Umowa uaktywniająca z nianią – podstawowe informacje

Niania – krótki opis

Choć słowo „niania” jest powszechnie używane w wielu sytuacjach, to na cele umowy aktywizacyjnej przyjęto jednoznaczną definicję. Niania to osoba, która zatrudniona jest w cele pełnienia indywidualnej opieki dla dziecka. Wyjątkowo może ona także opiekować się rodzeństwem w jednym gospodarstwie domowym. Obecność niani pozwala zagwarantować bezpieczeństwo dziecku w momencie, kiedy rodzic/rodzice są w pracy.

Pojęcie „niania” używane jest w przypadku osób, które opiekują się dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Jako końcowy moment liczy się koniec roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. Z założenia późniejszą opiekę dzienną nad dzieckiem przejmuje przedszkole. W wyjątkowych sytuacjach może to być również ukończony 4 rok życia.

Zatrudnienie niani – kto nią może zostać?

Umowa aktywizująca nie zmusza do tego, aby nianią była wyłącznie osoba spoza rodziny. Główny warunek do spełnienia, który stoi przed nianią to uzyskanie pełnoletności. Nianiami nie mogą być także rodzice dziecka. Poza tymi wyjątkami każdy może zostać nianią według tego, co nakazuje umowa uaktywniająca. Umowa uaktywniająca regulowana jest przez kodeks cywilny, dlatego nie jest to sytuacja, kiedy należy się odprawa dla zwalnianej niani.

Zatem wśród niań z zatrudnieniem w oparciu o umowę aktywizacyjną są babcie, kuzynki, sąsiadki czy osoby spoza otoczenia. Osoby przyjmowane na stanowisko niań nie muszą mieć specjalnego przygotowania pedagogicznego czy studiów kierunkowych. Niemniej jednak osoba z wiedzą w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi do 3 lat jest bardziej pożądana przez rodziców. Aby umowa aktywizacyjna była ważna, muszą być także wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikiem negatywnym oraz przedstawione zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do podęcia pracy.

Umowa aktywizacyjna – krok po kroku

Pierwszym krokiem do stworzenia umowy uaktywniającej jest zgoda potencjalnej kandydatki/kandydata na nianię i omówienie wszystkich szczegółów. Przykładowy wzór umowy uaktywniającej można znaleźć w Internecie podobnie jak umowę dzierżawy gruntu, wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony czy informację o tym, kiedy należy się odprawa zwalnianemu pracownikowi.

Po obustronnym podpisaniu umowy ważne jest, aby w terminie 7 dni zgłosić nianię w ZUS. Liczy się czas rozpoczęcia pracy, a nie data podpisania umowy. Składki naliczane są od początku, ale opłacane są dopiero w miesiącu kolejnym. Płatnikiem składek w formularzach ZUS będą rodzice/rodzic. Wszelkie zmiany, które będą zachodzić w trakcie trwania umowy uaktywniającej, należy zgłaszać w ZUS. Do takich sytuacji należy utrata pracy przez rodzica, ukończenie przez dziecko 3 lat czy zwolnienie niani. Jest to ważne, ponieważ w tym momencie kończy się prawo do pobierania dofinansowania na zatrudnienie niani. Jeśli szukasz więcej informacji i wskazówek, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Zatrudnienie niani – ZUS, składki, porady praktyczne

Dofinansowanie składek na ZUS w przypadku zatrudnienia niani

Aby rodzic lub opiekun prawny mógł dostać dofinansowanie na zatrudnienie niani, powinien spełniać ważne kryteria. Jednym z podstawowych kryteriów jest zatrudnienie rodziców na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Alternatywą jest także własna działalność rolnicza czy pozarolnicza. Wyklucza to wtedy przebywanie jednego z rodziców na urlopach związanych z wychowaniem dzieci jak urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski czy wychowawczy. Nie mogą oni także zatrudniać innej osoby na podstawie podobnej umowy uaktywniającej.

Ogólna definicja oraz wzór umowy nie wyklucza rodziców po rozwodzie, wdowców czy rodziców samotnie wychowujących dziecko. Każdy może starać się o dofinansowanie składek ZUS, jeśli tylko on i dziecko spełniają kryteria potrzebne do jego uzyskania. Co oznacza dofinansowanie składek? Dokładniej mówiąc, z budżetu państwa opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, rentowe i emerytalne w określonej części.

Jak obliczyć dofinansowanie składek ZUS dla niani?

  • Jeśli wynagrodzenie niani jest mniejsze lub równe jak minimalne wynagrodzenie to dofinansowanie składek z budżetu państwa będzie wynosiło 100%
  • Jeśli wynagrodzenie niani jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie, to należy opłacić połowę wysokości składek ZUS za minimalne wynagrodzenie oraz pełne składki od kwoty, o którą pensja jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia

Procedura zgłoszenia niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednym z najważniejszych dokumentów, które należy skompletować, jest umowa uaktywniające, czyli umowa o świadczenie usług. Wszystkie uzgodnienia zawsze powinny być spisane na papierze podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony czy wtedy, kiedy tworzona jest umowa dzierżawy gruntu. Choć umowa słowna również ma zastosowanie, to jednak umowa na papierze będzie ułatwieniem w przypadku wszelkich sporów.

Wzory umów uaktywniających z nianią są powszechnie dostępne, więc warto z nich skorzystać, aby nie popełnić błędów podczas samodzielnego pisania umowy. Pismo to nie jest zbyt skomplikowane, ale wymaga załączenia takich informacji jak dane informacyjne obu stron, dane na temat dziecka oraz miejsca sprawowania opieki i wyznaczenia obowiązków. Nie można także zapomnieć o ważnych informacjach jak wysokość wynagrodzenia, termin płatności oraz sposób jego przekazania. Umowa uaktywniająca czy także umowa dzierżawy gruntu musi być oznaczona w czasie.

Podczas zgłoszenia niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą potrzebne również takie informacje jak dane niani o jej ewentualnym zatrudnieniu czy statusie emeryta itd. Rodzic jako płatnik składek będzie musiał zgłosić również siebie przy pomocy formularza ZUS ZFA. Nianię natomiast zgłasza się do ubezpieczeń przy pomocy druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny