Spółdzielnia mieszkaniowa od strony lokatora - przepisy prawne, porady, ciekawostki

Spółdzielnia mieszkaniowa podobnie jak wspólnota mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem lokatorów. Różnicą jest to, że spółdzielnia ma osobowość prawną. Szacuje się, że w naszym kraju funkcjonuje około 3500 tworów tego typu. Można, więc stwierdzić, że spółdzielnie skupiają ogromną liczbę osób. Mają one obowiązki wobec zarządcy, ale też wiele praw. Niestety niejeden lokator nie ma pojęcia o przysługujących mu przywilejach. Dlatego też wymienimy najważniejsze z nich.

Spółdzielnia mieszkaniowa – przepisy i podstawowe obowiązki

Podstawą prawną funkcjonowania każdej spółdzielni jest Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ważna jest też jej nowelizacja, która weszła w życie w 2017 roku. Niezwykle istotny dokument stanowi statut spółdzielni, regulujący prawa i obowiązki członka. I właśnie podstawowym obowiązkiem każdej osoby zrzeszonej w spółdzielni jest przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach. Do tego każdy członek spółdzielni powinien dbać o jej dobro i umożliwiać realizowanie jej zadań statutowych. Trzeba przy tym pamiętać, że nieznajomość owych przepisów może przysporzyć wielu niepotrzebnych kłopotów.

Przejdźmy teraz do konkretów, czyli najważniejszych obowiązków wyznaczanych przez przepisy prawa. Chodzi tu przede wszystkim o terminowe wnoszenie opłat. Podstawa to oczywiście uiszczanie czynszu. Jednakże lokator budynku należącego do spółdzielni musi pokrywać również dodatkowe koszty. Pierwsze z nich to te powstałe na skutek eksploatacji lokalu, czyli wywóz śmieci i dostawa mediów. Kolejne dotyczą eksploatacji części wspólnej budynku. Jest to na przykład opłata za oświetlenie klatki schodowej. Należąc do spółdzielni płacimy też za utrzymanie skwerków czy placów zabaw będących jej własnością. Ważne jest też opłacanie funduszu remontowego.

Do podstawowych obowiązków lokatora należy też udostępnianie mieszkania przedstawicielom spółdzielni w różnych okolicznościach. Takich jak chociażby awarie wywołujące szkody. Dochodzi też do okresowych przeglądów stanu technicznego lokalu. Jest on poprzedzony zawiadomieniem o terminie przeprowadzania tego typu zadań. Może się też zdarzyć, że będziemy zmuszeni do udostępnienia mieszkania w celu wykonania niezbędnego remontu lub przebudowy tej części budynku. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe obowiązki, przed nami prawa członka spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa a prawa członka

Przepisy znowelizowane w 2017 roku mówią, że członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, która:

    Posiada spółdzielcze, własnościowe prawo do nieruchomości,
  • Posiada spółdzielcze, lokatorskie prawo do nieruchomości,
  • Której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • Której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
  • Nowe regulacje mówią, że członkiem spółdzielni stajemy się z mocy samego prawa. Dlatego też nie trzeba już wnosić swoich udziałów do spółdzielni, uiszczać wpisowego i składać deklaracji członkowskiej. Dodatkowo spółdzielnia nie ma możliwości wykreślenia nas z listy członków. Na tym przywileje się nie kończą.

    Lokator należący do spółdzielni ma prawo do otrzymania odpisu jej statutu i wszelkich regulaminów. Do tego może zapoznawać się z wszelkimi uchwałami, protokołami obrad różnych organów spółdzielni a także sprawozdaniami finansowymi. Co równie ważne każdy członek ma prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni. Jego niezbywalnym prawem jest też możliwość uczestniczenia w walnych zgromadzeniach. W przypadku swej nieobecności może pisemnie wyznaczyć swojego pełnomocnika. W głosowaniu każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

    Dla każdej osoby wchodzącej w skład spółdzielni mieszkaniowej duże znaczenie ma kolejny przywilej. Otóż istnieje możliwość zgłaszania własnych projektów uchwał lub poprawek do już istniejących. To oczywiście nadal nie wszystko, należąc do spółdzielni możemy zwołać walne zgromadzenie. Potrzebujemy tylko poparcia 1/10 wszystkich członków. Na owym zgromadzeniu możemy zażądać rozpatrzenia wniosków, które odnoszą się do działania spółdzielni. Ostatnim, lecz równie ważnym prawem, jest możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń spółdzielni opisanych w jej statucie.