Remont kamienicy

Jakie formalności przed remontem?

Na początku warto sprawdzić czy faktycznie mamy do czynienia z nieruchomością zabytkową. Ustawa o ochronie zabytków pełni pieczę nad nieruchomości wpisanymi:

  • do rejestru zabytków
  • na Listę Skarbów Dziedzictwa
  • do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Należy przy tym pamiętać, że zabytkiem nie musi być konkretny budynek. Ochronie zabytków podlegają także układy urbanistyczne, których remont lub przebudowa traktowane będą jak ingerencja w zabytek. W takich sytuacjach ochronie prawnej mogą podlegać jedynie zewnętrzne cechy obiektów. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieruchomością znajdującą się w historycznym układzie urbanistycznym - grupie zespołów budowlanych, rozmieszczonych w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, warto każdorazowo przeprowadzić dokładny audyt takiej nieruchomości pod kątem podlegania prawu ochrony zabytków.

Mając jasność co do kwalifikacji nieruchomości jako zabytkowej, musimy wypełnić swoje obowiązki względem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa o ochronie zabytków nakłada:

  • obowiązek uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie prac i robót budowlanych,
  • obowiązek prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wytycznymi ujętymi w ww. pozwoleniu,
  • obowiązek powiadomienia woj. konserwatora zabytków lub MKIDN o możliwości uszkodzenia, zniszczenia lub innym zagrożeniu dla zabytku, które wynikać będzie z planowanych prac budowlanych.

Jakie kary?

Za niewypełnienie wymienionych wyżej obowiązków przewidziane są następujące kary:

  • Rozpoczęcie prac remontowo budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia lub niezastosowanie się do wymogów ujętych w pozwoleniu objęte jest karą od 500 do 500 000 zł.
  • Niepowiadomienie stosownych organów o możliwości uszkodzenia lub zniszczenia zabytku niesie ze sobą karę od 500 do 2000 zł.

Wysokość kary zależy od okoliczności każdej sprawy. Wysokie kary czekają w szczególności osoby, które w przeszłości dopuściły się już podobnych naruszeń. Pod uwagę brana jest także korzyść jaka została osiągnięta poprzez niezastosowanie się do wymogów formalnych. Co ważne, wojewódzki konserwator zabytków może nałożyć powyższe kary nawet do 5 lat po wystąpieniu naruszenia obowiązków. Powyższe kary mogą być obecnie stosowane zamiennie z karami przewidzianymi w kodeksie karnym.

Jak się bronić?

Jedynym rozwiązaniem jest złożenie odwołania od decyzji. Wykorzystując ten instrument prawny można zakwestionować podstawy nałożenia kary, jak i wnioskować o zmianę wysokości kary. Wnosząc o odwołanie zyskujemy również czas, termin zapłaty kary przesuwa się o czas postępowania odwoławczego.

Źródło:

https://kancelariaea.pl/

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny