Rozbiórka budynku krok po kroku - pozwolenie, procedura, cena

Teoretycznie wszystko, co znajduje się na naszej działce, należy do nas. Jednak prawo bardzo często daje się we znaki, szczególnie gdy chcemy dokonać poważnych zmian w zagospodarowaniu. W takich okolicznościach musimy liczyć się z przejściem przez poszczególne procedury. Identycznie będzie w przypadku rozbiórki budynku mieszkalnego.

Jeśli szukasz firmy, która wykona na twoje zlecenie rozbiórkę budynku, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Po wypełnieniu krótkiego formularza zyskasz dostęp do najlepszych ofert.

Rozbiórka domu

Rozbiórka domu a prawo budowlane

Prawo budowlane odnosi się do pozwoleń na wyburzanie budynków w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Według przepisów:

 Art. 31.1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32. 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji.

Art. 33. 4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Burzenie budynków mieszkalnych a formalności

Powyższe przepisy zawarte w Prawie budowlanym, które dotyczą zagadnienia, jakim jest burzenie budynków, dla wielu osób mogą wydawać się niezrozumiałe i zawiłe. Dlatego, gdy będzie nas bezpośrednio dotyczyć rozbiórka budynku, lepiej będzie dowiedzieć się w urzędzie, jakie wymagania należy spełnić, by wszystkie prace zostały dokonane zgodnie z prawem.

Można kierować się prostą, ogólną zasadą, która mówi, że pozwolenie na rozbiórkę budynku należy zawsze uzyskać w przypadku budynków, przy których musieliśmy ubiegać się wcześniej o pozwolenie na budowę. Natomiast zgłoszenie prac rozbiórkowych, w przypadku obiektów, których budowa wymagała tylko zgłoszenia do urzędu. Rozbiórka budynków mieszkalnych na działce odbywa się zatem na podobnych zasadach, co wcześniejsza budowa domu.

Już wiemy, że wyróżniamy takie czynności prawne jak zgłoszenie prac rozbiórkowych oraz pozwolenie na rozbiórkę. Ustawę pod tym względem można interpretować w następujący sposób:

 • Zgłoszenie prac rozbiórkowych - rozbiórka budynku nie będzie wymagać pozwolenia, a jedynie zgłoszenie, jeżeli jego wysokość jest niższa niż 8 metrów. Dodatkowo budynek nie może być wpisany do rejestru zabytków, a także nie jest objęty ochroną konserwatorską. Zgłoszenie prac rozbiórkowych jest dokumentem, w którym należy określić termin, w którym nastąpi rozbiórka domu, zakres prac, a także w jaki sposób będą one podejmowane. Do dokumentu należy dołączyć pozwolenie od właściciela budynku, uzgodnienia lub opinie - jeżeli takie były wydane, a także ewentualny projekt rozbiórki. Zgłoszenie może być zawetowane w ciągu 30 dni od momentu jego wpłynięcia do urzędu. Rozbiórka budynku musi się odbyć w ciągu maksymalnie 2 lat od określonego terminu wyburzenia.
 • Pozwolenie na rozbiórkę - najprościej tłumacząc pozwolenie na rozbiórkę wymagają wszystkie pozostałe budynki, które nie są objęte zgłoszeniem. Zatem można wymienić tutaj budynki, przed których budową, w urzędzie składano pozwolenie na budowę. W przypadku pozwolenia należy złożyć w urzędzie komplet dokumentów. Wśród nich musi się znaleźć między innymi zgoda właściciela budynku, termin prac ich zakres, a także sposób wykonywania. Jeżeli rozbiórka budynku będzie oddziaływać na otoczenie, potrzebne są odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wydane przez właściwe organy. Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia pozwoleń, uzgodnień lub opinii nie zostanie wydana negatywna decyzja, rozbiórka domu może odbyć się zgodnie z planami zawartymi we wniosku.

Koszt wyburzenia domu

Ile kosztuje wyburzenie domu?

Średni koszt wyburzenia domu waha się od 1800 do 2100 zł netto, za każde 100 m3 kubatury budynku. W cenie znajduje się jedynie sama rozbiórka budynku, nieobejmująca usług transportowych, składowania oraz utylizacji materiałów.

Ostateczny koszt rozbiórki domu będzie zależny nie tylko od jego kubatury, ale również grubości ścian, rodzaju materiałów (drewno, cegła), rodzaju połaci dachowej, a także stanu samego budynku. Chcąc się dowiedzieć, ile kosztuje wyburzenie domu, należy sprawdzić dodatkowo kilka parametrów budynku. W przypadku ścian o grubości 20 cm koszt wyburzenia wyniesie nas od 50 do 130 zł/m2. Wyburzanie budynków posiadających ściany żelbetonowe, będzie kosztować już od 150 złotych wzwyż za każdy m2.

Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem w bardzo złym stanie technicznym, często rozbiórka domu może ograniczyć się wyłącznie do wykorzystania sprzętu ciężkiego. Wtedy koszt wyburzenia domu może kształtować się za każdy m3 budynku lub każdą godzinę pracy sprzętu. Ceny wahają się od 120 do 200 złotych za m3 lub godzinę pracy.

Koszt prac rozbiórkowych

Rozbiórka domu może przebiegać w kilku etapach. Zakres prac obejmujących wyburzanie budynków zależy zarówno od ich stanu oraz oczekiwań samego inwestora. To, ile kosztuje wyburzenie domu, w głównej mierze będzie zależeć od zakresu czynności. Czasem wyburzanie budynków obejmuje prace rozbiórkowe wykonane wewnątrz. Pod tym względem koszt rozbiórki domu będzie prezentować się następująco:

 • Demontaż instalacji hydraulicznej - ok 40 zł/mb
 • Wyburzenia ścian działowych - 35 zł/m2
 • Wyburzenia posadzki - ok 30-50 zł/m2
 • Skuwanie tynków - pl 20-35 zł/m2
 • Wyburzenia ścian nośnych z cegły - od 80 zł/m2
 • Wyburzenia ścian żelbetowych lub betonowych - od 150 zł/m2
 • Demontaż płytek - ok. 15 zł/m2
 • Demontaż wykładzin oraz tapet - ok 12 zł/m2
 • Rozbiórka okien i drzwi - ok 50 zł/m2
 • Rozbiórka parkietu - ok 18 zł/m2

Burzenie budynków - jak znaleźć profesjonalną ekipę?

Koszt prac rozbiórkowych przy pomocy profesjonalnej ekipy może wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na pewno przy wyborze ekipy, która miałaby podjąć się wyburzenia domu, nie należy sugerować się jak najniższą ceną. Niezwykle ważne jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, a także spełnienia wszystkich norm wskazanych przez prawo budowlane.

Dobrze jest szukać ekipy zajmującą się wyburzaniem w pobliżu planowanych prac. Dzięki temu koszt transportu będzie dużo niższy. Dodatkowo warto zastanowić się nad tym, w którym miejscu będzie składowany cały gruz. Za jego wywiezienie oraz utylizację koszt rozbiórki domu będzie dużo wyższy. Rozbiórka budynku, który jest objęty ochroną konserwatorską, na pewno będzie bardziej wymagającą inwestycją. Ponieważ będzie potrzebny nadzór, czy na pewno wszystkie prace, które obejmują wyburzenia, przebiegną zgodnie z prawem.

Rozbiórka budynku systemem gospodarczym

Istnieje możliwość, by rozbiórka domu odbyła się w systemie gospodarczym, czyli we własnym zakresie. Należy jednak dokładnie oszacować własne możliwości nad realnymi pracami, jakie należy wykonać. Wyburzanie budynków o pokaźnej kubaturze nie należy do zadań łatwych, a tym bardziej bezpiecznych. Koszt wyburzenia domu dla niektórych osób może okazać się zbyt wysoki, jednak nie należy przekładać finansów nad swoje bezpieczeństwo. Zawalenie dachu lub stropu może grozić nawet śmiercią. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z niewielkim budynkiem, a także posiadamy doświadczenie w różnych pracach remontowo-budowlanych, możemy podjąć się samodzielnej rozbiórki. Należy jednak dokonywać tego zawsze w obecności innych osób, by zawsze móc liczyć na szybkie udzielenie pomocy.

Wyburzanie budynków - podsumowanie

Wyburzanie budynków jest czynnością, która musi być koniecznie uregulowana pod względem przepisów prawnych. Wszystkie wskazania znajdziemy w ustawie Prawo budowlane. W przepisach dowiemy się, kiedy wystarczy wystosować zgłoszenie, a kiedy potrzebne jest pozwolenie.

Wyburzanie budynków musi być dokładnie opisane w dokumentach dołączanych do urzędu. Czynności mogą być wykonane przez samego inwestora bądź firmę zewnętrzną. Na pytanie, ile kosztuje wyburzenie domu, niestety nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Ostateczna cena jest zależna od wielu czynników. Wszystko zależy od tego, przez kogo ma być wykonane burzenie budynków, z jakich materiałów się składają, a także jaką kubaturę zajmują. Jeżeli budynek jest w „ruinie”, koszt rozbiórki domu będzie o wiele niższy niż w przypadku, gdy ekipa musi dokonać szczegółowego montażu również wewnątrz pomieszczeń.

Cały proces obejmujący wyburzanie budynków nie może trwać dłużej niż dwa lata po wskazanym terminie rozpoczęcia prac rozbiórkowych. W innym przypadku należy znowu ubiegać się o pozwolenie lub wykonać zgłoszenie w urzędzie.

Rozbiórka budynku – zgłoszenie a pozwolenie

Wyburzenie domu czy nawet stary dom drewniany do rozbiórki mogą nastręczyć problemów, jeśli nie zna się formalności, jakich należy dopełnić. Zanim zatem przystąpimy do poszukiwania ekipy, która dokona destrukcji przy rozbiórce budynku, warto znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy wymagane jest zgłoszenie, kiedy pozwolenie, a kiedy można dokonać tego bez pozwolenia.

Prawo budowlane jasno określa przypadki, w których zburzenie domu, budynku gospodarczego czy też innego wymaga zgłoszenia. Aby musiało mieć miejsce dopełnienie tego typu formalności, muszą pojawić się następujące okoliczności: budynek nie ma 8 m wysokości, stoi w odległości mniejszej od granicy działki niż wynosi połowa jego wysokości, ponadto nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wówczas zamiar rozbiórki wymaga zgłoszenia w odpowiednim starostwie powiatowym. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy od urzędu decyzji o sprzeciwie na wykonywanie robót budowlanych, możemy je rozpocząć. Równie dobrze, w określonych wypadkach odpowiedź urzędu może nałożyć na petenta obowiązek uzyskania pozwolenia. Dzieje się tak na przykład, gdy rozbiórka miałaby wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska czy warunków sanitarnych.

Zburzenie domu czy też budynku gospodarczego wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę we wszystkich innych przypadkach, poza omówionymi już sytuacjami, w których wystarcza zgłoszenie oraz rozbiórce bez pozwolenia, o której za chwilę. Prawo budowlane określa zatem, że pozwolenie jest niezbędne, na przykład, gdy budynek ma 8 i więcej metrów wysokości lub gdy jest niższy, ale stoi za blisko granicy działki. Nawet niepozorny dom drewniany do rozbiórki może zatem wymagać pozwolenia.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Prawo budowlane przewiduje także sytuacje, w których rozbiórka budynku nie wymaga pozwolenia. Nie dotyczy to oczywiście wyburzenia domu, a jedynie niewielkiej zabudowy. Zgodnie z ustawą bez pozwolenia można rozebrać budynki w sytuacji, gdy do ich postawiania nie było wymagane pozwolenia na budowę oraz gdy nie podlegają ochronie jako zabytki. Konkretniej rzecz ujmując, wpisuje się w to rozbiórka budynku typu wiata o powierzchni mniejszej niż 25 metrów kwadratowych, altanka ogrodowa czy też niewielki budynek gospodarczy wolnostojący. We wszystkich innych wypadkach, jaką stanowi na przykład niepozorny dom drewniany do rozbiórki, niezbędne jest dopełnienie wymaganych formalności.

Co ciekawe, fakt wpisania budynku do rejestru zabytków nie przekreśla szansy na jego rozbiórkę. Aby była ona możliwa, należy wystąpić do generalnego konserwatora o wydanie decyzji o skreśleniu budynku ze wspomnianego rejestru i liczyć na powodzenie. Dzieje się tak z budynkami, które widnieją w rejestrze, ale nie są odpowiednio odrestaurowane i po prostu niszczeją do tego stopnia, że już do niczego się nie nadają. Warto także podkreślić, że za samowolkę przy rozbiórce i niedopełnienie wymaganych formalności grozi grzywna, nierzadko dotkliwie wysoka.