Renta po mężu – podstawowe informacje

Komu należy się renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po zmarłym członku rodziny. Prawo do renty otrzymują członkowie rodziny zmarłej osoby, jeśli spełniała ona w momencie śmierci określone warunki. Jest to jeden z warunków otrzymania renty rodzinnej.

Renta rodzinna przysługuje, jeśli osoba zmarła w chwili śmierci:

  • Posiadała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (lub też mogła je uzyskać)
  • Posiadała prawo do emerytury (lub spełniała wszystkie warunki, by ą uzyskać)
  • Posiadała prawo do emerytury pomostowej
  • Pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Prawo do renty należy się:

  • Dzieciom własnym i przysposobionym oraz dzieciom drugiego małżonka do ukończenia przez nich 16 lat (w przypadku kontunuowania nauki w szkole średniej i wyższej prawo do świadczenia zostaje wydłużone do ukończenia 25 lat)
  • Dzieciom własnym i przysposobionym oraz dzieciom drugiego małżonka bez względu na wiek, jeśli stały się niezdolne do pracy (przed ukończeniem 16 r.ż. lub 25 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki)
  • Wnuki, rodzeństwo, inne dzieci – przyjęte na wychowanie i utrzymanie przynajmniej rok przed śmiercią
  • Rodzice osoby zmarłej, jeśli spełniają warunki takie same jak wdowa/wdowiec oraz jeśli byli na utrzymaniu pracującej lub pobierającej świadczenia osoby zmarłej

Prawo do renty dla wdowy po zmarłym mężu

Warto szerzej przyjrzeć się prawie do renty dla wdowy. Renta rodzinna przysługuje również pracującej lub niepracującej żonie zmarłego męża. Warunki otrzymania renty wdowiej warto znać, podobnie jak to, czym jest urlop ojcowski, komparycja umowy czy informacja, ile się czeka na dowód.

Renta rodzinna wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla żony należy się, jeśli małżonkowie mieli wspólnotę małżeńską w dniu śmierci męża. Dodatkowym kryterium jest osiągnięcie przez wdowę pracującą 50 lat lub posiadanie przez nią niezdolności do pracy. Jeśli nie spełnia jednego z tych kryteriów, to kolejnym warunkiem otrzymania renty rodzinnej jest wychowywanie co najmniej jednego dziecka, któremu należy się renta po zmarłym.

Jeśli jednak żona nie spełnia wymagań w zakresie renty dla wdów, to ma jeszcze jedną alternatywę, by uzyskać świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) daje jeszcze możliwość renty rodzinnej dla żony zmarłej osoby, jeśli nie ma ona stałego źródła utrzymania oraz nie spełnia powyższych wymagań. Taka renta dla wdów wypłacana jest jedynie przez okres jeden rok lub przez okres, który poświęci na szkolenie kwalifikujące do podjęcia pracy zawodowej (okres pobierania renty w tym przypadku to maksimum 2 lata).

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Renta wdowia może być także brana pod uwagę w przypadku rozwiedzionej lub pozostającej w separacji żony. Kryterium przyznania renty w tym przypadku stanowią przyznane alimenty wypłacane przez byłego męża lub męża pozostającego w separacji. W przypadku mniej powszechnych przykładów rent rodzinnych warto skonsultować się bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to bardziej skomplikowana do rozwiązania sytuacja podobnie jak komparycja umowy czy subsydiarny akt oskarżenia. Jeśli szukasz więcej informacji i wskazówek, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Renta po mężu – wysokość i porady praktyczne

Ile wynosi renta po mężu dla wdowy?

Zarówno renta dla dzieci, jak i renta wdowia to z góry określone wysokości świadczeń. Należy jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. W przypadku, kiedy to kilka osób posiada prawo do renty rodzinnej, całe świadczenie dzielone jest po równo między uprawnionych członków rodziny. Dlatego też renta dla żony może być częścią renty rodzinnej, jeśli uprawnieni do niej są również dzieci małżonków. Wartość świadczenia zmarłego ustalana jest na podstawie świadczenia, jakie uzyskiwał lub do jakiego miał prawo w chwili śmierci.

Wysokość renty rodzinnej uzależniona od ilości osób uprawnionych do jej otrzymania

Wysokość świadczenia

Ilość uprawnionych osób do renty rodzinnej

85% świadczenia zmarłego

1

90% świadczenia zmarłego

2

95% świadczenia zmarłego

3 i więcej

Co ważne, co roku ustalana jest tzw. kwota najniższej renty rodzinnej podobnie jak tzw. najniższa emerytura. Dzięki temu obliczona wysokość renty rodzinnej nie może być niższa od wskazanej kwoty. Jeśli w wyniku obliczeń renta dla żony czy reszty członków rodziny będzie niższa, to zostanie ona automatycznie podwyższona do kwoty najniższej renty rodzinnej.Porady praktyczne w zakresie otrzymywania renty po mężu

Jeśli ktoś nie miał nigdy styczności z rentą rodzinną, to może nie wiedzieć o pewnych pomocnych informacjach. Podobnie jak w przypadku składania wniosku o świadczenie, jakim jest wcześniejsza emerytura, urlop ojcowski czy uzyskiwania informacji na temat komparycji umowy. Wniosek o rentę rodzinną warto złożyć w miesiącu, w którym zmarła dana osoba lub w miesiącu po nim następującym. Wtedy świadczenie będzie liczone od dnia śmierci członka rodziny, o ile uprawniona do niego osoba będzie miała uzyskane już prawo do renty (w tym przypadku żona).

Rentę po mężu tak jak świadczenie za urlop ojcowski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje na dwa sposoby. Może to być za pośrednictwem poczty lub przelewem do banku czy do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku, kiedy osoba uprawniona do renty (żona) przebywa na stałe za granicą Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje pieniądze na wskazany adres lub konto bankowe wyłącznie w Polsce. W przypadku żony pracującej istotne są także uzyskiwane przez nią przychody. W przypadku przekroczenia pewnej wysokości dochodów renta po mężu wypłacana jest w zmniejszonej wysokości.

Po pewnym czasie od uzyskania prawa do renty po mężu nadchodzi czas, kiedy to wdowa nabiera prawa do emerytury. Według ogólnie przyjętych zasad nie można pobierać dwóch świadczeń jednocześnie. W takim przypadku konieczna jest decyzja wdowy, przy którym świadczeniu pozostaje na kolejne lata. Zwykle wybiera się to świadczenie, które jest w wyższej wysokości.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny