Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?

Częste nowelizacje prawa budowlanego nie są niczym zaskakującym. Cykliczne zmiany zapisów ustawowych niosą za sobą konsekwencje w postaci zmiany prawa. Dlatego warto zapoznać się z aktualnymi wymaganiami, które regulują kwestię inwestycji budowlanych. Poniżej przybliżymy aktualną sytuację prawną i podkreślimy, jakie zmiany nastąpiły w 2018 roku.

Chcesz obliczyć koszty budowy domu szybko i sprawnie? Skorzystaj z darmowego kalkulatora kosztów budowy, albo poproś sprawdzone firmy o oferty wypełniając krótki formularz.

Prawo budowlane 2018

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym 2018

Aktualnie trwa proces legislacyjny Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który ma zrewolucjonizować i uprościć prawo budowlane. Ustawodawcy chcą, aby zmiany następowały etapami. I tak 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W znowelizowanym rozporządzeniu znajdziemy kilka istotnych modyfikacji, które wpłyną na procesy budowlane. Poniżej opiszemy najistotniejsze z nich.

Prawo budowlane 2018 - zmiany w usytuowaniu budynków

W znowelizowanym rozporządzeniu znajdziemy zapis traktujący o minimalnych odległościach obiektu budowlanego od granicy posesji. Od stycznia 2018 roku budowa nowego budynku w odległości 1,5 metra od granicy może być zrealizowana, jeśli pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu inwestor zostaje zwolniony z konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych. Wydanie zgody będzie potrzebne jedynie wtedy, gdy inwestor chce zwrócić okna lub drzwi w stronę działki sąsiedniej.

Istotną nowością jest także zmiana sposobu obliczania minimalnych odległości. Do końca 2017 roku prawo budowlane przewidywało obliczanie minimalnych odległości od granicy działki sąsiedniej i jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Od stycznia 2018 roku pomiarów dokonuje się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja budowlana. Zatem, jeśli w sąsiedztwie znajdzie się np. działka drogowa, wówczas pomiar liczy się do działki kolejnej.

Mniejsza odległość od lasu

Do końca grudnia 2017 roku minimalna odległość obiektu budowlanego od lasu wynosiła 12 metrów. Nowelizacja rozporządzenia zmieniła ową wartość do 4 metrów od granicy lasu, jeśli owa granica znajduje się na sąsiedniej działce.

Znowelizowane rozporządzenie umożliwia także realizację budowy tuż przy granicy lasu, jeśli znajduje się ona na działce budowlanej inwestora.

Prawo budowlane 2018 – parking i miejsca parkingowe

Większa liczba stanowisk parkingowych

W nowelizacji nie zmieniono minimalnej odległości parkingu od okien budynków i nadal wynosi ona 7 metrów. Istotną zmianą jest natomiast zwiększenie dopuszczalnej liczby stanowisk parkingowych. Do tej pory można było wybudować maksymalnie cztery stanowiska parkingowe, od stycznia 2018 ich liczba zwiększyła się do siedmiu.

Istotną modyfikacją jest także zwiększenie liczby stanowisk ulokowanych 3 metry od granicy posesji. Liczba stanowisk zwiększyła się z czterech do dziesięciu.

Omawiając zmiany warto wspomnieć także o zwiększeniu minimalnej szerokości parkingowej do 2,5 metra, a także o możliwości budowy niezadaszonego parkingu bez zachowania minimalnych odległości od okien i granicy posesji. W drugiej sytuacji mowa tu o parkingach posadowionych przy zabudowie jednorodzinnej, mieszczących maksymalnie dwa stanowiska parkingowe.

Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?

Prawo budowlane 2018 wprowadza też minimalną powierzchnię mieszkań

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie objęła także minimalną powierzchnię mieszkań. Od początku stycznia 2018 roku minimalna powierzchnia nowopowstałych mieszkań wzrosła z 16 do 25 m2. Jednocześnie ustawodawcy zrezygnowali z narzucania sztywnych wytycznych dotyczących metrażu poszczególnych pomieszczeń. Zrezygnowano także z obowiązku zapewnienia miejsca na pralkę w łazience.

Pozwolenie budowlane 2018 – kiedy nie będzie potrzebne?

Nowelizacja prawa budowlanego z 2017 roku nadal aktualna

Otrzymaj 2200 zł za darmo!

Wienerberger Cashback - Nawet do 2200 zł za zakup pustaków i dachówek. Sprawdź jak otrzymać 2200 zł!

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowela weszła w życie w 2017 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W nowych zapisach poszerzono zakres inwestycji, których budowa nie podlega obowiązkowi pozwolenia budowlanego. W artykule 29 ustawy znajdziemy pełen katalog budynków, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę.

Aktualnie obowiązujące prawo budowlane zwalnia z obowiązku starania się o pozwolenia na budowę w przypadku domków letniskowych, budynków gospodarczych, garaży oraz oranżerii i ogrodów zimowych w formie oranżerii. Zwolnione z obowiązku są również altany.

Najlepsze promocje na akcesoria do sypialni - sprawdź ceny!

Ustawa prawo budowlane zwalnia wszystkie wymienione wyżej budowle pod warunkiem, że ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2. Łączna liczba przedstawionych budynków nie może przekraczać jednego na 500 m2 powierzchni działki. Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie wiat o powierzchni do 50 m2. Na każde 500 m2 działki można postawić jedną taką wiatę, dokonując jedynie zgłoszenia.

Lista inwestycji, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia robót budowlanych

Bardzo ważną zmianą z perspektywy właścicieli domów prywatnych jest również zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych o różnorodnym charakterze. Aktualne na 2018 rok przepisy w dużej mierze upraszczają proces budowlany, czyli są odpowiedzią na potrzeby inwestorów. Poniżej przedstawimy skróconą listę obiektów, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia.

 • Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.
 • Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 • Budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
 • Budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach.
 • Budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu.
 • Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2.
 • Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 • Budowa obiektów małej architektury .
 • Budowa ogrodzeń.
 • Budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.
 • Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
 • Docieplenie budynków o wysokości do 25 m.

Pełną listę obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia można odnaleźć w artykule 29 ustawy Prawo Budowlane. Należy przy tym zaznaczyć, że niezależnie od tego, co zostało wyszczególnione powyżej, pozwolenia na budowę wymagają inicjatywy i przedsięwzięcia, w których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko naturalne oraz obszar Natura 2000.

Pozwolenia na budowę wymaga również wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie czy przebudowie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Jeśli chodzi o prace na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wystarczy zgłoszenie. Jednakowoż należy do zgłoszenia dołączyć pozwolenie właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach? 3

Prawo budowlane a definicja obiektu budowlanego, działki budowlanej i odbiór domu do użytkowania

Obiekt budowlany bez zmian

Aktualnie obowiązujące prawo budowlane utrzymuje w mocy brzmienie definicji obiektu budowlanego, który należy traktować, jako:

„…budynek, budowlę  bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych."Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art.3, §1.

Nowa definicja działki budowlanej w prawie budowlanym 2018

Najnowsze zmiany związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziły także nowe, jednobrzmiące definicje. Najważniejszą z nich jest doprecyzowanie pojęcia działki budowlanej, przez którą należy rozumieć:

„…nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia,  odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a.

Odbiór domu do użytkowania

Nowe zapisy prawne nie zmieniły w żaden sposób procedur związanych z odbiorem domu do użytkowania.

Definicja obszaru oddziaływania obiektu

Nowelizacje nie zmodyfikowały definicji obszaru oddziaływania obiektu. Aktualną definicję odnajdziemy w artykule 30 ustawy Prawo Budowlane. Pod tym pojęciem należy rozumieć:

„… teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".

Współczynnik Ep i aktualny do 2020 roku

Rok 2017 przyniósł wiele istotnych zmian w prawie budowlanym. Jedną z nich okazało się zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków i innych obiektów budowlanych. Było to związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co prawda nowelizacja nastąpiła ponownie w 2018 roku, jednak nie wniosła żadnych zmian w zakresie współczynnika energii pierwotnej.

Normy budowlane 2018

Prawo budowlane stanowi, iż każdy nowo powstały budynek musi spełniać minimalne wymagania energooszczędności. Chodzi tu głównie o współczynnik zużycia energii pierwotnej, określany symbolem Ep. Rozporządzenie podaje dokładną definicję tego pojęcia w rozdziale X, §328. Według definicji, za współczynnik Ep H+W należy rozumieć:

 „roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego… ”.

Maksymalna wartość współczynnika Ep dla nowopowstałych budynków mieszkalnych wyniosła w 2017 roku 95 [kWh/(m2 · rok)]. Jej wartość pozostanie aktualna aż do końca 2020 roku. W styczniu 2021 roku pożądane przez ustawodawców normy zostaną już osiągnięte i zmaleją do wartości 70 [kWh/(m2 · rok)].

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy także maksymalne normy dla przegród zewnętrznych. Chodzi tutaj o współczynnik przenikania ciepła, określany symbolem Umax.

Rok 2018 nie przyniósł żadnych zmian w wymaganiach dotyczących wartości maksymalnego współczynnika przenikania ciepła. Inwestorów nadal obowiązują obostrzenia narzucone w roku 2017. Sytuacja zmieni się dopiero w styczniu 2021 roku, kiedy to normy zmaleją do pożądanej przez Unię Europejska normy.

Dokładny sposób obliczania współczynnika Ep oraz aktualne wartości zapotrzebowania na energię grzewczą i maksymalnego współczynnika przenikania ciepła odnajdziesz w tym artykule.

Ocena nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane 2017

Większość zmian jakie wprowadza ustawa ma wydźwięk pozytywny. Nowe prawo budowlane wprowadziło jednak kilka zmian regresyjnych. Ustawa o zmianie prawa budowlanego z 2015 roku skróciła termin na sprzeciw od zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, w drodze decyzji administracyjnej do dni 14. Ustawa prawo budowlane 2016 wydłuża okres na ocenę zawiadomienia przez organ nadzoru budowlanego do dni 30 (art.30). Innymi słowy, zwiększony katalog obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, wzmógł czujność co do formalnej strony całego procesu zgłoszenia. Organy nadzoru budowlanego zyskały dodatkowy czas na przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji.Bez zmian w 2017 został natomiast odbiór domu.

Trudno pokusić się o wnikliwą analizę zmian wprowadzonych nową ustawą. Nowe prawo budowlane 2016 ma z pewnością sporo braków, które wyjdą dopiero w 2017. Badania, raporty i analizy będzie można przeprowadzić po roku od wejścia w życie nowych przepisów. Jednak tak częste zmiany w prawie budowlanym mogą sugerować, że decydenci krążą po omacku, próbując połączyć kompromis na rzecz inwestorów indywidualnych z biurokracją - które nigdy w parze nie idą (jak dobitnie pokazała nowelizacja 2015).

Nowe prawo budowlane, a jednak nie do końca. Na oceny przyjdzie czas, kiedy nowe prawo budowlane wypracuje statystykę korzystania z jego przepisów, czyli najwcześniej w połowie 2017 roku. Dużo inwestorów, tak jak to miało miejsce przy poprzedniej nowelizacji, będzie wolało bardziej formalną drogę, a pozwolenie na budowę z pewnością nie straci palmy pierwszeństwa. Pozwolenie na budowę jako dokument ma większą moc. Przepisy prawne powinny iść w stronę uproszczenia formalności i ilości wymaganych dokumentów. Obecnie nawet zwykłe zgłoszenie wymaga sporej ich ilości i to stanowi główny problem. Może ten problem zostanie wzięty pod uwagę podczas następnej nowelizacji, czyli najprawdopodobniej za trzy lata.

Obecna nowelizacja jest częścią większego przedsięwzięcia Departamentu Budownictwa w ramach programu "Wiedza Edukacja Rozwój" oraz projektów przygotowywanych na podstawie strategii " Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020".

Jednym z projektów było i jest wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno - budowlanego. Celem było wprowadzenie pozytywnych zmian w prawie, które mają na celu podwyższenie standardów, przyspieszenia, oraz usprawnienia samego procesu budowlanego. W najbliższym czasie Departament Budownictwa planuje opracować informator dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego.

Czekając na kolejne “przełomowe” zmiany, zapoznajmy się wnikliwie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem. Niniejsza publikacja ma charakter poglądowy i nie stanowi kompendium wiedzy w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Zachęcamy do lektury tekstu jednolitego dostępnego do bezpłatnego pobrania na stronie ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych).

Ocena: 4,7/5 (głosów 32)
, aktualizacja 10 czerwca 2019
Komentarze (13)
 • 13 listopada 2017 09:11 - budujacy napisał(a) ocena: 0 głosowało: 2

  Witam. Dziękuję za dobrze napisany artykuł jednak nie mam pewnosci czy na pewno dobrze go zrozumiałem. Moja sytuacja wyglada tak, że mam działkę około 3000m2 pod miastem na terenie gminy na której buduję dom jednorodzinny (praktycznie na ukonczeniu). Nie jestem rolnikiem, a chciałbym postawic na tej dzialce budynek gospodarczy murowany do 35m2 bez zgłoszenia (ewentualnie 25m2). Zakładając ze wszystkie warunki odnosnie odleglosci takiego budynku będą ok to czy mogę taki budynek po prostu zacząć murować nie przejmując sie zgłoszeniami? Czy konieczne jest zgloszenie takiego faktu do starostwa? Podkreślę jeszcze raz, że nie jestem rolnikiem ale budynek chciałbym traktować jako pomieszczenie gdzie będzie kosiarka, betoniarka, narzędzia ogrodnicze itp. Nie wiem jak interpretować te przepisy odnośnie zabudowy siedliskowej skoro nie jestem rolnikiem ale mam na tyle ziemi, ze jednak trzeba o nią dbać i narzędzi się zbiera mnóstwo które gdzieś trzeba trzymać. Dziękuję za odpowiedź.

 • 27 marca 2018 09:03 - anna1067 napisał(a) ocena: 3 głosowało: 3

  Witam chiałam sie dopytac o nowy przepis poniewaz jestem na etapie pozwolenia na budowe i w urzedzie niechca wydac mi zgody na budowe domu jednorodzinego drenianego poniewaz granica lasu sasiadow od naszego budynku wynosi 8 m a sasiadow dom jest drewniany a odlegosc do niego wynosi 12m . sugeruja ze powinna byc 16 m . bedziemy mieli uzyte plyty Osb i materialy ppoz na domie . Ale oni twierdza ze ten przepis nie dotyczy budynkow drewnianych .
  Mniejsza odległość od lasu

  Do końca grudnia 2017 roku minimalna odległość obiektu budowlanego od lasu wynosiła 12 metrów. Nowelizacja rozporządzenia zmieniła ową wartość do 4 metrów od granicy lasu, jeśli owa granica znajduje się na sąsiedniej działce.

  Znowelizowane rozporządzenie umożliwia także realizację budowy tuż przy granicy lasu, jeśli znajduje się ona na działce budowlanej inwestora.

 • 19 maja 2018 10:05 - Kacper2018 napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Nie rozumiem czegoś. Dzwoniłem do urzędu i od dwóch lat potwierdzają że wiaty do 50 m2 nie wymagają zgłoszenia, a Wy piszecie: "......Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie wiat o powierzchni do 50 m2. Na każde 500 m2 działki można postawić jedną taką wiatę, dokonując jedynie zgłoszenia.....) no to wymaga zgłoszenia czy nie ??????

 • 16 stycznia 2019 12:01 - ~bnb napisał(a) ocena: 1 głosowało: 1

  błędy w artykule dot. zgłoszenia!!!!

 • 02 lutego 2019 04:02 - ~Aleksandra napisał(a) ocena: -3 głosowało: 3

  Czy ktos moze mi powiedziec jaka jest kara za zmiane dachu i za zagospodarowanie strychu.Na dachu zrobilam jaskolki i zmienil ksztalt

 • 13 kwietnia 2019 08:04 - ~Magdalena napisał(a) ocena: 0 głosowało: 2

  Witam.
  Mam pytanie, chcę wybudowac balkon przy starym komunistycznym bloku na parterze, na wysokości 160 cm od gruntu. Balkon o wymiarach 4m długi i 2m szeroki. Mieszkanie własnościowe. Czy muszę mieć pozwolenie, czy tylko zgłosić. Dziękuję i pozdrawiam

 • 13 kwietnia 2019 10:04 - ~Krzysztof napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Witam Mam 3 pytania dotyczące działki na której jest dom mieszkalny w mieście.
  1.) z tego co czytam budowa basenu do50m2 jest możliwa bez zgłoszenia czy dobrze rozumiem i czy aktualne w 2019r.?
  2.)Jeżeli chce postawić tak zwana przyczepę holenderską to rozumiem, że na zgłoszenie czy może coś nie doczytałem
  3.) i tak samo jeżeli budynek gospodarczy do 35m też zgłoszenie? czy może jakiś rodzaj budynku bez zgłoszenia?

 • 29 maja 2019 08:05 - ~Dariusz napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Witam.Mam pytanie odnośnie dobudowy tarasu do istniejącego już budynku.Taras o metrażu ok.25m2 wsparty na slupach żelbetowych wymaga pozwolenia na budowę czy może tylko zgłoszenia.Pytam, ponieważ nikt jednoznacznie nie potrafi mi udzielić odpowiedzi.Nadmieniam, że budynek jest poniemiecki i jednocześnie tym sposobem chciałem wzmocnić ścianę frontową tym bardziej że dawniej przylegała tam piwnica która została rozburzona ze względu na jej zły jej stan.I czy na taki taras potrzebuję projekt.Z góry dziękuję za podpowiedzi.

 • 30 maja 2019 12:05 - ~Wen napisał(a) ocena: 1 głosowało: 1

  Mam podobny problem z tarasem

 • 05 czerwca 2019 03:06 - ~beata napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Czy ktos, moze mi konkretnie odpowiedziecc. Moge zadaszyc taras przy domku holenderskim, bez pozwolenia i zglaszania?

 • 13 października 2019 10:10 - ~Tomek napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  prosze o porade mam problem z sasiadem wybudowalem dom piec lat temu bylo o.k dopuki budynku nie ocieplilem teraz musze wyburzyc wykusz potrzebuje poradytt

 • 14 października 2019 03:10 - ~chris71 napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Witam. Moje pytanie brzmi: Czy drzwi wejściowe i okna muszą być umieszczone w ścianie która jest zwrócona w stronę drogi, czy mogą być na ścianie bocznej. Domek rekreacyjny, drewniany, działka budowlana, stoi obecnie "bokiem" do drogi , więc okna i drzwi nie są zwrócone na drogę.

 • 19 października 2019 03:10 - ~Wordsan napisał(a) ocena: 0 głosowało: 0

  Kochani na tym portalu nie pytajcie, bo nikt wam nie odpowie, jak sami widzicie; możecie li tylko dodawać komentarze, tak właściciel to ustawił:(

Dodaj komentarz
Podpis:
captcha


Powiązane Artykuły
Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny - przepisy i koszty
Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny - przepisy i koszty
Protokół przekazania placu budowy - co musi się w nim znaleźć - poradnik praktyczny
Protokół przekazania placu budowy - co musi się w nim znaleźć - poradnik praktyczny
Ile czeka się na pozwolenie na budowę w różnych regionach Polski?
Ile czeka się na pozwolenie na budowę w różnych regionach Polski?
Co to jest opłata adiacencka, kiedy trzeba ją opłacić i jak jej uniknąć?
Co to jest opłata adiacencka, kiedy trzeba ją opłacić i jak jej uniknąć?
Służebność przesyłu - ustanowienie służebności przesyłu krok po kroku
Służebność przesyłu - ustanowienie służebności przesyłu krok po kroku
Tymczasowe ogrodzenia budowlane - rodzaje, ceny, kwestie prawne
Tymczasowe ogrodzenia budowlane - rodzaje, ceny, kwestie prawne
Przebudowa domu, wymagania, formalności, koszty, pomysły
Przebudowa domu, wymagania, formalności, koszty, pomysły
Uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
Uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
Zmiany w prawie budowlanym 2018 - nowe przepisy, które warto znać
Zmiany w prawie budowlanym 2018 - nowe przepisy, które warto znać
Budynek gospodarczy bez pozwolenia - czy można wybudować go na zgłoszenie?
Budynek gospodarczy bez pozwolenia - czy można wybudować go na zgłoszenie?
Mieszkanie 25 m2 z aneksem kuchennym? Nowe prawo ureguluje kwestię małych mieszkań i inne aspekty prawa budowlanego
Mieszkanie 25 m2 z aneksem kuchennym? Nowe prawo ureguluje kwestię małych mieszkań i inne aspekty prawa budowlanego
Budowa domu jednorodzinnego tylko na podstawie zgłoszenia? Projekt Kukiz”15
Budowa domu jednorodzinnego tylko na podstawie zgłoszenia? Projekt Kukiz”15
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych? Poradnik krok po kroku
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych? Poradnik krok po kroku
Co to jest powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, całkowita czy netto?
Co to jest powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, całkowita czy netto?
Gdzie szukać przetargów budowlanych?
Gdzie szukać przetargów budowlanych?
Od stycznia 2017 budowa domów jeszcze droższa – nowe przepisy
Od stycznia 2017 budowa domów jeszcze droższa – nowe przepisy
Zmiany w prawie budowlanym 2017 – przegląd i prognozowany wpływ na rynek budowlany w Polsce
Zmiany w prawie budowlanym 2017 – przegląd i prognozowany wpływ na rynek budowlany w Polsce
Zmiana warunków technicznych, czyli nowe przepisy budowlane od stycznia 2017
Zmiana warunków technicznych, czyli nowe przepisy budowlane od stycznia 2017
Zjazd z drogi publicznej - gminnej, powiatowej i wojewódzkiej - jak to załatwić?
Zjazd z drogi publicznej - gminnej, powiatowej i wojewódzkiej - jak to załatwić?
Budynki gospodarcze – projekt, zgłoszenie, budowa
Budynki gospodarcze – projekt, zgłoszenie, budowa
Sąsiad zalał Ci mieszkanie? Jak wycenić szkody i dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia
Sąsiad zalał Ci mieszkanie? Jak wycenić szkody i dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia
Warunki zabudowy - gdzie i jak złożyć wniosek?
Warunki zabudowy - gdzie i jak złożyć wniosek?
Świadectwo energetyczne budynku - cena, kto i dlaczego musi uzyskać certyfikat energetyczny?
Świadectwo energetyczne budynku - cena, kto i dlaczego musi uzyskać certyfikat energetyczny?
Odbiór domu do użytkowania krok po kroku
Odbiór domu do użytkowania krok po kroku
Nowe prawo budowlane zwiększy liczbę budowanych domów w Polsce
Nowe prawo budowlane zwiększy liczbę budowanych domów w Polsce
Koszt rozbiórki domu - zobacz, ile zapłacisz za wyburzenie budynku
Koszt rozbiórki domu - zobacz, ile zapłacisz za wyburzenie budynku
Jak zalegalizować samowolę budowlaną?
Jak zalegalizować samowolę budowlaną?
Budowa bez pozwolenia na budowę - przepisy prawne, regulacje i wymagania
Budowa bez pozwolenia na budowę - przepisy prawne, regulacje i wymagania

Wyszukaj na stronie:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij