Zwolnienie z opłaty sądowej – kiedy jest możliwe?

Rozwód czy inna sprawa procesowa wiąże się z wniesieniem tzw. opłaty sądowej. W przypadku długo trwającego procesu i wysokich kosztów współpracy z adwokatem uiszczenie dodatkowych opłat sądowych może wiązać się z dużymi trudnościami finansowymi. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (przykładem są rozwody) możliwe jest zniesienie tych opłat.

Aby uzyskać umorzenie opłat sądowych, należy złożyć odpowiedni wniosek (można go napisać na podstawie wzoru, który zostanie podany w kolejnym rozdziale). Konieczne jest złożenie osobistego oświadczenia o tym, że podana opłata sądowa jest za wysoka i jej uiszczenie może mocno zachwiać sytuację majątkową osoby wnioskującej i jej rodziny. Oświadczenie powinno być zgodne z prawdą i poparte dowodami na temat obecnej sytuacji finansowej zainteresowanej osoby i jej rodziny.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych zgłasza się na piśmie z własnoręcznym podpisem. Można także zgłosić ten fakt ustnie na sali rozpraw, by mogły te słowa być dołączone do protokołu sądowego. Wniosek powinien być złożony w siedzibie sądu właściwego lub w sądzie, pod który podlega dana osoba zgodnie z jej miejscem zamieszkania.

Zniesienie/umorzenie opłat sądowych - wzór formularza

Wzór o zwolnienie z kosztów sądowych jest ogólnym formularzem, ponieważ ciężko jest stworzyć osobny dla każdego rodzaju sprawy cywilnej. W przypadku przestępstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci, wykroczenia czy występku obowiązują zapewne inne zasady niż podczas spraw cywilnych, takich jak przykładowo rozwód. Każdy wniosek powinien zawierać podstawowe informacje o wnioskujących, jak również dane identyfikacyjne wybranej sprawy czy dalsze informacje o celu jego złożenia.

Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych powinien zawierać:

  • Tytuł pisma, dane wnioskodawcy i nazwę sądu, do którego wniosek trafia
  • Numer sprawy oraz dane przeciwnika procesowego
  • Określenie, jaka część opłat sądowych ma zostać zniesiona lub czy zwolnienie ma być z całości kosztów
  • Oświadczenie o istnieniu przeszkód do poniesienia kosztów z uwagi na sytuację rodzinną i materialną
  • Załączniki takie jak zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o kredycie, zaświadczenie z urzędu pracy czy druk PIT
  • Podpis wnioskodawcy

Postępując za wyżej wymienionymi wytycznymi, można samodzielnie sporządzić wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wystarczy jedynie zawrzeć w nim kilka danych oraz zdań. Najważniejsze to, aby nie zapomnieć o własnoręcznym podpisie pod wnioskiem o zwolnienie z opłat sądowych. Oprócz tego, jak pisać taki wniosek warto także dowiedzieć się, co to jest występek, a co to wykroczenie.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – porady praktyczne

Ważną informację jest to, że pozytywnie rozpatrzony formularz o zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia jednak ze zwrotu kosztów procesu stronie przeciwnej. Dodatkowo wniosek przedstawiający oświadczenie o zwolnieniu z opłat dostarczone przez radcę prawnego czy adwokata bez oświadczenia o warunkach materialnych zainteresowanej osoby będzie automatycznie odrzucony.

Stosy złotych monet ułożone na otwartej książce, jak uzupełnić formularz o zwolnienie z kosztów sądowych
Zwolnienie z kosztów sądowych w przypadku trudności finansowych, wzór dokumentu o umorzenie kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych nie jest zawsze pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Zniesieniu opłaty sądowej muszą towarzyszyć oczywiste powody. Podany powyżej wzór wniosku zawiera w sobie miejsce na podanie konkretnego powodu, dla którego ma nastąpić zwolnienie z opłaty. Jeśli sąd ma jakiekolwiek wątpliwości co do oświadczenia o zwolnieniu, może przeprowadzić własne dochodzenie w tej sprawie. W przypadku stwierdzenia bezzasadności podanych powodów do zwolnienia z opłat sądowych sąd odrzuca wniosek. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Zwolnienie/umorzenie/zniesienie kosztów sądowych możliwe jest wyłącznie po złożeniu wniosku zgodnego z prawdą i obecnym stanem faktycznym. Dlatego też sąd może uzyskać od wnioskującej osoby tzw. przyrzeczenie o odpowiedzialności za złożone oświadczenie o zwolnieniu. Nieprawidłowo podane fakty, których celem było uzyskanie umorzenia opłat, są karalne. Wysokość grzywny wynosi 1000 zł. W przypadku, kiedy kolejny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych będzie również niezgodny z prawdą, wysokość grzywny wzrasta do 2000 zł. Każdy kolejny formularz może nie być już przyjęty. Świadome podanie nieprawdziwych informacji jest karalne tak jak nieumyślne spowodowanie śmierci, występek, wykroczenie czy przestępstwo.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny