Renta socjalna – dla kogo przeznaczono świadczenie?

Podstawowe warunki. Dla kogo renta socjalna?

Dla kogo przeznaczono świadczenie renty socjalnej? Aby otrzymać rentę, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszym jest osiągnięcie pełnoletności lub 16 lat w przypadku kobiet, które wyszły za mąż. Drugi warunek to orzeczenie niezdolności do pracy.

Orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS musi stwierdzić, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Na stronie internetowej ZUS możemy znaleźć informację o tym, że naruszenie sprawności organizmu musi nastąpić przed ukończeniem 18 roku życia. Uprawnienie do renty socjalnej posiadają również beneficjenci, u których stwierdzono naruszenie sprawności organizmu w trakcie nauki. Przyjęto tu limit 25 lat w przypadku uczniów szkół średnich i szkół wyższych. Renta socjalna może być także przyznana w przypadku naruszenia sprawności organizmu, które powstało w trakcie nauki w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich bądź aspirantury naukowej.

Wiemy już, dla kogo została przeznaczona renta socjalna. Warto także zauważyć, że świadczenie renty socjalnej może być przyznane na stałe lub czasowo. Pierwszy przypadek dotyczy całkowitej i uznanej za trwałą niezdolności do pracy. Według definicji przytoczonej na stronie ZUS, za niezdolną do pracy uważa się osobę, która:

 • ”całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu
 • I nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.”

Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Komisja lekarska ZUS lub orzecznik ZUS mogą także przyznać rentę socjalną na czas dłuższy niż 5 lat (w tym również na stałe). Sytuacja dotyczy osób, u których orzecznik nie rokuje odzyskania zdolności do pracy przed upływem danego okresu czasu. Renta socjalna może być także przyznawana na czas określony. Jej przedłużanie będzie wiązało się z kolejnymi spotkaniami z lekarzem orzecznikiem ZUS lub komisją lekarską ZUS.

Uprawnienia do renty socjalnej – dodatkowe warunki

Aby w pełni odpowiedzieć na pytanie, dla kogo skierowano świadczenie w postaci renty socjalnej, należy także omówić konieczność spełnienia dodatkowych warunków. Jedne z nich dotyczą osób, które posiadają nieruchomość rolną. ZUS określił tutaj dwa podstawowe warunki:

 • Powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 5 hektarów przeliczeniowej – sytuacja dotyczy właścicieli nieruchomości rolnych.
 • Udział w nieruchomości rolnej nie może przekraczać 5 hektarów przeliczeniowych – sytuacja dotyczy współwłaścicieli nieruchomości rolnych.

Dodatkowe ograniczenia dotyczą także osób, które pobierają rentę rodzinną. ZUS wprowadził tu zasadę mówiącą, że renta rodzinna nie może przekraczać 200 procent kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia pobieranie renty socjalnej. Przeszkodą w możliwości pobierania renty socjalnej jest też zasiłek rehabilitacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Dla kogo jeszcze przeznaczono rentę socjalną? Świadczenie mogą pobierać także cudzoziemcy. ZUS przewidział w tej sytuacji kilka dodatkowych, koniecznych do spełnienia warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o rentę socjalną musi dodatkowo:

 • Posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Sytuacja nie dotyczy osób posiadających pozwolenie na pracę w Unii Europejskiej na okres do 6 miesięcy lub osób, które są przyjęte na studia, pracują sezonowo bądź posiadają wizę uprawniającą do pracy.
 • Lub mieszkać w Polsce i posiadać zezwolenie na:
  • Pobyt stały,
  • Pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej,
  • Zezwolenie na pobyt czasowy,
  • Prawo pobytu bądź prawo stałego pobytu (dotyczy osób, które są jednocześnie obywatelami lub należą do rodziny obywatela Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
  • Status uchodźcy.

Formalności zmierzające do uzyskania renty socjalnej – wymagane dokumenty, terminy, procedura

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o rentę socjalną

Wiemy już, dla kogo przeznaczono renty socjalne. Osoby, które spełniają wszystkie niezbędne wymagania, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia. W tym celu konieczne jest przedstawienie podstawowych dokumentów. Wśród nich znajduje się:

 • Wniosek o rentę socjalną – aktualny dokument pobierzemy ze strony ZUS. Osoby, które potrzebujące wniosku w wersji papierowej, mogą pozyskać go za darmo w każdej placówce ZUS.
 • Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole bądź zaświadczenie z uczelni,
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 – dokument nie może być wydany wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Zamiast zaświadczenia OL-9 można przedłożyć dokumentację medyczną.
 • Zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i takich świadczeń jak zasiłek chorobowy lub zasiłek rehabilitacyjny wraz z informacją o dacie zaprzestania ich otrzymywania.
 • Wywiad zawodowy – dokument przeznaczony dla osób pracujących.
 • Zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów – w dokumencie wyszczególnia się okres zawarcia umowy, a także wskazanie informacji o tym, ile wynosi przychód.
 • Zaświadczenie właściwego ograniu jednostki samorządu terytorialnego o posiadanej powierzchni użytków rolnych – dokument musi zawierać informacje w hektarach przeliczeniowych.
Starsza kobieta z kalkulatorem czyta dokumenty, ile wynisi renta socjalna, renta soclajna a waloryzacja
Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę socjalną, renta socjalna a orzeczenie ZUS, komisja lekarska w sprawie renty

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem. Kompletna dokumentacja zostanie przyjęta przez pracownika ZUS. Następnie wyznacza się termin spotkania z orzecznikiem ZUS. Orzecznik lub komisja lekarska dokona niezbędnych badań i stwierdzi, czy osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. Czas wydania decyzji organu rentowego może wynosić 30 dni mijających od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Ważną informacją jest także termin składania dokumentów. Wniosek o przyznanie renty socjalnej powinien być złożony nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Wniosek może być także złożony w późniejszym terminie. W tym przypadku renta socjalna może być ustalona na miesiąc przedłożenia dokumentacji. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Ile wyniesie renta socjalna? Wysokość świadczenia po nowemu netto i brutto

Renta socjalna ma stałą, waloryzowaną co roku wysokość. Po nowemu, czyli od 1 marca 2021 roku wynosi 1 250,88 zł brutto. Od świadczenia odprowadzany jest podatek, a kwota „na rękę” będzie wynosić 1 067 zł netto. Jest to równowartość 100% świadczenia (netto) z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość renty socjalnej może ulec zmniejszeniu. Sytuacja dotyczy połączenia świadczenia z rentą rodzinną. Wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej nie mogą przekraczać 200 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10% owej kwoty (czyli 1 067 zł na rękę), a renta rodzinna nie może wynosić więcej niż dwukrotność najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przekroczenie tej wysokości sprawia, że renta socjalna nie przysługuje.

Upraszczając, wartość połączonej renty socjalnej i renty rodzinnej nie może wynosić więcej niż kwota 2 134 zł netto (stan na październik 2021 r). Zwiększenie tej wartości sprawia, że renta socjalna nie przysługuje.

Czy można dorobić do renty socjalnej? Jakie są limity?

Tak, renta socjalna jest świadczeniem, do którego można dorobić. ZUS wprowadził jednak limity, po przekroczeniu których wartość świadczenia ulegnie zawieszeniu. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej opiekun są zobowiązani do poinformowaniu ZUSu o zaistnieniu przychodu, którego wysokość powoduje zawieszenie świadczenia.

Renta socjalna ulega zawieszeniu za miesiąc, w którym przychód osoby przekroczył 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest obwieszczane raz na kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Każda podwyżka tej wartości zwiększa maksymalny limit, do którego można dorobić bez obaw o zawieszenie lub zmniejszenie renty. Osoba pobierająca świadczenie socjalne powinna na bieżąco śledzić aktualne limity i ogłoszenia ZUS, w których mogą znaleźć się zmiany w rentach. Można odnaleźć je na stronie ZUS lub przeliczyć w oparciu o obwieszczenie Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawieszenie renty nie musi mieć charakteru stałego i dotyczy wyłącznie miesiąca, w którym wystąpił zwiększony przychód (netto lub brutto). Jeśli w kolejnym miesiącu przychód wyniesie mniej niż maksymalna wartość, ZUS zacznie ponownie wypłacać rentę.

Według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 roku, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5 504,52 zł brutto (przelicznik netto będzie uzależniony od formy opodatkowania przychodu). Oznacza to, że aktualnie, maksymalna kwota przychodów, które nie przyczynią się do zawieszenia renty socjalnej, wynosi 3 853,16 zł brutto. Kolejna podwyżka lub obniżka wysokości przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku zostanie ogłoszona w listopadzie. W oparciu o nową informację, osoby pobierające świadczenie będą mogły ponownie wyliczyć, ile wyniesie maksymalna kwota przychodu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny