Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze i ile wynosi kwota dofinansowania?

Program Czyste Powietrze wdrożono w 2018 roku, a dofinansowania mają być udzielane aż do roku 2030 (zgodnie z założeniami, ostatnie umowy zostaną podpisane do 31 grudnia 2027 roku). Rząd przeznaczył na realizację programu 103 miliardy złotych.

Z programu mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program został skierowany także do właścicieli oraz współwłaścicieli wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Wymaga to posiadania wyodrębnionej dla lokalu księgi wieczystej. Co istotne, wniosek składany przez współwłaściciela budynku musi posiadać załącznik z pisemną zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Bez tego złożony dokument zostanie potraktowany jako niekompletny.

Według regulaminu program przewiduje dwa poziomy dofinansowania. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od wysokości dochodu beneficjenta programu. Możemy skorzystać z dofinansowania na poziomie podstawowym lub podwyższonym. Druga opcja umożliwia dofinansowanie do wysokości maksymalnie 75% inwestycji.

Podstawowy poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Warunki, maksymalne limity

Beneficjenci uprawnieni do dofinansowania na poziomie podstawowym mogą skorzystać z dotacji lub częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. Kredyty w ramach programu Czyste Powietrze są dostępne w takich bankach jak BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska oraz Alior Bank.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego z wydzieloną księgą wieczystą. Ich roczny dochód nie może przekraczać kwoty 100 000 zł. Kwota ta jest łączną sumą dochodów pozyskiwanych z różnych źródeł. Maksymalne kwoty dofinansowania na poziomie podstawowym obejmują trzy opcje:

  • Opcja 1 - Demontaż przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe oraz montaż pompy ciepła do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach pierwszej opcji dofinansowania można wykonać termomodernizację budynku. Dofinansowaniu podlega między innymi modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż fotowoltaiki, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, izolacja przegród budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, bram i okien. Maksymalna kwota dotacji w ramach pierwszej opcji wynosi do 25 000 zł w przypadku inwestycji nieobejmującej montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 30 000 zł dla inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
  • Opcja 2 – Demontaż przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej (spełniające warunki 5 klasy efektywności energetycznej). W ramach drugiej opcji można też sfinansować demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, w tym kolektory słoneczne i pompy ciepła do c.w.u. Dofinansowaniu podlegają także koszty zakupu i montażu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, fotowoltaiki oraz ocieplenie przegród budowlanych (wymiana drzwi, okien bram garażowych). Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje 20 000 zł w przypadku inwestycji bez fotowoltaiki lub 25 000 zł dla przedsięwzięć obejmujący zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Opcja 3 – Inwestycja, która nie obejmuje wymiany źródła ciepła. W tej opcji można skorzystać z dofinansowania do zakupu i montażu wentylacji mechanicznej, ocieplenia przegród budowlanych (w tym wymiana drzwi zewnętrznych, okien, bramy garażowej) lub wykonania dokumentacji dotyczącej podwyższonego zakresu audytu energetycznego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł.

Program Czyste Powietrze uwzględnia dotację do zakupu kotłów węglowych nowego typu (spełniających wymogi piątej klasy efektywności energetycznej). Dofinansowanie tego typu inwestycji jest możliwe tylko do 31 grudnia 2021 roku. Jest to ostateczny termin, w którym należy złożyć wniosek na dofinansowanie, zamontować kocioł i uzyskać fakturę. Dokumenty złożone od 1 stycznia 2022 roku nie będą uwzględniały możliwości dofinansowania kotłów węglowych. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat dofinansowania pomp ciepła?

Podwyższony poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Warunki, maksymalne limity

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonej kwoty dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze muszą spełniać kilka podstawowych warunków. Pierwszy z nich to bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Konieczne jest także wskazanie niskich dochodów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1 564 zł (dotyczy gospodarstw wieloosobowych) lub 2 189 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Trzeci niezbędny warunek dotyczy beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą. Przeciętny roczny przychód beneficjenta z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalono przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Podwyższony poziom dofinansowania może dotyczyć dwóch opcji realizacji programu. Są to:

Opcja 1 – Inwestycja obejmująca demontaż starego kotła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zakup i montaż kotłowni gazowej. W ramach opcji 1 można też sfinansować część wydatków poniesionych na rzecz demontażu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne, pompy ciepła do przygotowywania c.w.u., zakupu i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła). Dofinansowaniu podlegają także inwestycje obejmujące termomodernizację przegród budowlanych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 32 000 zł w przypadku inwestycji nieobejmującej mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 37 000 zł dla przedsięwzięć z mikroinstalacją.

Opcja 2 – przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany pieca na paliwo stałe. W opcji drugiej dopuszcza się sam zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, izolację przegród budowlanych, oraz demontaż, zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych i okien. Dofinansowanie może także obejmować wykonanie dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych) oraz dokumentacji projektowej i ekspertyz. Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia zakwalifikowanego do drugiej opcji wynosi 15 000 zł.

Każda inwestycja realizowana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w podstawowej lub podwyższonej kwocie posiada maksymalne limity. Dotyczą one zarówno procentowego udziału dofinansowania, jak i maksymalnej kwoty wsparcia. Dokładne limity zostały zaprezentowane na stronie czystepowietrze.gov.pl. Aktualne wartości prezentujemy w poniższej tabeli

Dach z czerwoną dachówką, dym uwalniający się z komina, odejście od palenia węglem, jak dostać dofinansowanie do nowego pieca
Co proponuje rządowy program "Czyste powietrze", jaka jest wysokość dofinansowania do wymiany pieca
Maksymalna wysokość dofinansowania dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych

Podstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania – łącznie do 37 000 zł

Maksymalny udział procentowy dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalny udział procentowy dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie sprawności energetycznej)

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła typu powietrze powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie sprawności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

Kotłownia gazowa

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kocioł na węgiel

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30%

3000 zł

60%

6 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

30%

4500 zł

60%

9 000 zł

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4500 zł

60%

9 000 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl

Metody składania wniosków i terminy ich rozpatrywania

Wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze można składać na kilka sposobów. Jedną z chętniej wybieranych opcji okazuje się wygenerowanie wniosku w formie elektronicznej. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadają własne, internetowe Portale Beneficjenta. Wystarczy dokonać rejestracji i pobrać wniosek. Wypełnianie wniosku poprzez internet jest dużym ułatwieniem ze względu na automatyczne naliczanie wartości do niektórych kolumn. System wskaże także nieprawidłowości w wypełnionych kolumnach, co uniemożliwi wydrukowanie i złożenie dokumentu. Wypełniony wniosek w formacie PDF można złożyć przez Portal Beneficjenta. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Co ważne, gotowy wniosek należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej. Możemy zrobić to poprzez złożenie dokumentacji w urzędzie gminy lub wysłać listownie (ewentualnie dostarczyć osobiście) do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Złożenie wniosku może się także odbywać całkowicie poprzez internet. Służy do tego portal gov.pl. Należy zarejestrować lub zalogować się na portalu, wybrać opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, a następnie wypełnić wniosek dofinansowania. Do dokumentu należy dołączyć stosowne załączniki. Podstawowym etapem będzie także złożenie podpisu elektronicznego (za pomocą profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego).

Trzecia metoda złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze dotyczy beneficjentów, którzy korzystają ze wsparcia kredytowego. W tym przypadku dokumentację można złożyć w oddziale banku, który realizuje usługę. W banku podpisuje się stosowny wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Następnym krokiem jest skompletowanie i dołączenie pełnej dokumentacji dodatkowej (załączników) oraz podpisanie kompletnego wniosku. Bank przyznaje kredyt i składa wniosek do właściwego WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze są rozpatrywane przez WFOŚiGW w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o dotację. Istnieje także możliwość rozpatrzenia wniosku w ciągu 14 dni. Jest to termin dotyczący dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia objętego wnioskiem do WFOŚIGW można nastąpić do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku i do 30 miesięcy od daty złożenia. W przypadku przedsięwzięć kredytowych dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcie od daty złożenia wniosku do maksymalnie 18 miesięcy po tej dacie. Fundusz umożliwia także rozliczenie wniosku w maksymalnie trzech częściach. Dotyczy to wyłącznie wniosków przedłożonych do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku kredytów bankowych stosuje się jednorazowe rozliczenie, następujące po zakończeniu przedsięwzięcia.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny