w niektórych gminach. W wielu przypadkach dofinansowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od ilości członków rodziny oraz wysokości dochodów. 

Pamiętaj o odpowiedniej kolejności!

Dofinansowanie na wymianę pieca można otrzymać jedynie na kocioł, który nie został jeszcze wymieniony. Przed rozpoczęciem inwestycji należy złożyć wniosek (w wyznaczonym terminie i miejscu), a następnie przyjąć wizytę kontrolerów, którzy potwierdzą istnienie starego paleniska. Dopiero po wykonaniu tych czynności zostaje podpisana umowa, która umożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji. Po jej zakończeniu należy złożyć wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami, potwierdzającymi ukończenie zadania.

Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone dopiero po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.

Pamiętajmy – najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie! Dopiero po podpisaniu umowy można rozpocząć realizację inwestycji. W przeciwnym razie dotacja nie zostanie przyznana!

Podsumowanie

Dofinansowanie do wymiany pieca jest różne w zależności od województwa, czy nawet gminy. Nie zmienia to jednak faktu, że stanowi niemałą pomoc finansową w zmianie sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 83,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny