Przyłącze wodociągowe – co warto wiedzieć?

Skorzystanie z przyłącza wody do sieci wodociągowej jest możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie widnieje taka ewentualna informacja. Wszelkie niezbędne informacje na temat przyłącza i ewentualnych kompetencji i obowiązków poszczególnych podmiotów znajdują się w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Tam również znajduje się dokładna definicja przyłącza wody do budynku, która głosi, że jest to nie tylko odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją inwestora, ale obejmuje także zawór i wodomierz główny.

Kto odpowiada na techniczny projekt i jest obciążony kosztami budowy przyłącza wody do budynku. Niestety oba aspekty leżą w gestii inwestora. Choć to przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wydaje decyzję o warunkach przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej, po stronie inwestora są formalności i wykonanie. Co ważne jednak, sam zakład, który zarządza siecią, będzie pokrywał wydatki związane z rozbudową. Mimo wszystko to inwestor jest obciążony kosztami budowy przyłącza.

Przyłącze do sieci wodociągowej – budowa krok po kroku

Pierwszy krok na drodze do wykonania przyłącza wody do sieci wodociągowej stanowi dopełnienie wszelkich formalności i zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Te wraz z wnioskiem należy dostarczyć do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w gminie. Wśród niezbędnych dokumentów znajduje się akt (notarialny lub własności) potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, mapa działki do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonym budynkiem i naniesionymi przyłączami wody w dwóch egzemplarzach. Ponadto niezbędne są także informacje dotyczące specyfiki przyłączy, w tym na przykład liczba domowników, a także ewentualne inne dokumentacje, które są wymagane prawnie, na przykład pisemne zgody właścicieli, jeśli przyłącze ma przebiegać przez inne działki.

Kolejny etap budowy przyłącza do sieci wodociągowej krok po kroku to pozyskanie projektu przyłącza wodociągowego. Jego wykonanie należy powierzyć projektantowi ze stosownymi uprawnieniami. Projekt musi zostać wykonany na podstawie warunków technicznych, a gotowy należy przedłożyć dostawcy wody i ZUD-owi, czyli Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji, który działa przy starostwie. Jeśli spotka się on z akceptacją tego podmiotu, rusza termin 3 lat na wykonanie przyłącza. Warto podkreślić, iż zamiar ten należy zgłosić w urzędzie gminy, który ma 30 dni na ewentualne uwagi. Po tym czasie, na podstawie tzw. „milczącej zgody”, można rozpocząć budowę.

Prace nad wykonaniem przyłącza najrozsądniej zlecić zakładowi wodociągowemu. Najczęściej w parze z przyłączem wodociągowym wykonuje się także przyłącze kanalizacyjne. Wówczas pierwsza część prac to wykonanie przyłącza od sieci do studzienki kanalizacyjnej na posesji oraz montaż wodomierza, a drugi etap to wykonanie przyłącza od studzienki kanalizacyjnej do domu. Jeśli nie zdecydujemy się na skorzystanie z usługi zakładu wodociągowego, należ znaleźć firmę, która specjalizuje się w tego typu pracach i posiada stosowne uprawnienia. Druga sprawa, że wbrew pozorom to firmy pochodzące z gminy działają sprawniej i wykonują prace szybciej niż inne podmioty wykonawcze. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że od wykonawców zewnętrznych wymaga się uzyskania kolejnych pozwoleń i uzgodnień, co nie ma miejsca w przypadku zakładu wodociągowego.