Jak wziąć rozwód krok po kroku?

Na wstępie musimy sprecyzować powody rozwodu

Pierwszym krokiem zbliżającym do uzyskania rozwodu jest wyodrębnienie konkretnych powodów. Sąd może orzec rozwód jedynie w sytuacji, w której doszło do trwałego rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami. Musi nastąpić rozpad więzi w sferze uczuciowej, gospodarczej lub fizycznej.

  • Rozpad więzi uczuciowej – czyli sytuacje, w których jeden lub oboje partnerów stają się sobie obojętni, deklarują, że ustała jakakolwiek więź o charakterze uczuciowym.
  • Rozpad więzi fizycznej – to brak kontaktów seksualnych pomiędzy małżonkami.
  • Rozpad więzi gospodarczej – w tej kategorii powodów mieszczą się wszystkie kwestie związane z formalnym lub nieformalnym podziałem majątków. Dobrym przykładem jest rozdzielenie między małżonków dobra wspólnego, małżonkowie utrzymują się osobno i nie wnoszą wkładu na wspólne gospodarstwo domowe.

Według polskiego prawa, rozpad pożycia między małżonkami musi być trwały. Co ważne, nie istnieje ustawowy termin, który musi nastąpić od zaistnienia rozpadu małżeństwa. Sądy rozpatrują każdą sprawę indywidualnie. Najprostsze i załatwiane stosunkowo szybko sprawy rozwodowe dotyczą małżeństw, które nie posiadają małoletnich dzieci i wspólnie składają wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Procedura z orzekaniem o winie lub dotycząca małżeństw posiadających małoletnie dzieci wymaga już formy procesowej.

Składamy pozew rozwodowy

Znamy już podstawowe powody, które mogą skutkować rozwiązaniem małżeństwa. Procedura rozwodowa wymaga złożenia stosownego wniosku. Pozew rozwodowy może wnieść jedna ze stron lub oboje małżonków. Dokument składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Co ważne, procedura formalna wymaga złożenia wniosku w dwóch egzemplarzach. Wniesienie pozwu musi być opłacone, co dokładniej opiszemy w dalszej części tekstu.

Jak wziąć rozwód? Złożony przez nas wniosek rozwodowy powinien być odpowiednio wypełniony. W przypadku problemów natury formalnej sąd może zobowiązać nas do uzupełnienia pozwu. Mamy na to tylko siedem dni, dlatego warto zadbać o złożenie kompletnego i dobrze uzupełnionego dokumentu. Wniosek rozwodowy musi zawierać:

  • Dane personalne stron – imiona i nazwiska małżonków, ich adresy oraz numery PESEL.
  • Określenie formy żądania – procedura rozwodowa musi być starannie wyszczególniona. Powód określa, czy wnosi o rozwód z orzeczeniem winy, czy bez orzekania o winie.
  • Dowody – jeśli chcemy załatwić rozwód z orzeczeniem o winie, musimy dostarczyć dowody świadczące o winie jednej ze stron. Dlatego do wniosku można dostarczyć dane ewentualnych świadków, którzy będą w stanie potwierdzić zaistniałą sytuację.
  • Uzasadnienie – aby szybko się rozwieść, musimy udowodnić, że nastąpił trwały rozpad więzi małżeńskiej. Dlatego uzasadnienie pozwu rozwodowego stanowi bardzo ważny element. W uzasadnieniu należy wpisać wszystkie możliwe do uzasadnienia przesłanki, które przemawiają za ustanowieniem rozwodu. Mogą to być notatki sporządzone na policji, notatki kuratora sądowego, obdukcje, wyroki sądowe, a nawet korespondencja mailowa bądź nagrania. Dowody nie będą potrzebne, jeśli zdecydujemy się na zgodny rozwód bez orzekania o winie. Sprawdź także ten artykuł z poradami, ile kosztuje rozwód.

Rozwód krok po kroku – jak szybko załatwić sprawę?

Procedura rozwodowa może być przeprowadzona bardzo szybko (na przykład podczas jednej rozprawy), lub trwać latami. Wiele osób chce załatwić sprawę szybko i rozwieść się bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Jak wziąć rozwód szybko oraz możliwie jak najtaniej? Najkorzystniej będzie, jeśli małżonkowie dogadają się w kwestii rozwodu i podziału majątku wspólnego. W tym przypadku procedura rozwodowa może mieć charakter nieprocesowy (jeśli małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci). Sprawa rozwodowa odbywa się bardzo szybko, a procedura jest mocno uproszczona.

Podstawą do szybkiego załatwienia sprawy jest dobrze napisany pozew rozwodowy. Dlatego przy jego sporządzaniu nie warto sugerować się gotowymi wzorami, dostępnymi w portalach internetowych. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, dlatego znacznie lepszym pomysłem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego.

Wniosek rozwodowy należy złożyć do właściwego rejonowo sądu okręgowego. Podstawą będzie uiszczenie opłaty sądowej przed wniesieniem pozwu. W ten sposób procedura będzie bardziej uproszczona. Strona ma też prawo do ubiegania się ze zwolnienia z opłaty sądowej. Jednak w ten sposób cała procedura rozwodowa ulegnie wydłużeniu. Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej wymaga złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach i majątku wnioskodawcy.

Jak wziąć szybko rozwód krok po kroku? Kolejnym ważnym krokiem zmierzającym do uproszczenia procedury jest rezygnacja z orzekania o winie. Małżonkowie mogą wnieść zgodnie pozew rozwodowy wraz z projektem podziału majątku. W ten sposób cała procedura rozwodowa będzie załatwiona szybciej, a dodatkowo, opłata za złożenie wniosku będzie odczuwalnie niższa.

Kolejnym pomysłem na to, jak wziąć rozwód szybko i bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych jest podział majątku przed postępowaniem. Najprościej będzie załatwić sprawę u notariusza. Jeśli małżonkowie są w pełni zgodni co do podziału części wspólnych majątku, sporządzają u notariusza rozdzielność majątkową. Następnie wystarczy złożyć pozew rozwodowy. Brak konieczności podziału majątku w toku postępowania sądowego znacząco upraszcza całą procedurę i ogranicza jej koszty.

Ile kosztuje procedura rozwodowa?

Wiemy już, jak wygląda rozwód krok po kroku. Wskazaliśmy też, jak rozwieść się w sposób szybki i możliwie jak najtańszy. Warto pamiętać, że każdy pozew rozwodowy wymaga uiszczenia stosownej opłaty. Jej wysokość będzie uzależniona od formy wniosku.

Jak wziąć rozwód szybko i rozwieść się najniższym kosztem? Najtańsza procedura dotyczy rozwodów bez orzekania o winie. Opłata sądowa wynosi wtedy 600 zł. Jeśli w toku sprawy sądowej ma dojść do podziału majątku wspólnego, należy wnieść opłatę dodatkową w wysokości 300 zł. Znacznie droższa procedura dotyczy spraw rozwodowych z podziałem majątku bez zgody współmałżonków. W takiej sytuacji opłata za pozew rozwodowy wynosi już 1 000 zł. W toku postępowania strona może wnosić o eksmisję małżonka. Taka procedura wiąże się z kolejną, dodatkową opłatą sądową w wysokości 200 zł. Każdy wniosek pojawiający się w trakcie procesu sądowego (na przykład wniosek o zmianę wysokości alimentów) będzie generował dodatkowe 100 zł opłaty sądowej.

Opłaty sądowe często stają się dopiero początkiem wydatków. Małżonkowie, którzy nie potrafią dogadać się w podstawowych kwestiach, mogą złożyć wniosek rozwodowy z orzekaniem o winie. Wiąże się to z koniecznością przedstawienia dowodów. Jednym przykładów jest opinia wydana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Jej koszt będzie uzależniony od rodzaju sprawy, jednak niejednokrotnie przekracza kwotę 1 000 zł. Aby rozwieść się z orzekaniem o winie, niejednokrotnie należy zatrudnić doświadczonego adwokata. Skomplikowane sprawy rozwodowe mogą trwać wiele miesięcy, a nawet lat. W ten sposób ostateczny koszt rozwodu może okazać się dość dużym wydatkiem.

Wiesz już, jak załatwić rozwód krok po kroku. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych porad, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny