Przepisy, formalności i procedury na budowie domu - przegląd

Gdy podejmujemy decyzję o budowie własnego domu jednorodzinnego musimy przebrnąć przez szereg formalności przed jego budową. Dlatego bardzo ważnym jest, aby poznać aktualne przepisy, zmiany w prawie budowlanym i nowe przepisy budowlane. Wbrew pozorom prawo budowlane nie jest bardzo skomplikowane.

Prawo budowlane – najważniejsze ustalenia

Ustawa prawo budowlane

Ustawa o prawie budowlanym określa poza przepisami ogólnymi, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Mówi także o prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego.

Inne ważne zapisy dotyczą postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. Kolejny ważny zapis prawa budowlanego dotyczy budowy oraz oddawania do użytku obiektów budowlanych, a także utrzymania obiektów budowlanych.

W prawie budowlanym znajdziemy także zapisy dotyczące katastrofy budowlanej. Zapisy określają jakie są organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Ustawa określa także przepisy karne oraz odpowiedzialność zawodową w budownictwie.

Formalności przed budową domu

Gdykupujemy działkę pod budowę naszego domu warto zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Określa on czy na działce może powstać dom. Jeśli na gruncie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas możemy się ubiegać o Warunki Zabudowy (WZ).

Następnym etapem jest wybór projektu domu. Projekt ten może wykonać osoba do tego upoważniona, czyli architekt. Potrzebne są dwa projekty: projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Czasami możemy potrzebować dodatkowych dokumentów, np. opinii konserwatora zabytków, gdy teren jest wpisany do rejestru zabytków. Czasem może okazać się niezbędne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, gdy nasz dom będzie ingerować w sieć wodną obszaru, na którym będzie budowany.

Nowe prawo budowlane umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Nie wyklucza jednak ubiegania się o nie, czyli budowy domu na podstawie ostatecznej decyzji. W niektórych przypadkach szybsze może okazać się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Inne formalności przed budową domu - komentarz

Budowę domu można rozpocząć poprzez zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy w Starostwie Powiatowym. Aktem prawny, który reguluje tą procedurę jest ustawa prawo budowlane. Należy pamiętać o tym, aby precyzyjnie wypełnić wszystkie dokumenty i pilnować terminów, gdyż w przeciwnym razie organ państwowy może wystosować sprzeciw.

Jeżeli nasza budowa spełnia wszystkie wymagania i nie występują żadne zagrożenia wobec środowiska, bezpieczeństwa, wówczas administracja nie wniesie sprzeciwu. Będziemy mogli rozpocząć budowę domu. Nazywane jest to milczącą zgodą na rozpoczęcie robót budowlanych.

Ważne, aby budowa rozpoczęła się do 3 lat od dnia zgłoszenia budowy . Po tym czasie milcząca zgoda traci swoją ważność i rozpoczęcie budowy jest samowolą budowlaną. Inny sposób na rozpoczęcie prac to uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiany w prawie budowlanym - na co zwrócić uwagę

Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym 2018

Wśród najważniejszych zmian w prawie budowlanym w 2018 roku należy wymienić skrócenie urzędowego czasu do zgłoszenia sprzeciwu od zgłoszenia. Aktualne przepisy przewidują na to obecnie 21 dni.

Aktualne przepisy umożliwiają wydawanie z urzędu przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczeń, które stanowią o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy przed upływem wspomnianego terminu 21 dni.

Nowe przepisy budowlane doprecyzowują odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzone zostały regulacje, zgodnie z którymi nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiany długości, wysokości lub szerokości obiektu budowlanego. Ale tylko takiego, który nie jest obiektem liniowym i tylko, jeżeli odstąpienie to nie przekracza 2% i spełnia inne warunki.

Aktualne przepisy

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzają również przepis, który umożliwia inwestorom tymczasowych obiektów budowlanych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego.

Aktualne przepisy umożliwiają, gdy upłynie termin określony w zgłoszeniu, w dalszym ciągu użytkować taki obiekt budowlany. Wcześniej, gdy upłynął ten termin, obiekt tymczasowy musiał być bezwzględnie rozebrany.

Aktualne przepisy doprecyzowują także definicję działki budowlanej, parkingu, kondygnacji podziemnej, jak również określają czym jest aneks kuchenny. Nowe zapisy prawa budowlanego mówią także o tym, jak powinien być budynek usytuowany w granicach działki.

Zmiany w prawie budowlanym - komentarz

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w pewnych sytuacjach zapisy nowej ustawy nie obowiązują. Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy przed 1 stycznia 2018 roku złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zgłoszenie budowy.

Inne przypadki to, gdy przed 1 stycznia 2018 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, złożono pozwolenie na budowę, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego.

Jeżeli poświęcimy trochę swojego czasu na zapoznanie się z najważniejszymi zapisami prawa budowlanego okaże się, że nie jest ono wcale bardzo trudne. Wystarczy zaznajomić się z najważniejszymi zapisami, formalnościami i aktualnymi przepisami i biurokracja nie jest taka straszna.