Prawo budowlane 2017 - pozwolenie na budowę, odbiór domu i inne przepisy

Zmiany w prawie budowlanym zostały pod koniec 2017 roku zatwierdzone i ostateczny kształt zmian znajdziecie opisany w tym artykule. Znajdziesz tam między innymi dokładny sposób wyliczenia współczynnika Ep i wiele innych cennych informacji. Poniższy artykuł przedstawia stan wiedzy sprzed przyjęcia ostatecznych przepisów. KLIKNIJ TU aby przejść do najbardziej aktualnego artykułu.

____________________________________________________________________________________________________

Nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni, decydenci zdecydowali się na zmiany w prawie budowlanym. Ustawa prawo budowlane została po raz kolejny znowelizowana. Nie są to bynajmniej zmiany kosmetyczne. Pozwolenia na budowę zostały częściowo wyeliminowane w przypadku mniejszych inwestycji, czy prac o charakterze przebudowy. Zmiany w Ustawie niosą za sobą konsekwencje w postaci zmiany prawa, tak więc wypada się z nimi zapoznać. Dotyczy to w szczególności inwestorów którzy zamierzają w 2017 roku rozpocząć budowę małych obiektów lub przebudowę istniejących.

Chcesz obliczyć koszty budowy domu szybko i sprawnie? Skorzystaj z darmowego kalkulatora kosztów budowy, albo poproś sprawdzone firmy o oferty wypełniając krótki formularz.

Ocena: 4,6/5 (głosów 8)

Ustawa prawo budowlane była w ostatnich latach wielokrotnie nowelizowana

Zmiany w prawie budowlanym - pozwolenie na budowę 2017 - jest potrzebne?

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. była wielokrotnie nowelizowana, przedostatni raz nowelizacja miała miejsce w 2015 roku. Zmiany w prawie budowlanych które wprowadziła nowelizacja z 2015 roku, były zapowiadane jako rewolucyjne, jednak w praktyce nic nie zmieniły.

Uproszczenie formalności przy budowie domu jednorodzinnego nie zdało egzaminu, a inwestorzy podeszli do rozwiązań ustawowych bardzo nieufnie. Szczegóły nie zostały dopracowane i z tego też powodu przyszedł czas na kolejne zmiany w ustawie a.d. 2016. Nowelizacja 2016 przyniosła dużo zmian w kontekście robót budowlanych. Zwiększył się katalog budowli których stawianie nie będzie wymagało pozwolenia na budowę. Artykuł 29 ustawy zawiera katalog budynków których budowa wymaga jedynie zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy wszystkie przypadki w którym pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Zarówno nowo wprowadzone, jak i utrzymane w mocy.

Nowe prawo budowlane zwalnia z obowiązku starania się o pozwolenia na budowę w przypadku domków letniskowych, budynków gospodarczych, garaży oraz oranżerii i ogrodów zimowych w formie oranżerii. Zwolnione z obowiązku są również altany. Ustawa prawo budowlane zwalnia wszystkie wymienione wyżej budowle pod warunkiem, że będą miały powierzchnię zabudowy do 35 m2. Łączna suma powierzchni wszystkich tych obiektów nie może przekraczać na działce powierzchni 500 m2. Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie wiat o powierzchni do 50 m2. Na każde 500 m2 działki można postawić jedną taką wiatę, dokonując jedynie zgłoszenia.

Bardzo ważną zmianą z perspektywy właścicieli domów prywatnych jest również zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych o różnorodnym charakterze. Przepisy upraszczają w dużej mierze proces budowlany, czyli są odpowiedzią na potrzeby inwestorów budowlanych.

Nowe prawo budowlane pozwala na przeprowadzenie robót budowlanych, tylko na podstawie zgłoszenia w następujących przypadkach:

  • przy przebudowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych, przy spełnieniu przesłanki braku zwiększenia obszaru oddziaływania tych budynków. Tutaj pojawia się pierwszy problem natury interpretacyjnej. Powiększenie obszaru oddziaływania należy rozumieć nie jako powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Budynek nie może zwiększyć obszaru oddziaływania  oznacza w praktyce, iż musi "zmieścić" się w całości na działce na której został zaprojektowany i postawiony.
  • przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie urządzeń budowlanych, remoncie obiektów budowlanych oraz przy docieplaniu budynków o wysokości maksymalnej 25 metrów.
  • przy realizacji robót budowlanych które mają polegać na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, instalowaniu infrastruktury reklamowej i informacyjnej (głównie tablic i urządzeń). Z tej zasady wyłączeniu podlegają reklamy świetlne, które mają być zlokalizowane poza obszarem zabudowanym, oraz reklamy usytuowane na obiektach zabytkowych.
  • przy wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i obudowy ujęć podziemnych, oraz przy przebudowie tych ostatnich, jak również przebudowie niektórych sieci gazowych oraz elektroenergetycznych. Pozwolenie na budowę nie jest wymagane także w przypadku robót budowlanych przy przebudowie dróg, urządzeń kolejowych i torów.
  • przy montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności: pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltanicznych o mocy do 40 kW.

Ustawa prawo budowlane w 2017 dopuszcza budowę następujących konstrukcji i budynków bez pozwolenia na budowę:

  • przydomowych oczyszczalni ścieków, przy wydajności maksymalnej 7,50 m3 na dobę, szamb - bezodpływowych zbiorników na nieczystości o maksymalnej pojemności 10 m3.
  • altan działkowych i obiektów gospodarczych, w brzmieniu ustalonym nowelizacją z 2015 roku.
  • obiektów tak zwanej małej architektury, oraz przydomowych oczek wodnych i basenów. Maksymalna powierzchnia basenu lub oczek wodnych może wynosić 50 m2.

Ustawa prawo budowlane zwalnia ponadto z obowiązku pozwolenia na budowę w przypadku stawiania ogrodzeń. Ze względu na brak doprecyzowania o jakie ogrodzenia chodzi, można wysnuć wniosek, że bez pozwolenia mogą powstawać dowolne ogrodzenia. Zwolnieniu podlegają również tymczasowe obiekty budowlane (takie jak ekspozycje czy wystawy) oraz obiekty przeznaczone do czasowego używania na placu budowy, oraz używane do robót budowlanych. Dotyczy to ponadto znaków geodezyjnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że niezależnie od tego co zostało wyszczególnione powyżej, pozwolenia na budowę wymagają inicjatywy i przedsięwzięcia w których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko naturalne oraz obszar Natura 2000.

Pozwolenia na budowę wymaga również wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie czy przebudowie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Jeśli chodzi o prace na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wystarczy zgłoszenie. Jednakowoż należy do zgłoszenia dołączyć pozwolenie właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prawo budowlane 2017 - nowości

Nowością w prawie budowlanym w 2017 roku są tzw. współczynniki Ep. Jest to współczynnik będący iloczynem zapotrzebowania budynku na energię oraz mnożnika przyporządkowanego dla danego rodzaju ogrzewania. Wynik mnożenia musi spełniać określone normy, aby inwestor mógł rozpocząć budowę. Przepisy dotyczą zgłoszeń i pozwoleń na budowę wydanych od 2017 roku. Szczegółowe informacje o sposobie obliczania współczynnika Ep znajdziesz tu.

Ustawa prawo budowlane 2017 - co pozostaje bez zmian?

Nowe prawo budowlane jest nowe tylko do pewnego stopnia. Bardzo dużo przepisów zostało pozostawionych bez zmian lub zmiany mają charakter kosmetyczny. Po wnikliwej analizie treści ustawy bystre oko wyłapie je bez trudu. Obecna ekipa resortowa najwidoczniej uznała, że niektóre zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją są rozwiązaniami słusznymi i nie należy ich zmieniać.

Pozwolenie na budowę wciąż niepotrzebne dla wielu obiektów

W mocy została utrzymana milcząca zgoda organów dotycząca zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie dotyczyć, tak jak w 2015 roku warsztatów rzemieślniczych, myjni samochodowych, stacji obsługi pojazdów i garaży do pięciu stanowisk. Zawiadomienia przed przystąpieniem do użytkowania wymagają również place składowe, postojowe i parkingi, budynki gospodarcze, stawy rybne, wały przeciwpowodziowe i rowy melioracyjne.

Generalnie pozwolenia na użytkowanie wymagają obiekty budowlane, które wcześniej wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Łagodniejszy reżim ma na celu usprawnienie i przyspieszenie rozpoczęcia eksploatacji danego obiektu. Do pewnego stopnia zostały utrzymane w mocy postanowienia ustawowe z 2015 roku dotyczące projektu budowlanego. Do projektu budowlanego nie ma obowiązku załączenia oświadczeń właściwych jednostek o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednak oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą jest wymagane i należy je dołączyć do projektu budowlanego. Ustawa prawo budowlane używa w art. 34 dotyczącym tego problemu określenia "stosownie do potrzeb". Można więc wyprowadzić wniosek, że w niektórych przypadkach takie oświadczenie nie będzie konieczne.

Definicja obiektu budowlanego i odbiór domu bez zmian

Nowe prawo budowlane utrzymało w mocy również definicję obiektu budowlanego ( zmienioną w 2015 roku). Przez obiekt budowlany należy rozumieć " (...) budynek, budowlę  bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych."

Wcześniej pod tym terminem należało rozumieć budynek z urządzeniami i instalacjami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową (razem z urządzeniami i instalacjami) oraz obiekt małej architektury.

Bez zmian zostają również przepisy związane z odbiorem domu do użytkowania.

Definicja obszaru oddziaływania obiektu bez zmian

Ustawa prawo budowlane pozostawiła jako obowiązujący również art. 20 podający definicję obszaru oddziaływania obiektu. Nie powrócono do definicji sprzed nowelizacji z 2015 roku, kiedy to regulacja wskazywała, że jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu, wprowadzający ograniczenia związane z tym obiektem w zagospodarowaniu terenu. Artykuł 20 ma obecnie brzmienie takie jak w 2015 roku, czyli przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć: "(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".

Mimo, że Ustawa Prawo Budowlane, a właściwie jej nowelizacja wprowadza nowości, bardzo dużo postanowień jej poprzedniczki pozostało bez zmian. Jak pokazuje doświadczenie i analiza kolejnych zmian w ustawodawstwie, prawo budowlane zmienia się ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.

Ocena nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane

Większość zmian jakie wprowadza ustawa ma wydźwięk pozytywny. Nowe prawo budowlane wprowadziło jednak kilka zmian regresyjnych. Ustawa o zmianie prawa budowlanego z 2015 roku skróciła termin na sprzeciw od zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, w drodze decyzji administracyjnej do dni 14. Ustawa prawo budowlane 2016 wydłuża okres na ocenę zawiadomienia przez organ nadzoru budowlanego do dni 30 (art.30). Innymi słowy, zwiększony katalog obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, wzmógł czujność co do formalnej strony całego procesu zgłoszenia. Organy nadzoru budowlanego zyskały dodatkowy czas na przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji.Bez zmian w 2017 został natomiast odbiór domu.

Trudno pokusić się o wnikliwą analizę zmian wprowadzonych nową ustawą. Nowe prawo budowlane 2016 ma z pewnością sporo braków, które wyjdą dopiero w 2017. Badania, raporty i analizy będzie można przeprowadzić po roku od wejścia w życie nowych przepisów. Jednak tak częste zmiany w prawie budowlanym mogą sugerować, że decydenci krążą po omacku, próbując połączyć kompromis na rzecz inwestorów indywidualnych z biurokracją - które nigdy w parze nie idą (jak dobitnie pokazała nowelizacja 2015).

Nowe prawo budowlane, a jednak nie do końca. Na oceny przyjdzie czas, kiedy nowe prawo budowlane wypracuje statystykę korzystania z jego przepisów, czyli najwcześniej w połowie 2017 roku. Dużo inwestorów, tak jak to miało miejsce przy poprzedniej nowelizacji, będzie wolało bardziej formalną drogę, a pozwolenie na budowę z pewnością nie straci palmy pierwszeństwa. Pozwolenie na budowę jako dokument ma większą moc. Przepisy prawne powinny iść w stronę uproszczenia formalności i ilości wymaganych dokumentów. Obecnie nawet zwykłe zgłoszenie wymaga sporej ich ilości i to stanowi główny problem. Może ten problem zostanie wzięty pod uwagę podczas następnej nowelizacji, czyli najprawdopodobniej za trzy lata.

Obecna nowelizacja jest częścią większego przedsięwzięcia Departamentu Budownictwa w ramach programu "Wiedza Edukacja Rozwój" oraz projektów przygotowywanych na podstawie strategii " Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020".

Jednym z projektów było i jest wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno - budowlanego. Celem było wprowadzenie pozytywnych zmian w prawie, które mają na celu podwyższenie standardów, przyspieszenia, oraz usprawnienia samego procesu budowlanego. W najbliższym czasie Departament Budownictwa planuje opracować informator dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego.

Czekając na kolejne “przełomowe” zmiany, zapoznajmy się wnikliwie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem. Niniejsza publikacja ma charakter poglądowy i nie stanowi kompendium wiedzy w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Zachęcamy do lektury tekstu jednolitego dostępnego do bezpłatnego pobrania na stronie ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych).

, aktualizacja 22 listopada 2017
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaloguj


Jeżeli jeszcze nie masz konta, zarejestruj się bezpłatnie.
Ta strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.


Zamknij